blog | werkgroep caraïbische letteren

Homofilisme: De omgekeerde wereld

door Bert Eersteling    

Het zal menigeen zijn opgevallen dat de wereld in socio-economische maar zeker ook op moreel-ethische vlak significant aan het veranderen is. Vigerende normen en waarden schijnen meer de tegenovergestelde interpretatie te krijgen.

Door het omgekeerd interpreteren van de normen en waarden, zien wij ook een andersoortig gedrag in de gemeenschap. Wie liegt, wie steelt, wie doodslaat, wie aan corruptie doet, die is juist de good guy en wie de waarheid spreekt, wie doodslaan afkeurt, wie eerlijk is, wordt gezien als de bad guy. Dit noem ik de regels van de omgekeerde wereld. Uiteraard ontstaan er botsingen binnen gezinnen, in de maatschappij op sociale en politieke vlak. Dit omdat er mensen zijn die absoluut geen concessie willen doen aan de groep die de wet en regel van de omgekeerde wereld propageren c.q.volgen.  

In de afgelopen maanden zien wij dat het homofilisme steeds terreinen wint. Het ene land na het andere, of de ene staat na de andere legaliseert het homo-huwelijk door aanname van wetten in de diverse hoge colleges van Staat. Deze trend die ingezet is in Europa en de VSA, dus in de zogenoemde beschaafde en hoogontwikkelde landen, slaat haar vleugels zichtbaar naar landen die als minder beschaafd en onderontwikkeld beschouwd worden. In Uruguay is nog deze week tot grote vreugde van de homo’s in het parlement een wet aangenomen die homo-huwelijk in dat land legaliseert.

Uiteraard hebben de tegenstanders van het huwelijk van twee mensen van hetzelfde geslacht alles gedaan om de aanname van bedoelde wet te stuiten, echter tevergeefs. In Frankrijk hebben wij de afgelopen weken nagenoeg hetzelfde op dit gebied meegemaakt.

Wetmatigheden 
De vraag die mij bezighoudt, is hoe het komt dat er steeds meer landen of regeringen ertoe overgaan om het homo-huwelijk te legaliseren. Heeft dit te maken met de erkenning van grondrechten van elk individu door de wettige instanties en instellingen? Of hebben homofielen met succes geïnfiltreerd in hoge bestuurlijke en wetgevende instituten van de landen,waardoor ze dit soort wetten gemakkelijk kan doordrukken?

Ik denk persoonlijk dat dit niks te maken heeft met de erkenning van grondrechten die door elke democraat gerespecteerd zouden moeten worden. Het lijkt mij eerder dat een vorm van bandeloosheid de plaats inneemt van de ordening van Staten die volgens universele normen en waarden heeft plaatsgevonden. Deze normen en waarden zijn gebaseerd op wetmatigheden. En die wetmatigheden zijn terug te vinden in de opbouw van de wereld in onderlinge verbanden waaruit evenwichten ontstaan.

De wereld zou nooit bestaan als er geen dag en nacht was, als er geen mooi of lelijk bestond, als er geen man en vrouw bestond. Uit deze tegenstelling of twee uitersten ontstaat evenwicht. In het voorbeeld van man en vrouw ontstaat bijvoorbeeld een nieuwe mens. Als dit niet het geval was, zou er dis-balans ontstaan of er zou zelf geen leven meer bestaan. De mensheid zou uitsterven. Want de dood zou daarvoor zorg dragen. Dit geldt ook voor de flora en fauna als er geen koolzuurgas en zuurstof zou bestaan.

Reden legalisatie homo-huwelijk 
De reden waarom er met razen schreden het homo-huwelijk in diverse landen gelegaliseerd wordt, kan te maken hebben met doelbewuste infiltratie van homofielen in de hoogste bestuurlijke en wetgevende organen van de landen. Ik ga zelf zover om te stellen dat er een zekere mate van structuur ligt in de opmars die het homofilisme de laatste decennia doormaakt.

Dit impliceert eenvoudigweg dat er een mondiale (clandestiene) organisatie achter het homofilisme staat met een zeer goed opgezette netwerk. De organisatie werkt ondergronds, omdat het onderwerp absoluut tegen de normale wereld gericht is. Dus ook de mensen die achter deze beweging staan, geven hiermede toe dat hun doel en beweging absurd is. Ze voeren in opdracht van duistere machten de regel van de omgekeerde wereld uit. De beste manier om hun doel te bereiken is gebruik te maken van politiek-bestuurlijke organen.

De politiek wordt misbruikt om de wetten door de parlementen te krijgen. Daardoor wordt de wil van de minderheid door de keel van de meerderheid gedrukt. In elk geval moet de organisatie die de strategieën bepaalt en het ingezette proces als hierboven bedoeld procesmatig monitort en leidt niet onderschat worden. Er ligt systematiek en methodiek, dus professionaliteit in het proces om de homorechten gerealiseerd te krijgen. Behalve de infiltratie in de staatsorganen, merk ik op dat er ook via de kerk geïnfiltreerd is. Het streven is dat het homofilisme als normaal geaccepteerd wordt. En dan ontstaat duidelijk een andere wereld, die het tegenovergestelde van de huidige wereld zal zijn.

Onwetmatigheden 
Onwetmatigheden zullen gezien worden als wetmatigheden. Alleen in een omgekeerde wereld kunnen die onwetmatigheden als normaal gelden. Niet in de wereld waar ook wetenschappelijk bewezen is dat gelijknamige polen elkaar afstoten en ongelijknamige polen elkaar aantrekken. De natuurwetenschap is duidelijk op dit gebied. Extrapoleren van deze natuurkundige werkelijkheid naar de sociaal-biologisch werkelijkheid, blijkt dat deze wetmatigheid correct is. Want alleen uit zaad- en eicel kan een kind ontstaan. Hoe het ook zij, het is erg onacceptabel dat homofilisme wettelijke status krijgt. Op een recentelijke bespreking van dit vraagstuk, zijn mijns inziens enkele teleurstellende uitspraken gedaan. Ze redeneren niet meer vanuit een vaste invalshoek. Als je christen bent, kan en mag je nimmer homofilisme of doodslaan propageren. Je dient de prediker van deze onderwerpen keihard te bestrijden. Je kan geen communist zijn en uitbuiting ondersteunen. Dat kan gewoon niet. Anders ben je geen ware communist. Dat is wat ik bedoel met handelen vanuit een ideologische invalshoek.

Suriname is absoluut niet gevrijwaard van de pogingen van de clandestiene homo organisatie die overal het homo-huwelijk tot stand wil brengen. Waakzaamheid is derhalve geboden. Homorechten zie ik niet als conventionele mensenrecht. Ik wens deze discussie aan te gaan met een ieder die anders beweert.

[uit Starnieuws, 16 april 2013].

Bert Eersteling is hoofd Bureau Onderwijs Binnenland van het Surinaamse Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling.

3 comments to “Homofilisme: De omgekeerde wereld”

 • Ik ben voor vrijheid van meningsuiting,
  maar,
  moet je sommige mensen niet tegen zichzelf beschermen als ze echt klinkklare onzin gaan uitkramen.
  Het Gaat meneer Eersteling ongetwijfeld zijn baan kosten, want van een hoofd bureau onderwijs moet toch minstens een minimum aan gezond verstand verwacht kunnen worden…
  toch?

 • vervang het woord homo door Jood en we zijn weer terug naar tijden die gelukkig achter ons liggen. Wat een vreselijke kleingeestige onzin slaat die Bert uit. Dom, dom en nog eens dom. Vreselijk !

 • Homorechten zie ik niet als conventionele mensenrechten Ik kan daar maar 1 conclusie uittrekken: Onze Bert ziet homo’s dus niet als mensen..Als iemand zou beweren dat de (grond)rechten van inheemsen geen mensenrechten zijn..wat zou hij daar op te zeggen hebben zo vraag ik mij af. En zo kunnen we wel even doorgaan: zouden vrouwen in zijn viasie ook gene recht hebben op mensenrecht.. Hitler gebruikte het argument van infiltratie van de verderfelijke Jood als rechtvaardiging voor het uitroeien van meer dan 5 miljoen mensen..U bent dus gewaarschuwd voor mensen als Bert die Godbetere zelf geinfriltreerd is in het Surinaamse onderwijs.. Ik meen dat het onze Presidant was die vorig jaar op de dag tegen discriminatie pleitte voor de rechten van sexuele minderheden…Bravo !

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter