blog | werkgroep caraïbische letteren

Traditioneel gezag en grondrechten

door Ettire Patra

Al eeuwen worden de rechten van de binnenlandbewoners (Marrons en inheemsen) met de voeten getreden door de mensen die van buiten uit een ware invasie plegen op de bestaanszekerheid van deze tribale volken. Hierbij gaat het niet alleen om de stedelingen, maar ook het buitenland.

 

Marrons

Foto © Michiel van Kempen

Alvorens dieper in te gaan op deze zeer delicate materie is het van belang om aan te geven dat er van deze zijde uit geen aversie bestaat voor een verbintenis met de buitenwereld om tot ontwikkeling van het binnenland te geraken. Het een en ander dient in overleg met de gevestigde structuren te geschieden.

Als de buitenwereld het hart op de juiste plek heeft, zal er dan ook voor de nodige ondersteuning worden gezorgd, waardoor er van een equal level playing field sprake kan zijn.

Het traditioneel gezag bestaande uit de granmans, kapiteins, basja’s en een raad van ouderen moet door de overheid (de bestuursinstituten) in Paramaribo actief worden betrokken bij het ontwikkelingsproces van het binnenland in al haar facetten.

Veelal komt het erop neer dat ideeën in Paramaribo worden geformuleerd zonder de mensen om wie het in wezen gaat te consulteren en hun visie en zienswijze ook mee te nemen in het geheel.

Vanwege deze benadering lopen heel wat goed bedoelde ontwikkelingsinitiatieven uit op een regelrecht fiasco. Want deze ideeën worden niet gedragen door de lokale gemeenschappen, terwijl zij juist de bakermat hiervan zouden moeten zijn.

 

De stuwdam in Brokopondo

Wat er moet gebeuren is dat de bestuurlijke instituten in het binnenland worden versterkt met deskundigheid van buiten en deze vervolgens in conclaaf doen treden met ontwikkelingspartners nationaal en internationaal.

Indien de politieke bereidwilligheid aanwezig is, hoeft dit niet gezien te worden als een struikelblok. Om vorm en inhoud hieraan te geven zal men allereerst moeten werken aan het wettelijk kader van de positie van het traditioneel gezag.

Dit houdt in dat het parlement als wetgevingsorgaan er werk van moet maken en met dezelfde ijver zoals er gewerkt wordt aan de andere wetgevingsproducten ook te werken aan het institutionaliseren van de gezagsdragers in het binnenland van Suriname.

Als dit is voltooid is zal men met meer gezag en autoriteit kunnen werken aan de ontwikkeling van dat deel van Suriname. Als de President van de Republiek Suriname samen met de vicepresident en al de ministers zich mogen omringen met tal van goed bezoldigde deskundigen om het ontwikkelingsbeleid te ondersteunen, moeten de dignitarissen ook in de gelegenheid worden gesteld om dat ook te doen.

Simultaan hiermee zal men met een onbevlekte agenda moeten werken aan het oplossen van het reeds eeuwen duren grondrechten vraagstuk. Bij deze wordt gepleit voor een niet-geïsoleerde aanpak.

 

derby-sexy-hot-roller-derby-chicks-3

…een niet-geïsoleerde aanpak…

Bij het benaderen van deze problematiek moet men zich laten leiden door een nationale ontwikkelingsvisie aangevuld met de impulsen van de oplossingen die internationaal zijn gevonden voor dit aandachtsgebied.

De oprechtheid gebiedt toe te geven dat het in deze gaat om een zeer complexe juridische en maatschappelijke aangelegenheid. Opgemerkt dient te worden dat in de afgelopen jaren verscheidene organisaties en deskundigen zich met niet aflatende ijver hebben ingezet om een oplossing hiervoor te bewerkstelligen.

Echter hebben we de eindstreep nog niet gehaald en niemand kan ontkennen dat dit euvel de ontwikkeling van het binnenland enorm stagneert.

Na de veroordeling van de Staat Suriname door de mensenrechtentak van de Organisatie van Amerikaanse Staten in het zogenaamde Saamakkavonnis is er niet veel gebeurd.

Zorgwekkend in deze is dat Surinaamse bestuurskundigen na de laatste evaluatieronde van de uitvoering van dit vonnis in Costa Rica, terug in Suriname onomwonden een nationale interpretatie van de uitvoering van het vonnis hebben aangegeven.

Dat heeft erin geresulteerd dat de zaak momenteel nauwelijks te volgen is. Onbegrijpelijk eigenlijk; er is een vonnis maar het moet naar Surinaamse maatstaven uitgevoerd worden.

Voorts zijn er in mijn optiek drie zaken die tot nu toe spelen waardoor er nog geen definitieve oplossing gevonden kan worden in deze aangelegenheid.

Allereerst zien wij de oriëntatie vanuit het binnenland waarbij men het gebied beschouwt als iets van hun die ze moeten krijgen zodat zij zelf de ontwikkelingsrichting kunnen bepalen.

Ten tweede vinden de mensen die daarbuiten wonen dat het gaat om een deel van Suriname en dat de oprichting van een staat in een staat moet worden voorkomen.

Ten derde zijn er deskundigen die daadwerkelijk werken aan een oplossing van dit vraagstuk, maar vanwege de zee van tijd waarmee dit gepaard gaat krijgt men de indruk dat men hierbij bezig is met een dubbele agenda waardoor het structurele en duurzame karakter van deze inspanningen dan ook op losse schroeven komt te staan.

Steeds weer stuiten mensen die het hart op de juiste plek hebben voor wat de ontwikkeling van het binnenland betreft op een blinde muur van grondrechten.

Omdat er geen titel is gevestigd op de gronden kan men geen zaken doen met de financiële instellingen in Paramaribo. Dit is een duidelijke discriminatie want de mensen rondom Paramaribo hebben dat wel waardoor er gemakkelijk een hypotheek gevestigd kan worden op deze gronden. Zo worden zij in de gelegenheid gesteld om hun investeringen te financieren.

 

Trio Indianen

Trio Indianen

Bij de definitieve oplossing zal men er wel voor moeten waken dat het gaat om collectieve rechten en geen individuele rechten. Dus de woongemeenschappen moeten de titels bezitten en niet de individuen.

Het binnenland heeft een enorme groeipotentie om een welvarend gebied in Suriname te worden. Daarbij moet gekeken worden naar het reduceren van de uitstoot van broeikasgas, het zogenaamde CO2. Dus inkomsten genereren en tegelijkertijd geen schade berokkenen aan het milieu.

Het binnenland als onderdeel van het Amazoneoerwoud is de long van Paramaribo. Uitgaande van deze zienswijze zal het binnenland in de nabije toekomst geëxploiteerd moeten worden op een ecologisch verantwoorde wijze. Ecotoerisme en non timber-bosbouwproducten zullen de leidraad hierin moeten vormen.

[van gfc nieuws, 16 januari 2017]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter