blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Geachte voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties

van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer

Den Haag, 31 oktober 2022.

Deze keer eens niet een actueel of sociaal thema, doch een recent gepubliceerd boek. Het gaat om het boek Ongemak van Gert Oostindie en Wouter Veenendaal (ISBN 978 90 446 4926 0). Voor eenieder met belangstelling voor het domein van de koninkrijksrelaties (“zes Caribische eilanden en Nederland”) mijns inziens een ‘must read’.

Het plaatste al hetgeen ik de afgelopen jaren heb ervaren (op Sint Eustatius) in een breder, meer omvattend kader. Meer geschiedenis, meer context, meer invalshoeken, kortom: sterk verrijkend! Vanzelfsprekend raad ik eenieder aan dit boek te lezen. Afgezien van al hoe het zo gekomen is, is de onderbouwde en vooral ook pragmatische blik naar een mogelijke toekomst bijzonder interessant.
Zo worden op pagina 271 alternatieven genoemd om inhoud te geven aan een meer directe democratie waarbij de stem van de individuele bewoner ook (beter) kan worden gehoord. In mijn woorden, geïnspireerd door genoemde passage, zou de rol van de townhallmeeting niet slechts een informerend karakter kunnen hebben doch een serieuze plaats kunnen krijgen in de eilandelijke plan- en beleidsontwikkeling.

En als ik een stukje tekst van pagina 272 letterlijk mag aanhalen: “Zoals instanties als de Raad van State, de Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens hebben aangegeven is het onverdedigbaar en onaanvaardbaar dat er op de BES-eilanden andere voorzieningen en rechten blijven gelden dan in Europees Nederland“. Deze passage is mij uit het hart gegrepen. Het is inderdaad apert onrechtvaardig dat de regering (uitsluitend op basis van onwil; als het geen onwil is, wat is het dan wél?) vasthoudt aan de tweedeling tussen eersterangs- en tweederangs Nederlanders.
Onder het kopje “hoe moeilijk kan het zijn” wordt geconcludeerd dat het wel eens heel moeilijk kan zijn. Ik lees hier de noodzaak van het over de eigen schaduw stappen. Pagina 276 benoemt het als volgt: “Het vergt aan alle zijden ook de bereidheid om met een frisse blik te kijken naar bestuurlijke structuren, na te denken over welke praktische oplossingen wel, welke niet werken“. Luisteren en inleven in elkaars ervaringen en prioriteiten zijn belangrijkere eigenschappen dan slechts analyseren wat de beste oplossing is (bovendien: de beste oplossing volgens wie…).

Het zal voor alle partijen een kwestie van geven en nemen zijn. Het paternalistische van Europees Nederland moet van de tafel, maar ook aan de zijde van de Caribisch Nederlandse eilanden zal het over de eigen schaduw stappen nog de nodige moeite kosten.

Met vriendelijke groet,

Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA, Den Haag
E          jhtm.nl@gmail.com
W         http://statia.nu of http://statia.nu/nl

cc:       Nationale Ombudsman

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter