blog | werkgroep caraïbische letteren

Piraterij in de slavenregisters

door Okke ten Hove

Afgelopen week ontving ik de Oso met daarin tal van artikelen. Hieronder een artikel over de digitalisering van de slavenregisters geschreven door Coen van Galen. Een project dat ik van harte toejuich.

Ik moet helaas op dit artikel ingaan omdat hierin dingen worden gezegd die niet kloppen.

 

 

Naast het feit dat er aantoonbare fouten in staan zoals de verkeerde verschijningsdata van de databases Manumissie en Emancipatie die bij het Nationaal Archief Nederland (NAN) zijn ondergebracht waarbij hij tevens ook bij één van deze databases een verkeerde auteur opnam, maakte hij ook een verkeerde titelbeschrijving bij het boek Manumissies in Suriname, 1832-1863 dat volgens hem in 2006 uitkwam (dit is de herdruk bij VACO) maar gebruikte hij de bibliografische gegevens die horen bij de eerste druk uit 1997. Verder ‘vergat’ hij een artikel uit de Wi Rutu dat handelde over de slavenregisters en waar in grote lijnen hetzelfde staat als wat hij nu schreef. Daarnaast pretendeerde hij dat hij archieven had bekeken en verwees hij ernaar in een noot zonder deze archieven in de lijst van gebruikte bronnen en literatuur op te nemen. Logisch: hij heeft de archieven niet ingezien maar de gegevens uit de databases gehaald. Zie hiervoor p. 150 waar hij verwijst naar de resoluties van de gouverneur waar hij wel het nummer daarvan geeft alsmede de datum maar niet het archief waarin deze zitten (Ministerie van Koloniën). Op dezelfde pagina verwijst hij naar het archief van de Algemene Rekenkamer waar hij een bepaalde borderel zou hebben ingezien. Dus niet, want hij gebruikt de afkorting PE (Particuliere Eigenaar) welke niet in dat archief voorkomt maar door mij werd toegevoegd ter onderscheiding van de borderellen de plantages betreffend. Hieruit blijkt duidelijk dat hij niet de archieven zag maar thuis of op zijn werk de databases raadpleegde.

Op pagina 155 schrijft hij: De ontwikkeling van de Historische Database Suriname zal tijd kosten. In de eerste fase wordt de gedigitaliseerde informatie uit de slavenregisters gecombineerd met de eerder genoemde emancipatie- en manumissiedatabases, zodat alle overheidsinformatie over slaafgemaakten en hun vrijwording in één database aanwezig is. Een mooi initiatief maar als auteur van de databases weet nergens van.

Wat is nu het geval? Met deze stelling pretendeert Van Galen dat er een geïntegreerde database komt die door hem wordt gevuld en door dit zo te schrijven schotelt hij de mensen iets voor waarvoor hij geen toestemming heeft. Die hij zal moeten krijgen van de auteurs (Emancipatie: Heinrich Helstone en ondergetekende en de manumissies door ondergetekende) omdat de databases auteursrechtelijk zijn beschermd. Die toestemming heeft hij niet.

In 2015 kwam Van Galen bij mij om te praten over de slavenregisters. Er werd gesproken over een eventuele koppeling van drie zelfstandige databases (Manumissie, Emancipatie en Slavenregisters) iets wat hij nu ook nastreeft volgens dit artikel want hij spreek over drie publieksdatabases en daar ben ik een voorstander van. De bestaande databases bewijzen hun nut en blijven intact zoals het hoort omdat het gewoon zelfstandig publicaties zijn. Maar een dag later in 2015 kreeg ik een mailtje waarin Van Galen de content van de databases opeiste voor een grotere database met daarin de gegevens uit de Manumissie- en de Emancipatiedatabase en de informatie uit de slavenregisters. Op mijn vraag of dit betekent dat er een geïntegreerde database komt was zijn antwoord ja. De vraag wat dit dan betekent voor de bestaande databases beantwoordde hij dat het dan aan het NAN en mij ligt of die wordt gehandhaafd want in de Van-Galendatabase staat het complete verhaal. Ook al zou dan ergens in die database de credits genoemd worden (waar niemand naar kijkt omdat je bij een database gelijk naar het zoekscherm gaat) de databases zijn gewoon weg. Wim Hoogbergen, mijn leermeester, ried mij af met Van Galen in zee te gaan en noemde dit piraterij. Die conclusie trok ik ook en ik verbrak het contact met hem.

Ik vernam van bevriende contacten bij het NAN dat hij verschillende malen (de laatste keer in januari 2017) heeft geprobeerd de databases naar zich toe te trekken. Iedere keer verwees het NAN hem naar mij met de mededeling dat ze auteursrechtelijk beschermd zijn en als hij zaken wil doen hij het met mij moest opnemen. Dat deed hij echter nooit. Dus U snapt wel dat ik verbaasd was te lezen dat er een geïntegreerde database (naast drie publieksdatabases) van de hand van Van Galen komt met daarin ook de manumissie en emancipatiedatabase. Op termijn kan men dan besluiten de drie afzonderlijke databases te vervangen door een geïntegreerde database. Ik heb contact met hem en zijn universiteit gehad en hij liet weten dat het een misverstand was en dacht dat er een afspraak was dat hij de data in een geïntegreerde database mocht opnemen. Vreemd eigenlijk want als die afspraak er was, waarom dan bij het NAN nog in januari 2017 proberen de databases naar zich toe trekken terwijl hij het artikel in oktober 2016 schreef met volgens hem de afspraak tussen hem en mij…? Als er een afspraak was dan hoef je niet tot in 2017 proberen databases van het NAN te krijgen. Verschillende databases bij het NAN waaronder ook de databases van Hassankhan zijn auteursrechtelijk beschermd en afgeschermd. Wel te raadplegen en men kan er gegevens uithalen die men kan citeren zoals het een wetenschapper betaamt.

Met die zinsnede die ik aanhaalde manipuleert hij de boel en hoopt hij op die wijze mijn toestemming af te dwingen immers het staat in de Oso (en hij heeft ook op deze wijze zijn vakgroep op de Radboud een rad voor ogen gedraaid) en moet het wel kloppen. Ik heb Van Galen laten weten dat er geen geïntegreerde database komt en dat was al in 2015. Maar als het nu alsnog niet doorgaat na deze publiekelijke aankondiging dan ligt het aan Ten Hove terwijl hij wist dat hij geen toestemming heeft. Men zal mij erop aanspreken als de geïntegreerde database niet doorgaat en ik hoor al geluiden van Ten Hove werkt niet mee. Onzin, hij wist dit. Elke wetenschapper zal nooit zijn levenswerk afstaan om op te laten gaan in een groter geheel waardoor hij geen zeggenschap meer over zijn eigen onderzoek heeft en het toegeschreven zal worden aan de maker van de nieuw te vormen database. Ik lijd hierdoor reputatieschade door te suggereren dat hij mijn toestemming heeft.

Ik weet dat de Oso niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de aangeleverde artikelen en in dit geval is dat Van Galen maar het is wel op zijn plaats dat er in de komende Oso (als die er nog komt) en op de site van Surinamistiek een rectificatie geplaatst wordt dat de door Van Galen aangekondigde database een verzinsel is omdat daar nooit toestemming voor werd verleend.

2 comments to “Piraterij in de slavenregisters”

  • Naar mijn mening was het een gemeenschappelijk project samen met Maurits Hassankhan. Ik kan me niet voorstellen dat hij zich achter de opzet van Coen van Galen heeft geschaard.

    • Dat klopt. Het is een gemeenschappelijk project met Hassankhan die mij in een gesprek toebeet dat ik maar tot overeenstemming moest komen -dus weggeven van ons onderzoeksmateriaal en -projekt ter meerdere glorie van Van Galen- met Van Galen dus zo ‘lief’ is Hassankhan nu ook weer niet. Maar iemand die subsidiefraude pleegt -hij nam in zijn onderzoeksvoorstel op dat hij de beschikking over onze databases had- en ermee wegkomt ga ik niet helpen in zijn fraudeleus handelen. Zijn universiteit (Radboud) dekte alles af want het zou een vergissing zijn. Wie wel adequaat reageerde was IISG die hem ontsloeg terwijl hij was aangenomen voor een slavenijprojekt.wat een levenslange aanstelling zou betekenen. Maar als je loog en je hebt niet wat je zou hebben dan is ontslag gerechtvaardigd. Niet alleen bij IISG maar ook bij de Radbouduniversiteit. Kortom, hij schaarde zich achter de opzet van Van Galen.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter