blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Gaama Aboikoni dringt aan op herstel relatie met Ghana

Tijdens het bezoek van koning Asantehene Otumfuo Osei Tutu II en de president van Suriname, Desi Bouterse aan Brokopondo, richtte Gaama Albert Aboikoni zich in het Saamaka Tongo tot de aanwezigen. In zijn rede beschreef hij de historische band met Afrika en de diepe waarden van de Afrikaanse beschaving zoals zij door de Saamaka en andere Marronstammen zijn bewaard, maar ook de noodzaak tot het herstel van handelingen uit het verleden en het samen werken aan een nieuwe toekomst.

 

Daarbij benadrukte de Gaama het verschil tussen de Europese en Afrikaanse tradities die op verschillende waarden en uitgangspunten zijn gebaseerd. De Gaama suggereerde dat in deze moderne tijd herstel van ontoelaatbare handelingen in het verleden gekoppeld moet zijn aan het streven naar mondiaal humanisme. Dit kan vanwege het versterken van het socio-economische weefsel van beide volkeren, waarbij natuurbehoud en behoud van de traditie centraal staan.

Rede Gaama bij bezoek Ashanti-koning aan Borkopondo

“Wij allen hier zijn het resultaat van het verleden. Dit alvast vanwege onze directe voorouders die ons in dit leven brachten, maar eveneens vanwege de historische gebeurtenissen die er toe leidden dat wij hier vandaag samen zijn.

In tegenstelling tot de westerse geschiedenis die slechts over de geschreven weergave van feiten beschikt, baseert de Afrikaanse historie zich op een orale traditie. De Europese volkeren en kolonisatoren hebben hier vaak neerbuigend op neergekeken, niet beseffend dat een geschreven weergave soms makkelijk kan worden aangepast, terwijl een orale historie generatie na generatie ongewijzigd wordt doorgegeven. De belangrijkste reden om te kiezen voor een orale traditie is omdat dat zij de fundamentele waarden van een volk bevat en behoedt.

Het gaat hierbij vooral om waarden die werkelijke beschaving garanderen. Hierdoor hebben onze voorouders, die tegen hun wil naar dit werelddeel zijn gebracht, toch diezelfde fundamenten kunnen behouden. Zij vestigden in dit deel van de wereld een afspiegeling van de Afrikaanse beschaving zoals onze verre voorouders in hun traditie hadden vastgelegd.

De vele internationale verdragen aangaande milieubehoud, biodiversiteit, klimaat en sociale rechtvaardigheid zijn een dringende vraag naar die fundamenten. Zaken die de westerse wereld al lang niet meer als norm van hun samenleving en handelen mag beschouwen, maar die hier in Suriname door de Inheemsen en Marrons levend zijn gehouden. Onze beschaving ziet zich immers niet afgescheiden van de haar omringende natuur, noch van de voorouders en spirituele krachten die aan de basis van haar bestaan liggen.

Een ander belangrijk verschil met de Afrikaanse beschaving is dat de westerse samenleving punitief is. Zij hanteert een systeem van veroordeling, uitsluiting en bestraffing als genoegdoening tussen partijen. De Afrikaanse beschaving daarentegen hanteert
een harmoniemodel. Bij elk geschil wordt niet alleen gezocht om partijen te verzoenen, maar ook de verstoringen die opgetreden zijn in de krachten in de natuur en de voorouders, opnieuw in harmonie te brengen. Slechts dit streven naar een harmoniemodel kan op langere termijn leidden naar mondiaal humanisme.

Het is vanuit deze waarden en instelling dat wij vandaag Uwe Koninklijke Hoogheid welkom heten in het Saamaka gebied. Wij zien Uw aanwezigheid als een welwillende handreiking om, vanuit eenzelfde Afrikaanse gedachte, verstoringen die in het verleden zijn opgetreden, tot harmonie te brengen. Dit herstellen van de harmonie zijn wij zeker verplicht aan de voorouders, maar nog meer aan onze kinderen en kindskinderen, de toekomst van onze beide naties.

Als wij ons richten naar die toekomst, dan kunnen wij niet langer de omstandigheden van het verleden als norm hanteren. Realiteitszin dwingt ons te accepteren dat die wereld er niet meer is. Diezelfde realiteitszin nodigt echter uit om mogelijkheden te zien waardoor de band tussen onze naties opnieuw kan worden versterkt. Ongetwijfeld kan een sterke economische broeder als de Ghanese natie een grote rol spelen in de ontwikkeling die wij, als verre nazaten van Afrika, vandaag op ons moeten nemen.

Het verleden dwong onze voorouders immers tot een rudimentaire ontwikkeling die primair de Afrikaanse tradities wenste te behouden. Vandaag moeten wij de uitdaging aangaan om ons in te schakelen in een moderne economische ontwikkeling waarvan duurzaamheid en natuurbehoud, rechtvaardige welvaartsspreiding en welzijn van het volk, de voornaamste pijlers zijn.

Dit willen wij doen als ondersteuning aan de Surinaamse natie, maar eveneens om onze Afrikaanse traditie levend te houden en te bewaren voor de toekomst. Het is onze innige wens dit te realiseren in nauwe samenwerking met het Ghanese volk. Op deze wijze een nieuwe dimensie toevoegend aan onze gezamenlijke Afrikaanse beschaving.”

[van GFC Nieuws]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter