blog | werkgroep caraïbische letteren

De rol van cultuur bij suïcide in de Indiase diaspora

door Roy Khemradj

Op 22 december 2022 promoveerde Indra Boejarath, psycholoog en psychotherapeut, aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar cultuur gerelateerde factoren die van invloed zijn bij zelfmoord of een poging daartoe. Het internationaal onderzoek naar zelfdoding bij niet-Westerse groepen, vindt mevrouw Boejarath ‘beperkt’ omdat die niet diepgravend zijn en geen verklaringen bieden. Met haar onderzoek wil zij dit hiaat opvullen aangezien wetenschappers, medici en psychologen nog steeds zoeken in geestelijke, medische of in maatschappelijke factoren zoals woon- en leefomstandigheden en niet in culturele.

Dr Boejarath ontvangt haar bul

In haar dissertatie richt dr. Boejarath zich op de Indiase diaspora en met name op de zogenoemde girmitya countries, landen die Brits-Indische contractarbeid hebben gekend. Dat zijn onder andere Suriname, Guyana, Trinidad, Mauritius en Fiji. Ook Nederland is in dit onderzoek opgenomen vanwege de tweede migratie van Surinaamse Hindostanen, grotendeels wonend in de agglomeratie Den Haag waar Boejarath in verschillende functies heeft gewerkt en inmiddels haar eigen praktijk heeft. Haar promotie-onderzoek werd begeleid door prof. dr. Ruben Gowricharn van de Vrije Universiteit van Amsterdam. 

De statistieken in Nederland

Er zijn geen suïcidecijfers van Surinamers in Nederland bekend. Er is wel onderzoek in Den Haag gedaan op grond waarvan Boejarath heeft kunnen vaststellen dat in een periode van 2001 tot 2010, veel meer Surinaamse mannen dan vrouwen in de Haagse suïcidestatistieken voorkomen. De Surinaamse vrouwen zijn echter in aantal wel weer oververtegenwoordigd ten opzichte van autochtone vrouwen. Een andere studie over de Haagse samenleving laat zien dat de zelfmoordcijfers hoger zijn onder Hindostaanse mannen van middelbare leeftijd; zelfs twee keer zo hoog als onder Surinaamse mannen in de andere etnische groepen. Gaat het om zelfmoordpogingen dan scoren Surinamers – dus niet alleen Hindostanen – ook hoog. In de leeftijdsgroep 15 tot 34 jaar deden 4 tot 5 keer zoveel Surinaamse vrouwen een zelfmoordpoging als overeenkomstige autochtone groepen. Dat ook Hindostaanse vrouwen het leeuwendeel hiervan uitmaken laat zich niet raden.

Als cultuurbepaalde oorzaken van suïcidaal gedrag onder Surinaamse-Hindostaanse mannen kunnen genoemd worden het gevoel van falen, gezichtsverlies en tekortkomingen bij het vervullen van de verwachte mannelijke rol. ‘Vooral de werking van enkele heersende cultuurspecifieke concepten, zoals karma en kismat(lot) en manai ká boli (wat zullen de mensen zeggen) bleken saillante krachten te vormen in het bestudeerde suïcidegedrag’, aldus Boejarath. In het geheel van cultureel-suïcidale krachten binnen de Indiase diaspora noemt zij ijjat (eigenwaarde, eer), taal, religie, verhalen, films (Bollywood), literatuur, herinneringen, liedjes enz. ‘Dit cultureel erfgoed wordt van generatie op generatie overgedragen en omdat het alomtegenwoordig is, is het bijna onmogelijk om deze cultureel-suïcidale krachten te ontwijken’.

Suriname, Guyana en Trinidad

Suriname stond volgens de World Health Organisation (WHO) in 2016 op de vijfde plaats van de wereldranglijst voor suïcide. Het land beleefde verder in het eerste decennium van de 21ste eeuw een verdubbeling van het nationale zelfmoordcijfer. Het is algemeen bekend dat het district Nickerie al jaren het grootste aandeel hierin heeft. In genoemd decennium was het gemiddeld zelfmoordcijfer in het rijstdistrict, 47 per 100.000 inwoners (wereldgemiddelde was ruim 12) en het aantal zelfmoordpogingen bedroeg 207 per 100.00 inwoners. Nickeriaanse mannen zoeken hun toevlucht vooral tot inname van pesticiden (Gramoxone) bij zowel dodelijk (55%) als niet dodelijk suïcidaal gedrag (44%). Maar net iets meer Nickeriaanse vrouwen dan mannen zoeken hun toevlucht tot levensbeëindiging.    

Steken we over naar het buurland Guyana, waar de Hindostaanse bevolkingsgroep de grootste is, dan blijkt dat Indo-Guyanezen verantwoordelijk zijn voor 80% van alle zelfmoorden in Guyana. Ruim de helft bestaat uit mannen tussen de 20 en 49 jaar; 65% overleed na inname van pesticiden. In de periode 2001-2008 behoorde Guyana, samen met Suriname overigens, tot de Latijns-Amerikaanse landen met het hoogste totaal zelfmoorden onder jongeren tussen de 10 en de 24 jaar. Guyana is het enige land dat suïcidaal gedrag wettelijk als illegaal heeft bestempeld en derhalve strafbaar. Boejarath constateert dat in de literatuur deze strafbaarstelling nergens wordt besproken.

Voor wat Trinidad & Tobago betreft, nam het eiland qua suïcidecijfers in 2016 voor het Caribisch gebied, na Suriname de vijfde plaats in. De rangorde is volgens de WHO: Haïti, Jamaica, Guyana, Suriname en dan Trinidad. Net als in Suriname en in Guyana kent het eiland dezelfde karakteristieken voor suïcide (gebruik van pesticiden), maar opmerkelijk is dat beduidend veel meer Hindostaanse mannen dan vrouwen op het eiland zelfmoord plegen.

De Bosjebrug

Dr. Boejarath heeft alle relevante studies over suïcide in de genoemde girmitiya landen en in Nederland in relatie tot de Hindostaanse doelgroep geanalyseerd en in bijlage VI van het proefschrift (pagina 208) presenteert zij de belangrijkste data in een overzichtelijke matrix. Het percentage van Hindostanen in de zelfmoordcijfers bedraagt voor Suriname 60%, voor Guyana ruim ‘up to’ 80% en ook voor Trinidad geldt dit cijfer hoewel met de opmerking ‘gebaseerd op oude studies’. Van Mauritius en Fiji zijn er geen data gevonden en ook niet van de Indiase diaspora in Nederland.

Interessant is het overzicht van middelen die gebruikt worden voor (een poging tot) zelfmoord. Suriname: voornamelijk pesticiden; ophanging (vooral door volwassen mannen); inname van azijnconcentraat, chloor en – nu komt het – ‘jumping from a high bridge’ waarmee natuurlijk de Bosjebrug over de Surinamerivier wordt bedoeld. In Guyana vooral pesticiden (65%) en minder dan 20% middels ophanging. De zelfmoordmiddelen in Nederland bestaan vooral uit inname van een overdosis aan drugs.

Het proefschrift van dr. Indra Boejarath is te downloaden via:

https://pure.uva.nl/ws/files/99842256/Thesis.pdf

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter