blog | werkgroep caraïbische letteren

Over de Werkgroep

 

 

Caraïbisch uitzicht is de blog van de Werkgroep Caraïbische Letteren. Doelstelling van de werkgroep is het initiëren en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de Caraïbische letteren in ruime zin (literatuur, cultuur, geschiedenis). De werkgroep kiest daarbij voor een invalshoek die haar onderscheidt van organisaties die zich op verwant terrein begeven. Het gaat de werkgroep om het leggen van verbindingen tussen generaties, gevestigd en aankomend literair talent, landen (Nederland, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en de Caraïbische eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius) en talen, tradities en perspectieven. Vanuit deze brugfunctie wil de werkgroep zich vooral richten op het aanspreken en aanmoedigen van jongeren, het bevorderen van transatlantische samenwerking en het ter discussie stellen van vraagstukken die zoveel mogelijk vanuit een actueel maatschappelijke invalshoek worden bestudeerd. Op die manier is het mogelijk om relevante ‘blinde vlekken’ en lopende ontwikkelingen te identificeren en onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Kennisoverdracht, uitwisseling, bewustwording en artistieke vernieuwing zijn daarbij sleutelbegrippen. De werkgroep zal bij het entameren van activiteiten steeds waar mogelijk aansluiting zoeken bij organisaties met een verwante doelstelling.

In beginsel richt de werkgroep zich op al degenen die (in potentie) geïnteresseerd zijn in Caraïbische letteren in de zin zoals hierboven beschreven. Het gaat daarbij om schrijvers, dichters, voordrachtskunstenaars, vertellers, schrijfdocenten, wetenschappers en anderen die zich beroepshalve bezighouden met het voortbrengen en onder de aandacht brengen van literaire producten en om een meer algemeen publiek. In haar programmering streeft de werkgroep ernaar een publiek te bereiken over de grenzen van leeftijd, sekse, staat, natie en discipline heen om onderlinge wisselwerkingen en kruisbestuivingen te bevorderen.

De werkgroep organiseert twee reeksen lezingen, elk op jaarlijkse grondslag, die elkaar afwisselen. Er is de ‘Rudi van Lier-lezing’ in Leiden, waarbij het accent ligt op sociaal-historische en culturele onderwerpen. Daarnaast is er de ‘Cola Debrot-lezing’ in Amsterdam, die sterker literair georiënteerd is en een meer essayistische bijdrage van de spreker veronderstelt. Bovendien wordt er jaarlijks een Caraïbische Letterendag georganiseerd. Deze kent een overkoepelend thema dat een duidelijke literaire en/of maatschappelijke relevantie bezit, richt zich op een algemeen publiek en heeft een landelijke uitstraling. Tenslotte organiseert de werkgroep met een zekere regelmaat kleinschalige evenementen in de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter