blog | werkgroep caraïbische letteren
1
 

Samsoniade op 10 september a.s.

De Stichting René Samson organiseert op zondagmiddag 10 september om 14:00 weer een Samsoniade, een concert geheel gewijd aan het rijke kamermuziek-oeuvre van René Samson. Ook ditmaal vindt het concert plaats in de Uilenburger Synagoge te Amsterdam. [English text below.]

René Samson

Inmiddels is het volledige programma bekend:

B.G. & Co. voor klarinet, cello en piano (2000)

Zeven zielige zweetmeeuwen bij een prijzig ijswak voor cello en piano (2012)

Tegen de tijd voor bariton, klarinet en piano (1997)

Sonate voor cello en piano (1998/1999)

Four Whitman Songs voor bariton en piano (2011)

Binnenkort zullen de bijzondere achtergronden van de gekozen composities worden toegelicht. De werken zullen worden vertolkt door celliste Doris Hochscheid, pianisten Shuann Chai en Frans van Ruth, klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer en bariton Mattijs van de Woerd.

Kaarten

Inmiddels is de kaartverkoop begonnen via de website van de Uilenburgersjoel. Hoewel de zaal ongeplaceerd zal zijn, hanteren we een bijzonder soort getrapt prijspeil. Alle kaarten geven gelijke toegang tot het concert, maar u krijgt de mogelijkheid om te betalen wat bij u past. Zo kunt u, tegelijk met de aanschaf van uw concertkaartje, de activiteiten van de Stichting (waaronder de bijzondere maar kostbare Samsoniades) extra ondersteunen.

Heuglijk nieuws: naar aanleiding van onze oproep in de vorige nieuwsbrief is Piet-Jan Brouwer het stichtingsbestuur komen versterken. We zijn zeer verheugd over zijn toetreden, en geven hem hier graag de gelegenheid om zichzelf aan u voor te stellen:

“In de loop van mijn omzwervingen als technisch natuurkundige, eigenwijze donder en amateur-klarinettist was ik sinds de vroege jaren 2000 Shell-collega van René in Amsterdam. We deelden naast liefde voor wetenschap, techniek en muziek ook interesse in cultuur, boeken, maatschappij, mensen, gezelligheid en de complexe absurditeit van het leven. Mijn Frank en ik raakten bevriend met René en Annelies; voor ons huwelijk in 2004 componeerde René met groot hart een lied voor gelegenheidskoor, bij hem thuis ingestudeerd en tijdens onze huwelijksceremonie door hem op de piano begeleid. In latere jaren spraken we veel over zijn en mijn inspanningen om het leven zin en betekenis te geven met muziek, mensen en meningen – en hoeveel er nog te doen is in de wereld. Ik mis René. De komende tijd hoop ik via de Stichting zijn herinnering levend te helpen houden.”

Tenslotte: de fluiten van René en Annelies Kok-van Leengoed zijn nog altijd te koop. Opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de Stichting. Meer informatie over de instrumenten en waar ze te krijgen en uit te proberen zijn vindt u op de website van het tijdschrift FLUIT (onder de kop “Diverse fluiten te koop”). Het delen van deze link met mogelijk geïnteresseerden wordt zeer gewaardeerd!

Zoals altijd veel dank aan al diegenen die de afgelopen tijd een donatie hebben gedaan aan de Stichting René Samson. Uw ondersteuning wordt zeer op prijs gesteld! De Stichting beschikt over de Culturele ANBI-status, waardoor donaties extra fiscaal aftrekbaar zijn. Op de website van de Stichting René Samson vindt u meer informatie over haar doelstellingen en activiteiten. Doneren kan via bankrekening NL02 ABNA 0891438769 t.n.v. Stichting René Samson of via de donatiepagina op onze website.

Met vriendelijke groeten, ook namens de initiatiefgroep,

Het bestuur van Stichting René Samson
  Theo Kemperman, voorzitter  |  Thomer Gil, penningmeester/secretaris 
  Annelies Kok – van Leengoed, lid   |  Piet-Jan Brouwer, lid

Initiatiefgroep
   Mattijs van de Woerd  |  Doris Hochscheid  |  Frans van Ruth  |  Shuann Chai
   Ken Gould  |  Jaron Samson  |  Hanna Samson


Dear friends and admirers of René Samson,

We hope you are doing well on this Summer day, the day our dear René would have turned 75.As announced, the René Samson Foundation is organizing another Samsoniade on Sunday afternoon, September 10 at 2:00 PM. A concert entirely devoted to René’s rich chamber music oeuvre, once again to be presented in the Uilenburger Synagogue in Amsterdam.The full program is now set:B.G. & Co. for clarinet, cello and piano (2000)
Zeven zielige zweetmeeuwen bij een prijzig ijswak (Seven pathetic sweating gulls at a pricey ice hole) for cello and piano (2012)
Tegen de tijd (By the time) for baritone, clarinet and piano (1997)
Sonata for cello and piano (1998/1999)
Four Whitman Songs for baritone and piano (2011)
Specific background information over the chosen compositions will be presented in the next newsletter. The works will be performed by cellist Doris Hochscheid, pianists
Shuann Chai and Frans van Ruth, clarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer and baritone Mattijs van de Woerd.Ticket sales have started via the website of the Uilenburgersjoel. Although it will be open seating, we are still offering tiered pricing. All tickets give equal access to the concert, but you have the option to pay what suits you. In this way, you can offer extra support to the activities of the Foundation (including the special but costly Samsoniades) while purchasing your concert ticket.
We have great news! In response to our call in the previous newsletter, Piet-Jan Brouwer has joined the foundation’s board. We are very pleased about this development, and would like to take this opportunity to let him introduce himself:“In the course of my wanderings as a technical physicist, brash know-it-all and amateur clarinetist, I also had the pleasure of being René’s colleague at Shell in Amsterdam starting in the early 2000s. In addition to a love for science, technology and music, we shared an interest in culture, books, society, people, the complex absurdity of life and just hanging out. My Frank and I became friends with René and Annelies; for our wedding in 2004, René generously composed a song for choir, assembled for the occasion, which he rehearsed at his home and performed at our wedding ceremony, with him accompanying at the piano. In later years we talked a lot about his and my efforts to make life meaningful with music, people and thoughts – and how much there still is to be done in the world. I miss René. In the coming period I hope to help the Foundation keep his memory alive.”

Lastly… René and Annelies’ flutes are still available for sale. Proceeds from the sale benefit the Foundation. Information about the instruments and where you can try them out can be found on the website of the magazine FLUIT (under the heading “Various flutes for sale”). Please feel free to share this link with people who might be interested!As always we give many thanks those who have recently made a donation to the René Samson Foundation. Your support is greatly appreciated! The Foundation has the Cultural ANBI status, which makes donations extra tax-deductible. On our website you will find more information about the foundation’s objectives and activities. You can donate via bank account NL02 ABNA 0891438769 in the name of ‘Stichting René Samson’ or via the donation page on our website.Kind regards, also on behalf of the initiative group,

The board of the René Samson Foundation
  Theo Kemperman, chairman  | Thomer Gil, Treasurer/Secretary
  Annelies Kok – van Leengoed, member  |  Piet-Jan Brouwer, member

Initiative group
  Mattijs van de Woerd  | Doris Hochscheid  | Frans van Ruth  | Shuann Chai
  Ken Gould | Jaron Samson | Hanna Samson

1 comment to “Samsoniade op 10 september a.s.”

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter