blog | werkgroep caraïbische letteren

Geluidshinder in Suriname

door Roy Harpal

Het is al een geruime tijd, dat geluidshinder- en overlast in Suriname hoogtij vieren. Het is te constateren, dat men zich helemaal niet stoort aan regels en nog minder aan normen en waarden. De Hinderwet in acht nemend, gepubliceerd d.d. 4 januari 2017 , die dateert van 29 december 1929, blijkt dat velen niet op de hoogte van deze wet zijn en nog minder wat deze inhoudt.

 

Er wordt helemaal geen rekening gehouden met het leefmilieu van de bewoners, nog minder met de dienstverlenende diensten, die met een loeiende sirene en met spoed hulp moeten verlenen. De politie heeft anno 2018 het niet gemakkelijk, zij krijgt vaker te maken met agressief gedrag van vooral dronken chauffeurs en van personen, die denken met hun disco-auto een aantal woonwijken; alsook de binnenstad te kunnen verstoren.

Het overmatige geluidsoverlast zal pas veranderen als er zware boetes worden opgelegd en de installaties in beslag worden genomen. Tot ‘s avonds laat wordt er gefeest in woonwijken, waardoor het leef- en woongenot van de bewoners ernstig wordt verstoord. In artikel 56 lid 1 van de Politie Strafwet is opgenomen, dat indien men hinderlijk geluid maakt en dat degene die door middel van een toestel/apparaat, bestemd of gebruik voor het hoorbaar maken van muziek of van de menselijke stem (luidruchtig praten ); hetzij in de buitenlucht of in een afgesloten ruimte, voor de omgeving hinderlijk geluid maakt, wordt conform de wet gestraft met een geldboete.

De Surinaamse wetgeving is overduidelijk over geluidsoverlast; echter houden velen zich hieraan, zelfs de politie niet! Wat het geluidshinder in de lijnbussen betreft, valt het hartstikke mee. Kort na de staatsgreep in 1980 werd door de toenmalige legerleiding drastische maatregelen getroffen en er zijn nog steeds regelmatig controles.

Geluidsoverlast overdag en ‘s nachts
Het is een feit, dat iedereen zich verplicht voelt om zich zodanig te gedragen, dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag en wel tussen 0.700 uur en 22.00 uur is verboden. Het is tevens verboden om zich tussen 22.00 uur en 0.700 uur schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer, waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord, zoals bepaald in de Nederlandse Strafboek, artikel 561, lid 1.
Het GAS–reglement (Lokaal Politie Reglement), bepaalt, dat tussen 22.00 uur en 0.700 uur geen rumoer meer gemaakt mag worden om de nachtrust van de bewoners te respecteren. Ook onnodige geluidshinder overdag is niet toegestaan.

Dit zelfde geldt of moet gelden conform de wet voor de rumoerige Surinamers. De Surinaamse wetgeving is overduidelijk; alleen moeten de regels worden toegepast en de burgers moeten door programma’s bewuster worden gemaakt en de disciplinaire maatregelen conform de wet moeten niet uitblijven!

Onderzoek heeft bewezen, dat onder één op de zeven jonge kinderen gehoorschade door lawaai heeft. Uit het onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum is tevens vastgesteld, dat de gehoorschade kan samenhangen met gebruik van muziekspelers.

Surinaamse Hinderwet

Deze wet dateert van 27 december 1929 en heeft te maken met bepalingen, die schade of hinder kunnen veroorzaken. De Hinderwet is gepubliceerd op 4 januari 2017 en bestaat uit een 20-tal artikelen. Er dient echter wat veranderingen aan de Hinderwet te worden aangebracht, waardoor de opsporing wat meer armslag krijgt bij een eventuele controle en vooral op de naleving van deze wet. De Surinaamse Hinderwet biedt volgens artikel 6 wel de nodige bescherming als er vrees bestaat voor gevaar en schade aan eigendommen, bedrijven of aan de gezondheid.

De wet die verouderd is en waarin niet duidelijk tot uiting komt hoe er opgetreden moet worden tegen personen, die zich schuldig maken aan geluidsoverlast dient dringend aangepakt te worden. In de gewijzigde- en/of aangepaste wet moet de politie meer bevoegdheden krijgen; teneinde drastischer en adequaat op te treden tegen de zogeheten rijdende disco’s en bromfietsers met storende uitlaatpijpen en tegen a-sociale autobestuurders, die tevens onnodig claxonneren (toeteren). Het leef- en woongenot van de Surinaamse gemeenschap aan wie al jaren geweld wordt aangedaan, moeten daadwerkelijk maatregelen worden getroffen om verdere anarchie te voorkomen en ordening te brengen!

[van Starnieuws, 8 juli 2018]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter