blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Zaalman Juliën

Ma Elly

door Juliën A. Zaalman

Het boek Duman, leven en werk van winti duman Elly Purperhart is geschreven door Chandra van Binnendijk met de diepe intentie het leven en werk van deze in de Surinaamse samenleving zeer bekende persoonlijkheid vast te leggen. read on…

Vraagtekens….???

door Juliën A Zaalman

Winti is de eerste religieuze beweging in Suriname. Met de komst van de 1e Afrikanen zijn de contouren daarvoor gelegd. Uit de dagbladen van maandag 27 november j.l. lezen we dat bisschop Choenni van het r.k.-bisdom een commissie heeft samengesteld. Deze commissie – bestaande uit personen met verschillende religieuze achtergronden en expertises -, moet hem adviseren hoe te werken aan een vreedzaam Suriname na berechting in het 8 december strafproces. Dat ziet de bisschop als een historische kans om na het proces de juiste keuze te maken die een goede toekomst voor Suriname moeten garanderen.
Met de benadering ‘personen met verschillende religieuze achtergronden en expertises…’ worden waarschijnlijk organisaties en personen die winti belijden niet meegerekend. read on…

Naks opent documentatiecentrum bij 70e verjaardag

door René Gompers, foto’s Michiel van Kempen

Het gemeenschapscentrum Na Arbeid Komt Sport (Naks) is zeventig jaar geworden. De ‘bigi yari’ is uitbundig gevierd. Op de verjaardag van de culturele organisatie, die ooit begonnen is als een sportcentrum, is ook het Eu-Frie documentatiecentrum voor de Afro-Surinaamse cultuur geopend. read on…

Commentaar bij Kresekre Sumani van Ramon Mac-Nack

door Julien Zaalman

Na het lezen van zijn boek was het mij allesbehalve duidelijk wat Ramon Mac-Nack met Kresekre Sumani beoogt. Mijns inziens is het een boek om christenen een indruk te geven van wat winti zou moeten inhouden. Er worden over en weer delen van christelijke geschriften en citaten aangehaald en gelinkt met een aspect van de winti-beleving. In het boek staat de christelijke benadering van God centraal. read on…

Totstandkoming Okomfo fu Kondre

Velen hebben zich geruime tijd ingezet om het besef voor het eigene niet te laten doodbloeden. Het streven hierbij is altijd geweest dat winti die plaats krijgt die het rechtmatig toekomt c.q. verdient en daarin heeft de organisatie NAKS met haar vele activiteiten een voorhoede rol gespeeld. Dat is nu al 67 jaren lang het geval. read on…

Zesde Clark Accord Lezing

De Clark Accord Foundation organiseert op maandag 11 mei de zesde jaarlijkse Clark Accord Lezing ter gelegenheid van het feit dat auteur Clark Accord vijf jaar geleden is heengegaan. Thema voor dit jaar is ‘Winti in de literatuur’. Plaats: Restaurant Spice Quest. read on…

Meer over winti

door Jerry Dewnarain, met dank aan Joop Vernooij

 

In dit artikel is een selectie gemaakt van boeken die zijn verschenen over winti. Deze worden kort besproken. De winticultuur is een geloofstraditie die meegebracht is door de uit West-Afrika afkomstige slaven. Later is er vermenging ontstaan met andere inheemse traditiepatronen, zelfs met enkele christelijke geloofselementen. De god Anana Kedyaman Kedyanpo is binnen deze cultuur de drijvende kracht die allesomvattend is. De wintitraditie is sterk verbonden met de natuur, met de grond, het water, de planten en bomen en de lucht, het heelal, en wordt meestal ook uitgedragen in de natuur. Binnen de winticultuur kunnen problemen van mensen via rituelen opgelost worden. read on…

Suriname kent nu ook winti-priester bij wet

Dorenia Babel is zondag ceremonieel ingewijd tot de okomfo fu kondre (wintipriester). Zij is de eerste geestelijke uit de winti-gemeenschap, die in 2014 door de overheid is erkend en benoemd. Het ambt is een publiekelijke functie. “Het is een vaandel om de leer, moraal, ethiek, waarden en normen hoog te doen wapperen”, zegt Claudetta Toney van Stichting Fiti fu Wini.

read on…

Een wintihandleiding

door Joop Vernooij

Juliën Zaalman heeft een nieuwe uitgave verzorgd. De stichting Tata Kwasi ku Tata Tinsensi heeft hem bereid gevonden opnieuw een degelijke uiteenzetting te schrijven over winti. De uitgave heet Wintihandleiding. Het ontwikkelingsproces van winti, is opgedragen aan de wintigemeenschap en telt 201 bladzijden. De naam handleiding is wel van toepassing omdat het een handzaam boekje is: klein en fijn. read on…

Fyofyo lezing

Headley Binderhagel, klinisch psycholoog, promoveerde in juni jl. aan de Tilburg Universiteit op een studie naar psychologische achtergronden van Fyofyo. Fyofyo is een ziektebeeld dat een voedingsbodem heeft in ruzies, veelal binnen families en gezinnen, waarbij verwensingen over en weer worden geuit en waarbij de bestraffing van de mens door geesten centraal staat. Op 29 juli organiseert NAKS een lezing read on…

Winti is meer dan een kotiluku

door Jerry Dewnarain, na een gesprek met Juliën A. Zaalman

Winti is veel meer dan wat er in de kampu of elders gebeurt. Het houdt veel meer in dan de kot’luku, a dansi, a bar’ winti, a prei fu, a obya of fu abi a moro bigi winti. Het gaat om het uitdragen van principes die de moraal van winti aangeven. Door het toepassen van deze moraal in hun dagelijks leven weten de aanhangers wat ze moeten doen om goed te leven. Degene die een bonuman benadert om evenwicht te brengen in z’n geestelijk leven, zal te horen krijgen wat wel of niet kan en als de persoon zich aan de adviezen houdt, zal hij z’n leven zinvol kunnen benaderen. Het leven zou leeg zijn zonder de kracht van een hogere macht en die hogere macht is de geest die maakt dat het leven bestaat. Winti leert de mens om vertrouwen te hebben in z’n leven. Door vertrouwen te hebben in wat je kan als mens, kun je harmonie en rust opbouwen in je leven.

read on…

Rijk geworden in de seksindustrie, en dan de winti in

No krei mi pikin, no krei, na so grontapu seti kba
Huil niet m’n kind, huil maar niet, de wereld is nu eenmaal zo

door Jerry Dewnarain

Het lijkt wel alsof literatuur en literatuurkritiek niet meer bestaan en geen norm meer stellen. Het heeft er veel van dat ze een knieval maken voor consumentisme en de wetten van de markt. Is literatuur verworden tot platte business? De literatuurkritiek zou dan tegen dit proces geen dam hebben opgeworpen, kan men zeggen.

read on…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter