blog | werkgroep caraïbische letteren

Slavernij-invloeden (IV): Het misbruik van Gods woord

door Tascha Aveloo

Tijdens de slavernij is door de toenmalige kolonisator er alles aan gedaan om de slaaf slaafs te houden. Zo werden door de Zeeuwse en Hollandse calvinistische christenen, de slaven in eerste instantie niet eens waardig genoeg geacht om ‘hun God’ te leren kennen. Met de bijbel in de hand wilden ze hen wel de wil opleggen dat ‘God’ het zo gewild had dat zij slaven zouden zijn.

Daarbij misbruikten zij diverse bijbelse teksten die zij geheel buiten context naar hun believen toepasten. Dit heeft in Zuid-Afrika geleid tot de vorming van townships. De daar aanwezige kolonisatoren besloten dat de Afrikanen konden worden verdeeld in vijf rassen die geheel gescheiden van elkaar moesten leven. De gevolgen daarvan zijn ons niet onbekend. Pas in 1990 werd de rassenscheiding apartheid formeel en wettig afgeschaft in Zuid-Afrika.

‘Bijbelse grondslag’

Juist doordat apartheid gerechtvaardigd werd met een beroep op de bijbel kreeg ze als ideologie een religieuze dimensie. En doordat de Afrikaners diep religieus waren, was de apartheid vanaf het begin van hun bestaan diep verankerd in hun ziel. Zoals we al in de ‘Paramariboverklaring’ hebben gezien, waar de Afrikanen ‘vervloekte Chamskinderen’ worden genoemd, werd rassendiscriminatie al in de 18de eeuw met behulp van bepaalde bijbelteksten theologisch gefundeerd. Het idee dat de Afrikanen nakomelingen zouden zijn van Cham, de jongste zoon van Noach, is gebaseerd op het verhaal in Genesis 9, in weerwil van het feit dat de Kanaänieten (en niet de Afrikanen) als Chams nakomelingen gelden. Hoe dan ook, de Afrikanen waren als Chamskinderen gedoemd voor eeuwig knechten te zijn: “Vervloekt zij Kanaän, knecht van zijn broers zal Kanaän zijn, de minste van alle knechten” (vs. 25).

Niet mengen

Een ander argument ter rechtvaardiging van apartheid vond men in het verhaal van de toren van Babel (Genesis 11) waar verteld wordt dat God zelf de verschillende volken, die zich door hun taal van elkaar onderscheidden, over de hele aarde verspreidde (vs. 8). Wat God gescheiden en verspreid heeft, zo redeneerde men, mogen de mensen niet samenbrengen en zeker niet laten vermengen. En dan te bedenken dat het Afrikanervolk zelf een mengelmoes is van meerdere volken! Het menselijk denken is aardig verwrongen als het gaat om religie. Dit is iets van alle tijden. Dat we er in ieder geval uit mogen leren.

[uit de Ware Tijd, 28/06/2012]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter