blog | werkgroep caraïbische letteren

Over de Werkgroep

Caraïbisch uitzicht is de blog van de Werkgroep Caraïbische Letteren, die deel uitmaakt van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Sinds 22 oktober 2022 is de Werkgroep een zelfstandige Stichting. De Stichting Werkgroep Caraïbische Letteren staat sinds 22 oktober 2022 geregistreerd als Algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als culturele instelling.

Doelstelling van de werkgroep is het initiëren en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de Caraïbische letteren in ruime zin (literatuur, cultuur, geschiedenis). De werkgroep kiest daarbij voor een invalshoek die haar onderscheidt van organisaties die zich op verwant terrein begeven. Het gaat de werkgroep om het leggen van verbindingen tussen generaties, gevestigd en aankomend literair talent, landen (Nederland, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en de Caraïbische eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius) en talen, tradities en perspectieven. Vanuit deze brugfunctie wil de werkgroep zich vooral richten op het aanspreken en aanmoedigen van jongeren, het bevorderen van transatlantische samenwerking en het ter discussie stellen van vraagstukken die zoveel mogelijk vanuit een actueel maatschappelijke invalshoek worden bestudeerd. Op die manier is het mogelijk om relevante ‘blinde vlekken’ en lopende ontwikkelingen te identificeren en onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Kennisoverdracht, uitwisseling, bewustwording en artistieke vernieuwing zijn daarbij sleutelbegrippen. De werkgroep zal bij het entameren van activiteiten steeds waar mogelijk aansluiting zoeken bij organisaties met een verwante doelstelling.

In beginsel richt de werkgroep zich op al degenen die (in potentie) geïnteresseerd zijn in Caraïbische letteren in de zin zoals hierboven beschreven. Het gaat daarbij om schrijvers, dichters, voordrachtskunstenaars, vertellers, schrijfdocenten, wetenschappers en anderen die zich beroepshalve bezighouden met het voortbrengen en onder de aandacht brengen van literaire producten en om een meer algemeen publiek. In haar programmering streeft de werkgroep ernaar een publiek te bereiken over de grenzen van leeftijd, sekse, staat, natie en discipline heen om onderlinge wisselwerkingen en kruisbestuivingen te bevorderen.

De werkgroep organiseert twee reeksen lezingen, elk op jaarlijkse grondslag, die elkaar afwisselen. Er is de ‘Rudi van Lier-lezing’ in Leiden, waarbij het accent ligt op sociaal-historische en culturele onderwerpen. Daarnaast is er de ‘Cola Debrot-lezing’ in Amsterdam, die sterker literair georiënteerd is en een meer essayistische bijdrage van de spreker veronderstelt. Bovendien wordt er jaarlijks een Caraïbische Letterendag georganiseerd. Deze kent een overkoepelend thema dat een duidelijke literaire en/of maatschappelijke relevantie bezit, richt zich op een algemeen publiek en heeft een landelijke uitstraling. Tenslotte organiseert de werkgroep met een zekere regelmaat kleinschalige evenementen in de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Het huidige bestuur van de Werkgroep Caraïbische Letteren bestaat uit:

 • Voorzitterschap (vacant)
 • Michiel van Kempen (vicevoorzitter)
 • Paulette Smit (secretaris)
 • Donna Schilder (penningmeester)
 • Noraly Beyer
 • Charlotte Doornhein
 • Raoul de Jong
 • Peter Meel

Als corresponderende leden:

 • Curaçao: Carel & Chila de Haseth
 • Aruba: Wim Rutgers
 • Sint Maarten: Wycliffe Smith

De Werkgroep kent ook een Adviesraad. Nazila Ahmadie, Aart G. Broek, Tanja Fraai, Lilian Gonçalves-Ho Kang You, Joyce Goggin, Carl Haarnack, Henry Habibe, Igma van Putte-de Windt, Valika Smeulders en Jennifer Smit maken daarvan deel uit.

Beleidsplan 2025-2028

Klik hier voor het Beleidsplan 2025-2028

Geschiedenis

De Werkgroep Caraïbische Letteren werd in 2006 opgericht op initiatief van Michiel van Kempen, bijzonder hoogleraar West-Indische Letteren, en Peter Meel, directeur Onderzoeksinstituut Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Al sinds enige tijd leefde onder een aantal leden van de Maatschappij het idee om naar analogie van de werkgroep Indische Letteren een werkgroep te formeren die zich zal richten op de literatuur van de voormalige Nederlandse koloniën in de West, in het bijzonder Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba. De werkgroep Indische Letteren bestaat sinds twintig jaar en heeft zich in deze periode uitsluitend actief getoond op het gebied van de Nederlands-Indische literatuur van de Oost. Deze keuze had, behalve met de expertise van de actieve leden, er ook mee te maken dat de studie van de Nederlands-Caraïbische literatuur twintig jaar geleden nog in de kinderschoenen stond. Daar is inmiddels verandering in gekomen. Er verschenen literatuurgeschiedenissen van de Nederlandse Antillen en van Suriname en het terrein werd met grote anthologieën in kaart gebracht. Voorts werden er verschillende monografieën en proefschriften op het gebied van de Nederlands-Caraïbische letteren gepubliceerd en zagen tal van artikelen het licht.

Daarnaast doet zich het gelukkige feit voor dat de bestudering van de geschiedenis en cultuur van de Nederlandse Caraïben institutioneel voet aan de grond heeft gekregen. Historici in Utrecht, Rotterdam en Leiden maakten hiervan hun specialisme en de Universiteit van Amsterdam, waar al eerder een bijzonder hoogleraar Nederlandse Koloniale en Postkoloniale Literatuur actief was, stelt met ingang van het komende academisch jaar een bijzondere leerstoel West-Indische Literatuur in. Niet minder belangrijk is dat de literatuur van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba vitaal is als nooit tevoren. Om een indicatie te geven: sinds het jaar 2000 verschenen er meer Nederlandstalige romans uit deze landen dan alle romans daarvóór bij elkaar genomen! De toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie en de betrokkenheid van het Fonds voor de Letteren moeten in dit verband worden genoemd als belangrijke ondersteunende factoren. Er is kortom een alleszins gunstig klimaat voor het oprichten van een werkgroep, die in zijn naamgeving nadrukkelijk tot uitdrukking wil brengen dat de aandacht zich richt op een levende en zich nog altijd ontwikkelende literatuur. Bovendien zal met de term Nederlands-Caraïbische Letteren eventuele verwarring met de activiteiten van de werkgroep Indische Letteren gemakkelijk worden voorkomen.

Op de Algemene Ledenvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde van zaterdag 10 juni 2006 werd een voorstel gepresenteerd om te komen tot de oprichting van een werkgroep die zich in het bijzonder zal gaan bezighouden met de literatuur uit de voormalige Nederlandse West: Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba. Het voorstel werd bij acclamatie aangenomen. Op 22 juli 2006 kwam het beoogde bestuur van de nieuwe werkgroep voor het eerst bijeen in Leiden.

Het eerste bestuur van de werkgroep Caraïbische Letteren bestond uit Lilian Gonçalves-Ho Kang You (voorzitter), Annette de Vries (secretaris), Michiel van Kempen (penningmeester) en de leden Peter Meel, Igma van Putte-de Windt en Henry Habibe.

Stichting

De Stichting Werkgroep Caraïbische Letteren, statutair gevestigd te Amsterdam is opgericht op 13 oktober 2022, bij akte verleden bij notaris mr. Adolf Dirk Plaggemars te Enschede. De Stichting staat sinds die datum ook geregistreerd bij de Belastingdienst als Algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als culturele instelling.

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87861402. RSIN 864429265.

De stichting heeft ten doel:
1. a. het initiëren en ondersteunen van alle activiteiten ter bevordering van de letteren in de ruimste zin (literatuur, cultuur, geschiedenis), in gedrukte vorm maar ook als podium- of voordrachtskunst, die betrekking hebben op de onderlinge betrekkingen tussen Nederland, Suriname en de Nederlands- Caraïbische eilanden, en voorzover het gaat om een van de gehanteerde talen in de genoemde gebieden;
b. het fungeren als een breed platform van literaire uitwisseling tussen de onder a genoemde gebieden of binnen de daaraan gelieerde individuen en groepen binnen die gebieden;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, alsmede de medeorganisatie met derden van evenementen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting maakt als werkgroep ook deel uit van de vereniging Maatschappij der _ Nederlandse Letterkunde, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Leiden, handelsregisternummer 40445358.

Geen van de bestuursleden van de Stichting heeft recht op enige vergoeding, noch op vacatiegeld:

1. De stichting is een algemeen nut beogende stichting.
2. De stichting heeft geen winstoogmerk.
3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
4. De kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.
5. De stichting dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen.
6. De stichting heeft een, al dan niet meerjarig, beleidsplan dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de stichting wordt uitgevoerd.
7. Noch een bestuurder noch een andere beleidsbepaler van de stichting mag over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit Michiel van Kempen (voorzitter), Rita Rahman (secretaris, afgetreden) en Bert Reinders (penningmeester).

Contact

De Werkgroep is bereikbaar via dit mailadres: carletwerkgroep@gmail.com

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter