blog | werkgroep caraïbische letteren

Sranan Roots: George Eduard Fung-A-Jou alias “Blakka Sneesie”

door William L. Man A Hing

In de Surinaamse samenleving zijn door de vroegtijdige integratie en assimilatie van Chinese burgers met veelal Afro-surinaamse partners diverse nazaten geboren. Vaak nam een vader een zoon mee naar China maar het kwam ook in zeldzame gevallen voor dat een plaatselijke partner haar man mocht vergezellen. Van de kinderen bleef een groot aantal achter bij de familie maar in sommige gevallen keerde een deel van hen op latere leeftijd terug naar Suriname. Hier volgt in het kort het levensverhaal van een hunner die na zijn terugkeer zich volledig heeft geïntegreerd in de samenleving van zijn geboorteland.

 

Familieleven: achtergronden
George Eduard (1) was op 19 september 1911 te Paramaribo geboren.(2) Hij werd erkend door de Chinese immigrant Fung-A-Jou als vader van het natuurlijk kind van de Afro-Surinaamse Johanna Henriëtte Elstak.(3) Van zijn moeder is bekend dat zij 3 mei 1884 werd geboren (4) en 7 augustus 1913 te Paramaribo is overleden (5) toen hij nog net geen drie jaar oud was.
Vader Fung-A-Jou(6) behoorde tot een groep van Hakka-Chinezen uit de Zuidchinese provincie Guangdong. Zijn ouderlijk dorp Hong Wu Wei(7) ligt bij de plaats Fenggang Zhen in de prefectuur Dongguan Shi.
George Eduard moet zeker op zeer jeugdige leeftijd, vermoedelijk kort na het overlijden van zijn moeder, door zijn vader zijn meegenomen naar China waar hij een schoolopleiding heeft gevolgd en ook Mandarijn heeft geleerd.
Hij zou omstreeks het begin van de jaren dertig zijn teruggekeerd naar Suriname waar hij 9 oktober 1935 te Paramaribo in het huwelijk is getreden met Sophie Josephine Jane Maria Lichtveld.(8)
De huwelijkspartner, ook Fietje genoemd, was een jongere zuster van de bekende schrijver Lou Lichtveld alias Albert Helman. Zij was geboren 10 maart 1909 te Paramaribo, en het vierde kind en oudste dochter van de negen kinderen uit het huwelijk van Alphonsus Marinus Franciscus Lichtveld en Francis Jacoba Rosheuvel.(9) Uit deze echtverbintenis zijn een zoon en een dochter geboren: Paul en Lucia Agnes.(10)

Het huwelijk werd na bijna een decennium later op 18 augustus 1945 door echtscheiding ontbonden.(11)
Hierna huwde George Eduard de eveneens in Suriname in 1927 geboren Esseline Tjin-Soe-Sjoen (12) , uit welk huwelijk drie zoons en een dochter zijn geboren.(13)
Ook dit huwelijk eindigde in een echtscheiding. Tijdens zijn verblijf in Taiwan trad hij vervolgens met Hsieh, Hsiu Cheng in het huwelijk.(14) Uit deze verbintenis is een zoon geboren.
Op de grote grafzerk van George Eduard Fung-A-Jou te Paramaribo zijn in het Chinees de namen gegraveerd van zijn nazaten bestaande uit vijf zoons en twee dochters; en verder twee kleinzoons en een kleindochter.

Deze opgave van zijn nakomelingschap blijkt niet volledig: er zouden in het geheel behalve zeven kinderen uit drie huwelijken, nu ook elf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen zijn.

George Eduard ging al heel vroeg na terugkeer uit China in navolging van zijn vader het bedrijfsleven in. Zijn bedrijf stond bekend als G.E. Fung & Co aan de Dominéstraat 12 te Paramaribo. Hij kon zich duidelijk profileren als een van de beter opgeleiden in de Chinese samenleving. Lange tijd heeft hij als medeoprichter een bestuursfunctie bekleed in de plaatselijke afdeling van de Kou Min Tang (KMT), de Nationalistische Partij van China. In deze hoedanigheid was hij belast met constructie en beheer van het grote gebouwencomplex van de organisatie aan de Dominéstraat no. 35. Als waardering voor zijn jarenlange leiderschap van de Chinese bevolkingsgroep ontving hij van de Staat in 1963 de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje Nassau.(15)
Hij behoorde in de periode van WO II, actief als hij was, verder tot een der oprichters van de Chinese Handelsvereniging Fa Tjauw Song Foei, een nog levende organisatie, waaraan hij enkele decennia leiding zou geven.(16)
Op grond van zijn vele en belangrijke verdiensten werd hij tot erevoorzitter van de vereniging benoemd. (17)
Van de eerste Chinese krant na WO II, genaamd Lam Foeng (18), werd hij vervolgens redacteur en uitgever.(19) Het blad werd aanvankelijk geschreven en met een stencilmachine gemaakt; begin jaren zestig werd de tekst handmatig met los zetsel samengesteld en later met een monotype-machine aangemaakt voor een drukpers. Rond het begin van de jaren zeventig is de uitgave van de krant gestaakt.

Zijn postuur in de groep lijkt nog versterkt door zijn betrokkenheid in onder meer de gevallen van de oprichting van de Chinese school Fa Tjauw aan de Dominéstraat en de organisatie van de historische optocht van de Chinese bevolkingsgroep door Paramaribo in 1945 met praalwagens en drakendans.

Dat hij naast zijn andere bezigheden evenzeer als bestuurslid heeft gefungeerd van zustervereniging Kong Ngie Tong Sang wordt haast nergens (meer) vermeld.(Jubileumkrant 1955)

George Fung was ook een bekende verschijning in de sport. Zo kwam hij vanaf het eind van WO II regelmatig in actie als basketballer van de KMT-ploeg op het vertrouwde adres van zijn vereniging aan de Dominéstraat.
Door zijn velerlei activiteiten, talenkennis en contacten werd hij een zeer geziene en vertrouwde figuur in en buiten de Chinese samenleving. Zijn verzorgde verschijning en charmante wijze van optreden versterkten de beeldvorming van hem als een betrouwbare persoonlijkheid.

Rond 1969 vertrok hij uit Suriname en vestigde hij zich op Taiwan waar hij eveneens een handelsbedrijf leidde. Door de Taiwanese overheid werd hij benoemd als adviseur bij een instituut belast met zaken van Overzeese Chinezen. Deze functie behield hij tot zijn uiteindelijk vertrek van het eiland en in 1993 terugkeerde naar Suriname.
Voor de Chinese handelsvereniging Fa Tjauw Song Foei leidde hij in 1973 een driemansdelegatie naar de Tweede Wereld Hakka Conferentie te Taipei, Taiwan.(20)
Hij overleed op 5 januari 1994 te Paramaribo waar hij ter ruste werd gelegd op de Chinese begraafplaats aldaar.(21)

 

 

Overzicht nageslacht in drie generaties
Aan de hand van gegevens uit diverse bronnen, die hier reeds verspreid zijn geciteerd, kan het volgende overzicht worden samengesteld van George Eduard en zijn zeven kinderen met hun volledige namen in chronologische volgorde:

I. geboren uit Johanna Henriëtte Elstak in Suriname:
1911 – Fung-A-Jou, George Eduard, met Chinese naam “Tjin Gjoen”* (= Zhen Xun; ccc 2182-0534);

II. geboren uit Sophie J.J.M. Lichtveld in Suriname:
a. 1936 – Fung-A-You, Lucia Agnes, met Chinese naam “Njoek-Lan”* (= Yu-Lan; ccc: 3768-5695);
b. 1937 – Fung-A-You, Paul (22), met Chinese naam “Pao-Lo”* (= Bao-Luo; ccc: 0202-5012);

III. geboren uit Esseline Tjin-Soe-Sjoen in Suriname:
c. 1948 – Fung-A-Joe, Robert George, met Chinese naam Foei-Gjoeng (= Fei-Xiong; ccc: 7378-7160);
d. 1951 – Fung-A-Joe, Allen Edward, met Chinese naam Hon-Gjoeng (= Han-Xiong; ccc: 3352-7160);
e. 1953 – Fung-A-Joe, Eric Howard, met Chinese naam Joen-Gjoeng (= Yun-Xiong; ccc 6663 -7160);
f. 1956 – Fung-A-Joe, Yolanda Astra met Chinese naam, Woei-Tshoe (= Wei-Ci; ccc 1983-1964);

IV. geboren uit Hsieh, Hsiu Cheng in Taiwan:
g. 1975 – Fung, met Chinese naam Tieh-Hsiung (= Tie-Xiong; ccc 6993- 7160);

Voor zover bekend zijn thans al deze genoemde personen en verdere nakomelingen buiten Suriname gevestigd en wel in Nederland, Amerika en Spanje.

Naamgevingsperikelen

Naamgeving:
Bij het toekennen van eigennamen aan het nageslacht door overzeese Chinezen kunnen verschillende patronen worden onderscheiden. Daarvan komen enkele vormen in deze familie aan de orde.
Stamvader Fung-A-Jou gaf zijn zoon de voornamen mee van George Eduard. Niet opgegeven was evenwel zijn Chinese naam Tjin Gjoen. In Chinese kringen en Chinese publicaties is George Eduard uitsluitend bekend onder zijn Chinese naam die in volledige versie luidt: Fung Tjin Gjoen* (= Hong Zhen Xun; ccc 3163-2182-0534).
Op zijn beurt liet George Eduard voor zijn twee kinderen uit het huwelijk met Sophie Lichtveld alleen de Westerse voornamen opnemen en niet ook de Chinese.
Van de kinderen uit het huwelijk met Esseline Tjon-Soe-Sjoen werden zowel de Westerse als Chinese namen geregistreerd in hun geboorteakte, zodat al hun gegeven namen een officiële status hebben.(23)

De zoon tenslotte uit het laatste huwelijk op Taiwan heeft vermoedelijk als achternaam uitsluitend zijn Chinese familienaam op zijn geboortebewijs staan.
Dat de Chinese namen gegeven aan de zonen uit de laatste twee huwelijken die zijn meegeregistreerd allen het bestanddeel “Gjoeng” en “Hsiung” (= Xiong, betekent: manlijk; krachtig en heldhaftig) delen kan wijzen op de toevoeging van een generatie-code als deel van de persoonlijke naam. Doorgaans wordt de generatie-code bestemd voor het eerste deel van de persoonlijke naam, maar mogelijk dus niet zo in het onderhavige geval.
Alleen de familie zou daarover uitsluitsel kunnen geven.

Naamsverkrijging: familienaam
In Suriname zijn van een aantal Chinese immigranten om verschillende redenen de volledige naam van ouders, d.i. familienaam (= xing) + persoonlijke naam (= ming), als achternaam aangemerkt en vastgelegd. Dit verschijnsel blijkt zich na onderzoek niet tot Suriname te hebben beperkt. Het kwam ook, zij het mogelijk in minder opvallende mate, eveneens voor in Indonesië en het Caribisch gebied, en wordt nu dus ook voortgezet in Nederland.
Het Centraal Bureau voor Burgerzaken te Paramaribo geeft op dat George Eduard in navolging van zijn vader is geregistreerd met de achternaam “FUNG-A-JOU”. De grafzerk vermeldt de naam evenwel zonder koppeltekens.
De nazaten van het echtpaar Fung-A-Jou en Lichtveld lijken hun achternaam volgens de Spaanse naamtraditie met naamsverkrijging te zijn gaan voeren. Als gezinsnaam wordt hier een combinatie gevormd door de (eerste) achternaam van de vrouw toe te voegen aan de (eerste) achternaam van haar echtgenoot. Deze opvatting wordt bevestigd door René Heijkoop Fung-A-You die de achternaam van zowel zijn grootmoeder als zijn moeder heeft opgegeven als “FUNG-A-YOU LICHTVELD”.
Opmerkelijk is dat de schrijfwijze van de naam van zijn grootvader in dit proces al enigszins is gewijzigd door de “J” van Jou te vervangen door een “Y”.
Overigens is het meevoeren van de familienaam van de echtgenoot door een gehuwde vrouw een gebruik dat is toegestaan zowel in Nederland als in Suriname. Maar in dit geval is geen sprake van een naamsverkrijging door de gehuwde vrouw.
Dat Lucia Agnes die eveneens in Suriname was geboren vervolgens deze samengestelde achternaam heeft gevoerd lijkt dus niet op de wet gebaseerd. Haar broer Paul heeft volgens geraadpleegde bronnen alleen “Fung-A-You” als achternaam.
René’s achternaam “HEIJKOOP FUNG-A-YOU” zou tenslotte zijn ontstaan door het huwelijk van zijn moeder Lucia Agnes.(24)
Van deze laatste naamcombinatie is ook de schrijfversie “Heykoop Fung-a-you” in omloop.

Bij de kinderen uit het huwelijk met Esseline Tjin-Soe-Sjoen wordt aan de versie “FUNG-A-JOE”(25) en soms ook aan die van “FUNG A JOE” legitimiteit verschaft door de Surinaamse overheid in verschillende akten.
Bij de jongste zoon uit Taiwan ligt het voor de hand dat hij naar Chinese traditie slechts de familienaam van zijn vader “FUNG” voert met zijn eigen persoonlijke naam.

Op meerdere plaatsen op het internet kan recentelijk nog weer andere schrijfvarianten van de (oorspronkelijke) naam van immigrant Fung-A-Jou worden gesignaleerd. Het gaat dan om de vormen “Fung-a-You” (www. uah.es/universidad_universidad/documentos);
“Fung-a-you” ( www. Uah.es/universidad/organizacion/), en
“Fungayou”(www.picnicnetwork.org/person).

Slot
Dit essay omvat twee delen: het eerste handelt over het leven van George Eduard Fung-A-Jou, terwijl het tweede deel een beschouwing geeft van de ontwikkeling van de namen van zijn nageslacht.
Hoogst merkwaardig is dat uit dit overzicht blijkt dat na drie generaties de volledige naam “FUNG-A-JOU” van de (stam-)vader inmiddels als achternaam verschillende wijzigingen heeft ondergaan. Kinderen uit elk der drie huwelijken van zoon George Eduard voeren gezinsgewijs een eigen versie van hun achternaam.
Het gaat dan om een schrijfvariant van de volledige naam van de stamvader dan wel een samengestelde naam met de volledige naam van de stamvader in een of andere spelling.
Deze afwijkingen te signaleren en te bespreken lijkt relevant aangezien ze exemplarisch kunnen worden genoemd voor sommige nakomelingen van oudere overzeese Chinezen.
Immers voor niets vermoedende (genealogische) onderzoekers lijken de veranderingen in de achternaam van de verwanten soms onverklaarbare problemen op te leveren.

Noten:
Algemeen
Van de gevoerde Chinese persoonsnamen wordt zoveel als mogelijk tussen haakjes de Hanyu pinyin-schrijfwijze vermeld met het ccc-nummer van de bijbehorende schrifttekens.
Van typoniemen wordt de thans gangbare romanisatie, dus in Hanyin pinyin-versie, opgegeven.

Chinese Commercial Code: ccc. Hierin heeft elk schriftteken een eigen volgnummer en lettercode zodat elk misverstand wordt uitgesloten. Hierdoor is ze immuun voor homofonen (d.i. verschillende Chinese schrifttekens met dezelfde uitspraak) en afwijkende romanisaties van (uitspraken in) dialecten. De bijbehorende lettercode wordt hier buiten beschouwing gelaten.

De met een * gemarkeerde Chinese persoonsnamen zijn niet door de vader opgegeven en meegeregistreerd. Als zodanig zijn ze niet officieel en zijn ze hier voor de gelegenheid door de auteur uit het Hakka getranscribeerd.

(1) Aldus kleinzoon René Heijkoop Fung-A-You:
www.network54.com/Forum/133847/thread/1068406555/…
(raadpleegdatum 23-3-2008)
Deze gebruikte aanduiding is algemeen en kan al op zo’n dozijn personen betrekking hebben. Vermoedelijk werden Afro-Surinaamse Chinezen ooit in deze al dan niet pejoratieve zin aangesproken.
In het algemeen maatschappelijk verkeer was George Eduard Fung-A-Jou eerder bekend als George Fung. Onder Chinezen werd wel meer naar hem gerefereerd als “wu-ko”* (= wu-ge, ccc: 7680-0766) in de betekenis van “zwarte oudere broer“, een benaming die naar ancienniteit, respect en wijsheid verwijst;

(2) Folio 932.
In de plaatselijke Chinese samenleving en in Chinese geschriften was George Eduard meer bekend onder zijn Chinese naam die in het Mandarijn wordt uitgesproken als Hong Zhen Xun (ccc: 3163-2182-0534);

(3) George Eduard werd door zijn moeder Johanna Henriette Elstak als haar natuurlijk kind erkend op 7 oktober 1911 en vervolgens door zijn vader Fung-A-Jou als diens natuurlijk kind op 4 september 1913, aldus kanttekeningen op de geboorteakte folio 932;

(4) Volgens verdere gegevens van C.B.B. was Johanna Henriëtte Elstak dochter van Rudolph Constant Elstak en Trooy Molly, folio 307.
Vader Rudolph Constant (geboren als Rudolf, 1847) werd met vijf andere kinderen samen met moeder Laurentia Sophia (geboren als Sophia en dochter van Kaatje, 1822) bij GR 31 december 1856, no.1647, gemanumitteerd “door eigenaar/vrijlater L.A. de Mesquita qq (6824: H. Welstach voor den vrijdom en verzocht door L.A. de Mesquita qq).” (Historische Database Suriname);

(5) Folio 883;

(6) Stamvader Fung-A-Jou (= Hong Ya You, ccc: 3163-0068-0645) was in Chinese kringen eveneens bekend onder de naam: Fung Kiem Fa (= Hong Jin Hua: ccc: 3163-6855-5478).
Hij zou wel vijf keer zijn gereisd tussen China, Guyana en Suriname. Bij een van die gelegenheden moet hij voorts een vrouw uit Guyana naar China hebben meegenomen met twee kinderen: een in Nickerie geboren zoon en een dochter.
In het geheel zou hij vier zoons en drie dochters hebben gehad van wel drie verschillende partners.

(7) Vanuit het dorp Hong Wu Wei, in de Hakka-taal geheten: Fung Wuk Wui, zijn meerdere personen met dezelfde familienaam FUNG geëmigreerd naar Suriname.
De Fungs komen oorspronkelijk van Dun Huang, provincie Gansu (Zhu Pin Liang 1993: 155), en ook van Nanchang, provincie Jiangxi. (www.yutopian.com/names/09/hong.html).
Door migratie zou er thans een groter aantal personen van de Fung-clan gevestigd zijn in Zuidchina dan in Noordchina waar de naam “relatively rare” is geworden.(www.english.people.com.cn)
De meest bekende “Fung” in de moderne geschiedenis is wel
Hong Xiu Quan: deze Hakka was leider van de Taiping-opstand gericht tegen het Manchu-regime in de 19e eeuw;

(8) Gegevens van het huwelijk van George Eduard Fung-A-Jou en Sophie Josephine Jane Maria Lichtveld zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor Burgerzaken.
Sophie Lichtveld was, volgens bronnen dicht bij de familie, niet de eerste vrouw van George Eduard. Laatstgenoemde zou bij zijn vertrek uit China al een vrouw, genaamd Tjong* (= Zhang, ccc: 1728), hebben achtergelaten;

(9) Van Kempen 1993: 22 nt. 19;

(10) Gegevens van René Heijkoop Fung-A-You, t.a.p.;

(11) Gegevens C.B.B. zonder folionummer;

(12) De achternaam van Esseline is de volledige naam van vader “Tjin-Soe-Sjoen”. De Chinese familienaam is in dit geval Tjin (= Zeng, ccc: 2582). Haar kennelijk niet meegeregistreerde ontvangen meisjesnaam luidt: Joen Sien*(= Yun Xin, ccc: 7189-2450). (Lam Foeng, januari 1969);

(13) Overlijdensadvertentie in De Ware Tijd van 12 januari 1994 en tekst grafzerk van George Eduard Fung A Jou;

(14) Hsieh, Hsiu Cheng (= Xia, Xiu Zhen, ccc: 6200-4423-3791). Zie folio 21 jo. tekst grafzerk en overlijdensadvertentie van 12 januari 1994 in De Ware Tijd;

(15) Koninklijk Besluit dd 22 april 1963 no. 16;

(16) Gedenkboek van Tsung Tsin Association 1971: 245;

(17) Foto van George Eduard Fung-A-Jou met onderschrift op het kantoor van de Chinese handelsvereniging Fa Tjauw Song Foei te Paramaribo;

(18) Lam Foeng (= Nan Feng) betekent Zuidenwind. (Man A Hing, 1988);

(19) Gedenkboek Kong Ngie Tong 1880-1980: 103;

(20) Verslag van de Tweede Wereld Hakka Conferentie 1973: 268, 279, 287, 327, 529 en 839;

(21) Folio 21;

(22) Paul stond in zijn schooltijd op Curaçao bekend met de achternaam “Bos”, maar zou later zijn Chinese achternaam “hernemen”. Hij maakte als vlieger carriere bij de KLM.(www.network54.com/Forum)
Christian Fung-A-You studeerde aan de T.U. Delft en is actief als ondernemer en als “business advisor”; (www.linkedin.com/pub/51113A/306 en www.synergia.nl/website_engels/management.html)(raadpleegdatum 21-5-2008)

(23) Folio 21. [Van] Het overlijden van zijn vader (5 januari 1994 Paramaribo)
werd [aangifte] gedaan door zoon Fung-A-Joe, Eric Howard Joen Gjoeng.
Vastgelegd is dat hij de akte niet heeft ondertekend, aangezien: “Comparant verklaarde de akte niet te kunnen tekenen omdat hij geen schrijven heeft geleerd”.

(24) zie bij voorbeeld bij “D. Michel Heykoop Fung-a-you”.
Deze is hoogleraar biologie (mycologie en microbiologie) aan de Universidad de Alcalá, Madrid.
Ook is hij hoogleraar geweest aan het Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de la Universidad Complutense de Madrid.
Daarnaast was hij werkzaam als redakteur-lexicograaf bij Van Dale Lexicografie b.v. en coauteur van een woordenboek Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans. ( www.uah.es/universidad/organizacion_universidad/…)
(raadpleegdatum 31 maart 2008);
Let hier verder ook op de spelling van “Heykoop” in plaats van “Heijkoop”.

(25) Voorbeeld: zoon Eric Howard Joen Gjoeng met de achternaam “ Fung-A-Joe”(Folio 21);

Geraadpleegd:
– Centraal Bureau voor Burgerzaken te Paramaribo: C.B.B.;
– Chinese Commercial Code: ccc;

– China’s Surname history: Hong: www.english.people.com.cn. (raadpleegdatum 04-06-2008);

– Historische Database Suriname: Vrij-in-Suriname, Surinaamse manumissies 1832 -1863.
www.nationaalarchief.nl/vrij-in-suriname/manumissies/database…: trefwoord Elstak; (raadpleegdatum: 20-4-2008);

– Jubileum-krant, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Chinese vereniging Kong-Ngie-Tong Sang, vrijdag 2 december 1955;

– Kempen, Michiel van, 1993. “De jeugdjaren van Albert Helman”, in Lou Lichtveld – Albert Helman negentig jaar. Speciale uitgave van Mutyama. Surinaams tijdschrift voor cultuur en geschiedenis, jaargang 4, nummer 5, p. 8 – 23;

– Kong Ngie Tong. Gedenkboek 1880 – 1980. (Chinese tekst). Paramaribo. s.a.;

Lam Foeng, Chinees Dagblad. Bijzondere boekuitgave ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar, januari 1969; (Chinese tekst);

– Man A Hing, William L.
– 1988. “De Chinese pers in Suriname”, in: OSO, jaargang 7 no.1, mei 1988. p. 97 t/m 102;
– 1990. “Surinaams-Chinese familienamen”, in: OSO, jaargang 9 no.1, juni 1990. p. 47 t/m 56.

– Origin of the surname Hong: www.yutopian.com/names/09/hong.html. (raadpleegdatum 04-06-2008);

– Surinaamse genealogie: Familienaam Elstak:
www.network54.com/Forum/133847/thread/1070552247/last-…
(raadpleegdatum 23-3-2008);

– Surinaamse genealogie: Fung-A-You/Lichtveld/Rosheuvel:
www.network54.com/Forum/133847/thread/1068406555/…
(raadpleegdatum 23-3-2008);

– Tsung Tsin Association HK. 1971. Gedenkboek ter gelegenheid van het Gouden Jubileum van de organisatie (1921 – 1971) tevens Verslag van het Wereld Hakka Congres.(Chinese tekst) Hong Kong, 1971;

-Tweede Wereld Hakka Conferentie. 1974. Verslag (Chinese tekst). Taipei;

De Ware Tijd van 12 januari 1994: overlijdensadvertentie voor Eduard George Fung A Joe, ondertekend door de weduwe en alle zeven kinderen;

Zhu Pin Liang 1993. Bai Jia Xing/The Book of Hundred Family Surnames. EPB Publishers Pte. Ltd., Singapore.

 

[Eerder verschenen in Wi Rutu no. 8/1, p. 21-29.]

2 comments to “Sranan Roots: George Eduard Fung-A-Jou alias “Blakka Sneesie””

 • Gefeliciteerd met een degelijk en erg informatief artikel over de familie relaties in Suriname. De kwestie van de naamgeving van kinderen van Chinese afkomst of gemengd chinese afkomst in Suriname blijft fascinerend! Het zou de moeite waard zijn om verschillende families te vergelijken!
  Mischien iets voor de jongere generatie!

  • Inderdaad!

   Heel goed werk!!

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter