blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Fernandes Mendes houdt lezing over Constitutioneel Hof

De Surinaamse Juristen Vereniging (SJV) houdt samen met Schurman Advocaten en Jadnanansing & Manna, Notarissen & Juristen, een lezing over het Constitutioneel Hof.

 

Hugo Fernandes Mendes

Hugo Fernandes Mendes (foto: FaceBook)

Mr. dr. Hugo Fernandes Mendes is speciaal uit Nederland aangetrokken om de presentatie te verzorgen. Hij is oud-hoofddocent staatsrecht aan de Universiteit van Leiden en heeft vele publicaties op zijn naam staan onder andere over het Constitutioneel Hof in Suriname. Dit hof is bij de Grondwet van 1975 ingesteld, maar is nimmer operationeel geworden. Wel zijn er diverse concept-wetten over het Constituioneel Hof opgesteld, maar deze zijn nooit aan De Nationale Assemblee aangeboden c.q. door dit orgaan behandeld. Donderdag is het concept, dat dateert uit 2013, in behandeling genomen door de volksvertegenwoordiging.

De centrale vraag in het betoog van de inleider zal zijn hoe het Constitutioneel Hof past in de huidige constellatie van de Surinaamse rechterlijke macht en DNA. De sub vraag is op welke wijze dit hof bemenst moet worden.
Het is goed op te merken dat anders dan velen denken, het Constituioneel Hof geen deel uitmaakt van de rechterlijke macht, maar een onafhankelijk staatsrechtelijk toetsingsorgaan is. De SJV hoopt met de lezing een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van een goed wetsproduct over het Constitutioneel Hof. Na de inleiding van Fernandes Mendes zal een panel bestaande uit ter zake deskundigen, middels een korte presentatie een bijdrage aan de discussie leveren.

De lezing wordt gehouden op donderdag 21 juli 2016 in de BS Het Park aan de Grote Combeweg. Aanvang: 19.30 uur. De lezing is primair toegankelijk voor leden van de SJV en genodigden, maar overige belangstellenden zijn van harte welkom na registratie via tel 476558/476593 of e-mail: sjbsjv@yahoo.com.

[van Starnieuws, 16 juli 2016]

Bouva: Constitutioneel Hof is dringend nodig

Vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva, die de commissie van rapporteurs leidt, heeft donderdag een uitvoerige redevoering gehouden over het belang van het Constitutioneel Hof. Volgens hem is herhaaldelijk gebleken dat aan dit orgaan een dringende behoefte is. Veel slepende rechtszaken komen niet tot hun recht. “Deze slepende rechtszaken kunnen stagnerend werken op het te voeren regeringsbeleid. In dit kader kunnen we denken aan de Terugroepwet, de Amnestiewet en nog vele andere zaken die reeds jaren voortslepen,” zei Bouva.

Het doel van dit wetsontwerp is om invulling te gegeven aan artikel 144 van de Grondwet dat nadere regels over de samenstelling, inrichting en werkwijze voorschrijft, alsmede de rechtsgevolgen van beslissingen van het Constitutioneel Hof vaststelt. Door het ontbreken van het Constitutioneel Hof kan er volgens Bouva geen bindende toetsing van wetten of gedeelten van wetten aan de Grondwet en aan van toepassing zijnde internationale verdragen plaatsvinden. Dit doet ernstig afbreuk aan het op de juiste wijze inhoud geven aan het grondwettelijk recht in het algemeen en aan de beleving van de grondrechten van de burger om de rechtszekerheid te garanderen. Bouva concludeerde dat er sprake is van een incomplete en voor het rechtsgevoel van de burger onbevredigende rechtsgang vanwege het bestaan van deze ongrondwettelijke situatie.

Het Constitutioneel Hof is niet met rechtspraak belast, omdat die bevoegdheid daaraan niet is toegekend. Het Hof is ook niet met wetgeving belast, omdat wetgeving duidelijk is voorbehouden aan De Nationale Assemblee en de regering, stelde Bouva vast. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt in de taken van het Constitutioneel Hof en het Hof van Justitie om overlappingen te voorkomen, zei de commissievoorzitter. De taken en bevoegdheden moeten zo concreet mogelijk worden vastgelegd, want tegenstrijdigheid van beslissingen brengt rechtsonzekerheid.

Bouva ging ook in op hoe het Constitutioneel Hof in verschillende landen functioneert en wat de taken en bevoegdheden zijn. Hij haalde aan dat elk land op zijn eigen manier en naar behoefte de zaken inricht. Bouva deed enkele voorstellen. Na zijn bijdrage, kwamen nog diverse interrupties. Maandag wordt de behandeling voortgezet. Dan komen de overige leden van de commissie aan het woord.

[van Starnieuws, 15 juli 2016]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter