blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Totstandkoming Okomfo fu Kondre

Velen hebben zich geruime tijd ingezet om het besef voor het eigene niet te laten doodbloeden. Het streven hierbij is altijd geweest dat winti die plaats krijgt die het rechtmatig toekomt c.q. verdient en daarin heeft de organisatie NAKS met haar vele activiteiten een voorhoede rol gespeeld. Dat is nu al 67 jaren lang het geval.

Okomfo

 

NAKS is dus de stonfutu (bron), waaruit  velen inspiratie putten (of geput hebben) om met hun eigen ideeën de doelgroep te stimuleren op dit pad van zelfbehoud en vooruitgang. Op voorspraak van Juliën Zaalman en Elfriede Baarn werd in 2006 een stuurgroep samengesteld die wekelijks één keer bij elkaar kwam met het specifieke doel te praten over de rechtmatige plaats van winti in de samenleving. Deze stuurgroep bestond uit Juliën A. Zaalman, France Oliviera, Elfriede Baarn, Liesbeth Peroti en Claudetta Toney van de organisaties Tata Kwasi ku Tata Tinsensi, NAKS en Fiti Fu Wini. Maandenlang werd er over issues gebrainstormd en de conclusies waren eenduidig: de bijdrage van winti om de geordendheid en saamhorigheid in de samenleving te garanderen is eminent en niet weg te denken. Er werd gesproken over langetermijnzaken die duurzaam het karakter van winti moesten onderstrepen. De religieuze waarde van winti moest beter tot zijn recht komen. Winti werd vanwege de taboesfeer teveel geassocieerd met vormen van afgoderij en degenen die zich met de winti0religie bezighielden hadden een lage sociale status.
Daarin moest verandering komen. Eenduidig was het standpunt dat het handelen of niet-handelen van de overheid tegenover de winti-religie, een duidelijke discriminerende en veroordelende houding etaleerde, hetgeen als zeer stuitend werd ervaren! Andere geloofsgroepen worden met fluwelen handschoenen bediend, waardoor winti in een hoekje gedrukt bleef. Gelovige  aanhangers durven daardoor er niet openlijk voor uit te komen dat zij winti als geloof aanhangen, terwijl ze hun geestelijke heil wel zoeken en vinden volgens wintiprincipes. Om hierin verandering te brengen werd gekeken naar de bestaande wettelijke voorschriften die het religieuze veld vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken ordenen en waarin rechten van religieuze  groepen zijn vervat.

 

Zaalman het ontwikkelingsproces van winti

De conclusie was dat door de tot dan gehanteerde interpretatie van deze voorschriften, de groei van winti in de samenleving serieus werd belemmerd. De eerste grote stap was dan ook om haaks hierop een winti-organisatie voor te dragen voor opname en registratie in de databank ‘Religieuze Organisaties’ bij Binnenlandse Zaken, afdeling Erediensten. Het verzoek daartoe werd zodoende gedaan bij minister Maurits Hassankhan, hetwelk resulteerde dat in mei 2006 Stg. Tata Kwasi ku Tata Tinsensi als 1e winti-religieuze organisatie werd opgenomen en geregistreerd in de databank van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2013 werden door de overheid geestelijke gidsen uit het wintiveld benoemd op het niveau van counselor, bevoegd om zieken, gevangenen en slachtoffers van huiselijk geweld te begeleiden en van advies te dienen. De volgende grote stap vooruit is de erkenning en benoeming van de eerste wintigeestelijke door de overheid op het niveau van geestelijke leider voor de wintigemeenschap. En met de inwijding op 22 februari 2015 van deze wintigeestelijke tot ‘okomfo  fu kondre’, biedt dat okomfo (mw. Dorenia Babel) de mogelijkheid om publieke taken uit te voeren namens de winti-gemeenschap.
Met de inwijding zijn de verwachtingen natuurlijk heel hoog gespannen. Okomfo zal moeten zorgdragen voor meer transparantie van het winti-veld. Het moet duidelijk zijn waar het bij de winti-religie om gaat: wat is de ethiek en wat zijn de waarden en normen. Okomfo moet ervoor zorgen dat winti-symbolen (zoals o.a. de betekenissen van de verschillende winti-uitingen) waar nodig in ere worden hersteld en goed bewaard blijven en dat daarvoor respect wordt opgebracht. Verder zal okomfo ervoor moeten zorgen dat winti-gelovigen een houvast vinden uitgaande van de principes van het geloof; ze moeten er duidelijk voor kunnen uitkomen wintigelovig te zijn. De bijdrage van winti tot saamhorigheid van de samenleving moet goed worden vertolkt; gelovigen moeten weten wat de geloofskracht van winti is in het leven en hoe dat te interpreteren in elke leefomstandigheid.
Om dit alles na te streven, voert okomfo al individuele gesprekken met geloofsaanhangers en hebben wintiman, okomfo gevraagd op te treden als geestelijke leider bij verjaardagfeesten, huiszegeningen en als begeleider op te treden bij rituelen tijdens huwelijkse voltrekkingen. De bedoeling is om wekelijks een vaste dag te kiezen voor het houden van komparsi-bijeenkomsten. Op deze dag kunnen winti-gelovigen bij elkaar komen voor geestelijke vorming om bewust te zijn c.q. te worden gemaakt over het leven en hen de ethiek, waarden en normen volgens de winti-principes bij te brengen. Daarom wordt als prioriteit gezien, het streven tot het opzetten van een geloofshuis, een wintikampu dat toegankelijk is voor een ieder, ook voor de niet winti-gelovige, waardoor het werk vanuit een centrum kan worden uitgevoerd. Het werk is pas begonnen. Gehoopt wordt dat de komende regering zich meer zal inzetten om gelijke kansen te creëeren binnen het geestelijke veld in Suriname en via de stem van okomfo zal de winti-gemeenschap haar rechtmatige plaats moeten opeisen.

Stg. Tata Kwasi ku Tata Tinsensi
Namens het bestuur
J. A. Zaalman (Voorzitter)

 

[van de site Okomfu fu Kondre]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter