blog | werkgroep caraïbische letteren
1
 

Helstone’s opera Het pand der goden na een eeuw weer opgevoerd

door Michiel van Kempen

Vandaag, donderdag 15 februari 2024, voert het Concertgebouworkest de eerste Surinaamse opera op: Het pand der goden van Johannes Nicolaas Helstone, die in 1906 vier maal werd opgevoerd in Paramaribo.

J.N. Helstone aan de piano.

De culturele opleving aan het einde van de 19de eeuw toonde zich ook in het muziekle­ven. De kranten vermeldden met enige regelmaat concer­ten in de loge Concordia en er kon geen festijn gevierd worden of het Militaire Muziek­korps deed zich horen.

De eerste helft van de 20ste eeuw gaf een opmerkelijke bloei van de klassieke muziek te zien. J.N. Helstone, Theodor Neumann Cordua, Da­rio Saavedra (ps. van Daan Samuels), frater Anselmus Bonten, Cor Anijs, Atma Kenswil, Chris Alvares, Johan Victor Dahlberg en Lodewijk Lichtveld (als schrijver be­kend geworden onder de naam Albert Helman) gaven letterlijk klank aan die tijd. In 1918 werd het oratorium in drie delen De Heilige Familie van frater Ansel­mus op tekst van G.W.M. Ahlbrinck opgevoerd. De tekst ervan werd opmer­ke­lijk genoeg gedrukt door de EBG-uitgever H.B. Heyde.

In 1915 werd er een Comi­té voor de bevorde­ring van de toon­kunst in Suriname opgericht onder leiding van de in het theaterle­ven bijzonder actieve Joseph Willem Bueno de Mesquita. Hij zwaaide bij vele operettes en `gemengde avon­den’ het dirigeerstokje.

Behalve het door hem geleide ensemble waren er ook andere or­kesten, als het militaire strijkorkest, het orkest van René Chalut (een Franse déporté die, naar men zei, en­kele moorden op zijn geweten had, maar uit het Franse bagno had weten te ontsnappen) en het orkest Becker. In 1921 werd Euterpe opgericht, een jongerenvereni­ging waarvan het orkest geleid werd door Eddy Wessels. Rond diezelfde tijd dirigeerde Cor Anijs de Su­ri­naam­sche Orkest Vereeni­ging. Ter begeleiding van Patronaats­avonden was er Amicitia, waarin Chris Alvares en Lou Lichtveld speelden en dat geleid werd door frater Anselmus. En dan was er het in januari 1921 opgerichte Orpheus, dat onder leiding stond van Lou Licht­veld, en dat een tournee naar Demerara maakte. Van de genoemde com­ponisten wordt Helsto­ne als de belang­rijkste be­schouwd; hij schreef tekst en muziek van Surinames eerste opera: Het pand der goden. Het gegeven waarop deze ge­baseerd is, maakt duidelijk hoe dicht de Surinaamse theater­wereld nog bij Europa stond.

J.N. Helstone: Leven

Berg en Dal aan de Surinamerivier. Foto Raj Mohan.

Nicodemus Johannes Helstone, die zich Johannes Nicolaas noemde, werd op 11 januari 1853 geboren op de herrnhutterse zendingspost Berg en Dal. Hij studeerde voor onderwij­zer, gaf les aan de Hendrik­school, maar legde zich meer en meer toe op de muziek. Hij kreeg de gelegen­heid te studeren aan het conservato­rium van Leipzig, waar hij in 1894 cum laude promoveerde, en ont­plooi­de zich ver­vol­gens als pianist, organist, dirigent en compo­nist. Hij schreef zelf zowel libretto als muziek voor Het pand der goden, een opera in vijf bedrijven die in 1906 vier voorstel­lingen in Paramaribo beleefde. Daarna vertaalde hij de tekst in het Duits, waarna de opera meerma­len in Berlijn schijnt te zijn opge­voerd.

Getuigschrift voor J.N. Helstone van het conservatorium in Leipzig.

Helstone overleed op 24 april 1927 te Paramari­bo. In 1948 werd een monument voor hem opgericht op het Kerkplein in hartje Paramari­bo.

Helstone-grafmonument op de begraafplaats ‘Vrede en Arbeid’.

Opera

Het pand der goden speelt zich af in IJadad, een rijk be­woond door Reuzenhelden die nauwe betrekkingen onderhouden met de go­den. De opperheld Marghanold hoopt vader te worden van een zoon, maar hij krijgt een dochter. Marghanold wil het kind verwisselen met een jongetje dat op dezelfde dag ge­bo­ren is, maar zijn vrouw weet hem daarvan te weerhou­den. De alwetende goden straffen hem voor zijn weifelmoedigheid door het verblindend mooie meisje te laten ver­dwij­nen. De zoon, die alsnog wordt geboren, Olindo, hervindt later pas zijn zuster wanneer hij schipbreuk heeft geleden en boete heeft gedaan.

Dat het om een mythisch gegeven gaat, is voor iemand die in het Duitsland van Richard Wag­ner zijn muzikale vorming kreeg, misschien niet opzienbarend. Engelbertus Rijnaars typeert de tekst als `toneeltaal’ maar niet bombastisch; de Duitse tekst lijkt hem beter geslaagd dan de Neder­landse. Ook de muziek schijnt niets gemeen gehad te hebben met de doorgecompo­neer­de en vaak pa­thetische muziek van Wagner, maar werd gekarakteriseerd als ongekunsteld en onmodern. Helsto­ne boekte in ieder geval een overweldigend succes met zijn drama. De componist werd na de voorstellingen toegesproken, gelauwerd en met schutterij­muziek en fakkels naar de Buiten-Sociëteit gebracht om door honder­den gehuldigd te worden.

Advertentie uit het koloniaal nieuws- en advertentieblad Suriname, 25 oktober 1889

Helstone schreef verder – naast een spraakkunst van het Sranantongo – een grote compositie op tekst van de Surinaamse zendeling F. Stella bij het tweede eeuwfeest van de Evangeli­sche Broedergemeente in 1922 en hij componeerde de muziek bij lied­tek­sten van onder meer H.H. Schomaker en A.W. Marcus. Het maandblad Foetoe-boi zei dat hij `no bin de wan daniërie moesiekie, ma wan man die ben kiesie moesiekie lekie wan Gado gi’ [geen dienaar van de mu­ziek, maar iemand die de muziek als een Godsge­schenk ge­ge­ven was].

Bibliografische aantekening. Een biografische schets van Helstone geeft Leeuwin 1948 en 1964 die uit­voerig op Het pand der goden ingaat; hij spreekt overigens ten onrechte van `operette’, want het gaat noch om een kort of komisch stuk, noch om een stuk in de zin van operette die eind 19de eeuw in zwang kwam: een stuk dat dichterbij het volks­toneel en het blijspel staat. Men zie voorts Alvares 1948, Rijnaars 1948, Foetoe-boi van januari 1948, Anoniem 1976b en Van Hinte-Rustwijk & Van Steen­deren-Rustwijk 1996b: 139-140. Belangwek­kende documentatie geeft voorts Musicus Helstone Comité 1998, waarin ook het stuk van Chr. Alvares is herdrukt.

J.N. Helstone

1906

Het pand der goden, dra­ma in 5 be­drij­ven met zang en muziek van J.N. Helstone, werd opgevoerd op 10, 12, 15 en 17 mei 1906 in theater Thalia in Paramaribo, door een gezel­schap onder leiding van J.N. Helstone `die zelf het orchest dirigeert’, met Louis E. Nelson als Olindo; W. Mezas als Halof; Bert Arons als Halyd; Evert Bergen; Julius Brandon; Har­ry del Prado; H.E. Her­digein; R. Cor­sten; orkest o.m. J.A. Bueno de Mes­qu­i­ta, J.W. Bue­no de Mes­qui­ta, Hu­go Cor­sten, viool; José Rodri­gues, cello; Eugen Klein, fluit; A. de Vries, klarinet; mej. Del Prado, pia­no; le­den van de mi­li­taire kapel o.l.v. kapel­meester Tham; en koor Caecilia. Kostuums en decor waren ontworpen door G.G.T. Rustwijk.

Cultureel leven rond 1900

In de jaren ’90 van de 19de eeuw werden nog met regelmaat vertoningen met de Skiopti­con gegeven, een soort toverlantaarn die werkte op benzinelicht. Tegen het einde van de eeuw bereikte ook de film Suriname. Op 10 ja­nua­ri 1899 gaf C.G. Heilbron de eerste vertoning met `The Edison’s Projecting Kineto­scope’. De eerste projec­ties waren onduidelijk, omdat de eigenaar niet goed wist hoe hij het toestel moest bedienen, maar de volgende vertoningen kwamen beter tot hun recht, al stoorden sommigen zich eraan dat de hoogst onzedelijke Coochi Coochi-dans te zien was ge­weest. De Coochi Coochi verdween van het programma. De bioscoop won snel aan po­pu­lari­teit en deed de toneelwereld gro­te concurrentie aan. In 1911 vestigde zich de Kinema­tograph Maat­schappij Electrobiograph in Thalia, in 1913 de NV Witte Bioscoop “De Le­lie”. Scheur­len, Bellevue en Cinema Eliza kwa­men erbij. Met de rondtrek­kende toverlan­taarn-artiesten was het definitief afgelopen.

Opmerkelijk is voorts de opbloei geweest van de fotografie in Suriname. Het was vooral Julius E. Muller die als amateur-fotograaf naam verwierf. In januari 1895 werd er een tentoonstelling van maar liefst 300 van zijn foto’s gehouden. Rond de eeuwwis­seling fungeerde het atelier van G.G.T. Rustwijk aan de Waterkant als expositie- en ontmoe­tingsruimte voor het Paramaribose publiek. Hij had zijn kostbare camera overgenomen van mejuffrouw C. Heilbron, die in 1889 als eerste een commer­ciële fotostudio in Suriname had geopend. Het atelier van de dames Curiël was de belangrijkste fotostudio van de eerste decennia van de 20ste eeuw. Van hun stadsgezichten en `typen’ lieten zij prentbriefkaarten drukken.

Van Rustwijk is bekend dat hij olieverfschilderijen maakte die veel publiek trokken. Een zekere Cramer gaf in 1915 tekenlessen en de Franse schilders Coignard, Grimmer en Bernard, alledrie afkomstig uit het bagno van Frans-Guyana, werkten in Suriname, maar van andere manifestaties van beeldende kunst is in dit tijdvak nauwelijks sprake geweest.

[Tekst behalve de lead ontleend aan Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur, Breda: De Geus, 2003. Opvoeringsgegevens ontleend aan theaterbestanden Van Kempen]


Bi de opvoering is deze uitgave verschenen van Diederik Burgersdijk, met daarin ook de complete tekst van Het pand der goden, en een voorwoord van Astrid Helstone.

1 comment to “Helstone’s opera Het pand der goden na een eeuw weer opgevoerd”

  • Als Johan Victor Dahlberg (1915-1946) in het rijtje staat, dan kan de pianiste en componiste Majoie Hajary (1921-2017) niet ontbreken. Beiden verhuisden op jonge leeftijd naar Nederland. Dahlberg kreeg zijn muzikale vorming in Nijmegen, trok toen naar Amsterdam om aan het Amsterdamsch Conservatorium een paar jaar vóór Majoie Hajary af te studeren aan dit instituut. Hun invloed als componist op het muzikale leven in Suriname zal zich pas later hebben doen gelden. In 1972 werd er in Suriname een tentoonstelling gewijd aan het leven en werk van de jonggestorven Dahlberg, dit was ook het jaar dat er een eerste uitvoering van een deel van het oratorium Da Pinawiekie van Majoie Hajary plaatsvond in Paramaribo.
    De archieven van beide componisten bevinden zich in het Nederlandse Muziek Instituut in Den Haag. Zie ook http://www.majoiehajary.org/oratorium

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter