blog | werkgroep caraïbische letteren

Het Maatschappelijk Middenveld: De Naïeve Advocaat van de Duivel

Civil Society: The Naïve Devil’s Advocate

door Roy I. Bhikharie

Wereldwijd zijn de rechtsstaat, persvrijheid, minderheidsrechten en eerlijke verkiezingen in gevaar. Omkoping, corruptie en mogelijkheden voor straffeloosheid zijn ingebed in de systemen van de scheiding der machten en andere checks and balances. Economische groei heeft daardoor ondemocratische en onwettige praktijken voortgebracht. De huidige internationale armoedegrens, die slechts minimale voedingsbehoeften dekt, staat lijnrecht tegenover het concept van waardig werk. Waardig werk omvat het beantwoorden aan de authentieke emotionele en fysieke behoeften van werknemers; het stimuleert medewerkerstevredenheid, die een betrouwbare graadmeter blijkt te zijn voor psychologische gezondheid, terwijl gezonde paradigma’s worden gecreëerd. Deze ongewenste situaties zijn onverenigbaar met de doelstellingen in het slotdocument van de 67e UN DPI NGO Conferentie en de opzet van het VN-Handvest. Het is duidelijk dat deze informatie betrekking heeft op alle landen, en dus ook op Suriname. Tezamen kunnen wij een betere wereld creëren. Hieronder volgt de Nederlandse vertaling van het abstract en de conclusie.

Familie in Brufut, The Gambia, Afrika. Foto © Michiel van Kempen

Abstract
Machtsspel, slecht (wereld)bestuur, mismanagement, uitbuiting, corruptie, onderdrukking en straffeloosheid hebben geleid tot het falen van de Verenigde Naties (VN). In augustus jl. vond de 67e UN DPI NGO Conferentie plaats met als doel een vreedzame, rechtvaardige en duurzame wereldorde te bewerkstelligen door de huidige internationale orde te transformeren door middel van mensgericht multilateralisme en herpositionering van het VN-systeem. In het slotdocument roept het maatschappelijk middenveld de VN, hun lidstaten en multinationals op om de symptomen van hun wandaden te bestrijden. Deze organisaties zijn namelijk zelf mensenrechtenschenders. Deze benadering van het maatschappelijk middenveld is naïef en lijkt op het spelen van de rol van de advocaat van de duivel. Twee derde van de lidstaten is betrokken bij corruptie en twee derde van ‘s werelds grootste economieën bestaat uit ondernemingen, terwijl één op de vier mensen over de hele wereld multidimensionaal arm is en 10% aan honger lijdt. Dit artikel identificeert de echte en fundamentele globale uitdagingen om de opzet van het VN-Handvest en de bovengenoemde doelstellingen te realiseren.

Begrafenis met militaire eer op de militaire begraafplaats Arlington, VS. Foto © Michiel van Kempen

 

Conclusie
De opzet van het VN-Handvest en onze wereldorde drijven uit elkaar. Laatstgenoemde wordt vervalst en verfraaid om de menselijke ervaring te beïnvloeden slechts met doel om de globale elite te dienen. De wereldpolitiek is uitgegroeid tot een privé geldmachine in plaats van het behartigen, beschermen en bevorderen van het algemeen belang. Het is besmet en wordt geleid door hebzucht om landen met natuurlijke hulpbronnen, goedkope arbeidskrachten en corrupte leiders te exploiteren. Onder het mom van menselijkheid overrulet de zucht naar geld en macht de (wereld)politiek. De VN, de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), de VN Conferentie voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD), de Wereldbank, de Wereldhandelsorganisatie (WHO), het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) bijvoorbeeld, alsook vele nationale, regionale en lokale regeringsautoriteiten, hebben goed bestuur niet naar behoren uitgevoerd. Politieke en wereldleiders hebben gefaald om te praktiseren wat ze prediken. Afgaande op de resultaten van het versterken van bestaande machtsstructuren, zou men de intenties van deze regeringsautoriteiten en hun leiders legitiem in twijfel kunnen trekken. Met andere woorden, het voorstellen van mensgericht multilateralisme als tegenmiddel zonder volledige verantwoordelijkheid te nemen voor het exploiteren van onze wereldorde is bedrieglijk. De wereldsituatie zal in een vicieuze cirkel blijven—een voortzetting van symptoombestrijding van wandaden. Op verschillende manieren zal dan het geestelijk en lichamelijk lijden toenemen, wat allemaal een gevolg is van de essentie van de faal- en afhankelijkheidsrelatie.

 

De MahakNakhon wolkenkrabber in Bangkok, Thailand. Foto © Michiel van kempen

Een globale paradigmaverschuiving is vereist om onze wereldorde in overeenstemming te brengen met de beloften van het VN-Handvest. Daarom zijn vooral het verhelpen van de tekortkomingen van de systemen en het sanctioneren van de uitvoering van goed bestuur (inclusief het creëren van waardig werk, alsook het definiëren van een waardevaste internationale armoedegrens om voorwaarden voor basis- en groeibehoeften te omvatten) sleutelelementen van het essentiële succes voor onze wereldorde. Visie-georiënteerde coördinatie en integratie, terwijl voldaan wordt aan interinstitutionele overeenkomsten, en naleving van gemeenschappelijke wetten en regels op een transparante, toerekenbare, rechtvaardige en inclusieve manier zijn cruciaal om de belofte van het VN-Handvest waar te maken. Er is geen andere manier om de onrechtvaardige, oneerlijke en onethische vermogens- en inkomensverdeling te corrigeren, alsook hun effecten, die onze wereldorde gestaag in een ramp slepen. Alleen dan zal de herpositionering van het VN-systeem in verband met de uitbreiding van de rol van partnerschappen met maatschappelijke organisaties resulteren in een vreedzame, rechtvaardige en duurzame wereldorde. Immers, beroepsopleiding, waardig werk, een humane internationale armoedegrens, medewerkerstevredenheid, psychologische gezondheid, productiviteit en gezonde paradigma’s zijn inherent onderling verbonden. Als deze aanbevelingen worden genegeerd, zal er geen andere keuze voor de wereld zijn dan te blijven lijden onder dezelfde trend van keuzes die ongestraft worden gemaakt op basis van dezelfde verouderde, misleidende en vastgeroeste paradigma’s.

Dr. Roy I. Bhikharie, PhD is Deputy-president United Nations Association Suriname

[Abstract van een artikel verschenen in Engelse versie in Journal of International Organizations Studies; klik hieronder voor het complete artikel

Civil Society The Naïve Devil’s Advocate]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter