blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Comenencia Paul

Van stille diplomatie tot invloedrijke positie

door Paul Comenencia
Een van de eerste verplichtingen na mijn aantreden als gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen in de zomer van 2004, was het bezoeken van een ledenavond van de Vereniging Antilliaanse Netwerk [VAN], indertijd nog in het Marriott Hotel in Amsterdam. De omvang van de bijeenkomst en de kwaliteit van het publiek maakten indruk op mij en ik heb me direct ingeschreven als lid, al had ik nog geen idee voor hoe lang.

read on…

Pleidooi voor een nieuw elan

door Ton Bijloos
Sinds de staatkundige hervorming van 10 oktober 2010 (10.10.10) zijn de Nederlandse Antillen, waarvan Aruba al sinds de status aparte in 1986 afgescheiden was, geen land meer binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

read on…

WeConnect Nieuwsbrief

De laatste WeConnect Nieuwsbrief voor dit jaar tevens de laatste nieuwsbrief onder voorzitterschap van Paul Comenencia. Graag stellen wij in deze editie de nieuwe voorzitter van Stichting WeConnect aan u voor: Gilbert Isabella, in het dagelijkse leven burgemeester van de gemeente Houten.

read on…

Nieuwsbrief GNA

De Nieuwsbrief nr. 7 van 2020 van het Genootschap Nederland-Aruba.

read on…

Verdeeld Koninkrijk [samenvatting]

door Paul Comenencia
Het boek Verdeeld Koninkrijk is een persoonlijke capita selecta uit de totstandkoming van de autonomie van de voormalige Nederlandse Antillen en uit de ontwikkelingen die geleid hebben tot de in 2010 van kracht geworden nieuwe rechtsorde.

read on…

Verdeeld Koninkrijk

Eerstdaags verschijnt bij Academische Uitgeverij Eburon (Utrecht) van de hand van Staatsraad Paul Comenencia: Verdeeld Koninkrijk; Pleidooi voor nieuw elan in Koninkrijksrelaties.

read on…

GNA Nieuwsbrief nr. 1 van 2020

Januari 2020, het nieuwe jaar heeft zijn eerste maand afgeleverd. Ook in dit 23ste jaar van het Genootschap Nederland-Aruba hopen wij u weer een interessante Nieuwsbrief te bezorgen én bovendien boeiende bijeenkomsten.

read on…

Verschraling tegengaan

door Paul Comenencia
Strekking van dit verhaal is dat Curaçao, gegeven de eigen realiteit en die van de wereld om ons heen, zijn zegeningen moet tellen, het Statuut, de Koninkrijksrelaties en de aansluiting bij de Europese Unie moet koesteren en deze de komende jaren veel meer moet benutten dan de afgelopen decennia het geval is geweest, wat de EU betreft niet zo zeer vanwege mogelijke subsidiegelden maar vooral als beschermend rechtsstatelijk kader.

read on…

Vrijburghconferentie: Vestingbouw in de WIC

De forten in hun oorspronkelijke functie en tegenwoordige betekenis

Belangstellenden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Vierde Vrijburghconferentie in Amsterdam op 21 november a.s. Vestingbouw ten tijde van de West-Indische Compagnie; De forten in hun oorspronkelijke functie en tegenwoordige betekenis.

read on…

65 jaar Sta­tuut: een kwets­baar Ko­nink­rijk!

Het gastcollege dat de vice-president van de Raad van State van het Koninkrijk, mr. Thom de Graaf, zou hebben gehouden aan de Universiteit van Curaçao op 4 november 2019 als daar geen stroomstoring was geweest.

read on…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter