blog | werkgroep caraïbische letteren

In memoriam mr.dr. Cornelis (Kees) Arij Kraan (13-1-1943 – 13-10-2021)

door Carlo Jadnanansing

Van zijn echtgenote kreeg ik het bericht dat mr.dr. C.A. Kraan op 13 oktober in zijn woonplaats Groningen (Nederland) op vredige wijze is ingeslapen. Omdat hij bevriend met mij was zal ik hem in dit artikel als Kees aanduiden. Als troost geldt dat hij in het harnas gestorven is zonder een langdurig ziekbed. Kees heeft op 9 oktober jl. op mijn verzoek nog een advies uitgebracht.

Kees Kraan

Gedurende het grootste deel van zijn leven is hij hoofddocent notarieel recht geweest aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn pensionering werd hij hoofd Notarieel Juridisch Bureau van de KNB. Hij heeft in Nederland vooral naam gemaakt als expert op het gebied van het erf- en huwelijksgoederenrecht. Hij heeft talrijke boeken over het Nederlandse recht op zijn naam staan.

Zijn kennismaking met Suriname dateert van het begin van de jaren 90 toen hem gevraagd werd colleges in het huwelijksvermogensrecht en erfrecht te verzorgen aan de ADEKUS. Zijn colleges hebben geresulteerd in het publiceren van boekwerken over het Surinaamse huwelijksvermogensrecht en Hoofdlijnen van het Surinaamse erfrecht, het laatste tezamen met schrijver dezes. Bovengemelde boekwerken zijn verplichte literatuur voor studenten, maar worden tevens in de Surinaamse rechtspraktijk als standaardwerken beschouwd.

Daarnaast heeft hij op het gebied van het Surinaamse onroerendgoederenrecht het handboek geschreven: De uitgifte van domeingrond in Suriname.

Het Surinaamse recht is op dit stuk afwijkend van het Nederlandse. Dit betekent dat Kees zich heeft moeten toeleggen op bestudering van het Surinaamse recht betreffende onroerende goederen. Vermeldenswaard is dat de kantonrechter in een recent vonnis 25-8-2020 in de zaak van Hausil ca de Staat Suriname het standpunt van Kees heeft gehuldigd namelijk dat allodiale eigendom gelijk moet worden gesteld aan volledige eigendom.  

Een ander werk van hem is Hoofdzaken hypotheek en veiling, dat eveneens onmisbaar is voor onze rechtspraktijk.

Naast zijn colleges aan de ADEKUS, heeft hij tevens cursussen verzorgd voor de SJSSN (thans geheten CDR) bestemd voor het Notariaat, de Advocatuur en de Rechterlijke Macht.

Vanaf zijn kennismaking met Suriname tot aan zijn verscheiden heeft hij grote belangstelling getoond voor het Surinaamse rechtsgebeuren door steeds in contact te blijven met collega’s en organisaties in ons land.

Ook heeft hij regelmatig en meestal zonder vergoeding juridische adviezen verstrekt.

Hij was vanaf april 2003 tot aan zijn heengaan contactwetenschapper van het SJB en leverde hierbij zijn bijdrage door het schrijven van artikelen en behoort daardoor tot de meest productieve auteurs van dit periodiek. In de loop der tijden heeft hij 34 artikelen geschreven voor dit blad.

In ons land geldt Kees als een autoriteit op het gebied van het erfrecht, huwelijksvermogensrecht en zakenrecht. Hij staat verder bekend als een scherp analyticus, die zich ook in de media geprofileerd heeft als commentator m.b.t. actuele civielrechtelijke vraagstukken.

Naast zijn gastcolleges in het erf- en huwelijksgoederenrecht aan de ADEKUS en zijn cursussen aan het SJSSN, heeft Kees lezingen verzorgd voor de SJV, de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie, de Surinaamse Bankiersvereniging, alsmede trainingen  voor de RAIO en post-doctorale cursussen.  

Één van zijn significante bijdragen is het in nauw contact met mr. Chris Calor ontwerpen van nieuwe veilingvoorwaarden en de nodige begeleiding hierbij, hetgeen geresulteerd heeft in de Veilingvoorwaarden voor Executie Veilingen 2001. Hierdoor is het veilinggebeuren in Suriname op een moderne wijze geordend, waarmee niet alleen het notariaat, maar de totale samenleving gebaat is.

Voor zijn wetenschappelijke prestaties is Kees door de President van de Republiek Suriname dit jaar onderscheiden als Officier in de Ere-Orde van de Gele Ster.

Opgemerkt kan worden dat Kees gedurende ongeveer drie decennia zijn juridische stempel gedrukt heeft op het rechtsgebeuren in ons land. Vooral zijn wetenschappelijke bijdrage aan het Surinaamse vermogensrecht is ongeëvenaard.

Wij zullen zijn aanwezigheid node missen, maar gelukkig heeft hij veel producties nagelaten die nog heel lang van waarde zullen zijn en geraadpleegd kunnen worden.

Kees, ik zeg jou en ik meen ook namens de totale Surinaamse rechtsgemeenschap hartgrondig dank voor jouw juridische nalatenschap die wij op zuivere wijze zullen aanvaarden!

Paramaribo, 18 oktober 2021.

1 comment to “In memoriam mr.dr. Cornelis (Kees) Arij Kraan (13-1-1943 – 13-10-2021)”

  • In de Notamail nr. 255 van 25 oktober 2021 wordt een uitspraak behandeld van de Kantonrechter Rotterdam waarin wordt verwezen naar het artikel dat de heer Kraan en ik samen in het WPNR nr. 6558 van 13 december 2003 (!) hebben geschreven. Na een intensieve discussie van ruim één jaar waren we het eens over de tekst. De Kantonrechter stelt vast dat er twee meningen over de betreffende rechtsvraag heersen: die van de professoren Schols van de Radbout Universiteit en die van ons artikel. De Kantonrechter volgde de leer-Schols maar nu bestaat wel de mogelijkheid de rechtsvraag aan het oordeel van de Hoge Raad te onderwerpen. Dat had ik graag met de heer Kraan bepleit. Ik houd goede herinneringen aan hem en ben dankbaar ons artikel samen met hem te hebben kunnen opstellen. Uw In Memoriam geeft goed weer hoe een groot jurist hij was. ECLI:NL:RBROT:2021:10145.
    Mr. J.P. Schmal

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter