blog | werkgroep caraïbische letteren

De Chinese begraafplaats: Fa Tjauw Koen Sang

door William Man A Hing

De geschiedenis van een eigen Chinese begraafplaats gaat terug tot het begin van de vorige eeuw toen de vereniging Kong Ngie Tong in Paramaribo een laatste rustplaats vestigde voor de Chinese gemeenschap.
Na sluiting van dit kerkhof en ruiming der graven in de jaren veertig was men genoodzaakt op zoek te gaan naar een andere geschikte locatie.

Oude begraafplaats: Kong Ngie Koen Sang

Gerechten klaargemaakt bij de verering van de voorouders. (Foto: Ranu Abhelakh)

Door de vereniging Kong Ngie Tong werd 1908 op eigen naam een begraafplaats gevestigd op een perceel op de hoek van de Wanicastraat en de dr S. Redmondstraat. De begraafplaats op domeingrond werd door een volledige benutting van haar capaciteit gesloten in de jaren veertig van de vorige eeuw. Van de onderneming zijn generlei documenten of gegevens nagelaten. Er gaat wel een hardnekkig gerucht dat grafstenen daarvan als plavuis zijn gebruikt voor het tuinpad van de Noorderstadskerk van de Evangelische Broedergemeente aan de Steenbakkerijstraat.
Na ruiming der graven bleef het perceel dertig jaar volgens de oude wet leegstaan totdat het begin jaren zeventig op haar verzoek werd uitgegeven aan de vereniging Kong Ngie Tong Sang als opvolger van de opgeheven Kong Ngie Tong.
Op het perceel werd 1979 een nieuw verdiepingsgebouw opgericht voor een cultureel centrum waarin eveneens een Chinese school is gevestigd. (KNT-Gedenkboek: 59)

Nieuwe begraafplaats: Fa Tjauw Koen Sang


Een Commissie van een werkgroep (1) onder leiding van de leden Woei A Tsoi, Lie Kam en Liu Yu Sen werd 1944 belast met de opdracht een locatie te vinden voor een nieuwe begraafplaats.
Het bisdom van de Rooms-Katholieke kerk werd bereid gevonden een perceel aan de Chinese kolonie in huur af te staan tegenover haar eigen begraafplaats aan de Schietbaanweg. Daarbij zou een periode zijn afgesproken van 100 jaar. (KNT-Gedenkboek: 59)
Het terrein dat in 1945 als begraafplaats in gebruik werd genomen zou op de volgende wijze in twee gedeelten worden benut: het rechterdeel diende gereserveerd te zijn voor parochianen van de Rooms-Katholieke gemeente en terwijl het linkerdeel voor volgelingen van andere geloofsgroepen werd bestemd. Dit beleid wordt inmiddels niet meer toegepast.

Opschrift gedenkzuil voor de Voorouders.
Foto coll. F.J.C. Fung A Foek (2016)

De drie Chinese Verenigingen: Kong Ngie Tong Sang, Chung Fa Foei Kon en Fa Tjauw Song Soei, deel uitmakend van de  Stichting Fa Tjauw Koen Sang, verkregen een decennium geleden het eigendomsrecht van het perceel.
Verkoop en overdracht van het terrein door de R.K. Stichting “Gesticht van de Liefdadigheid onder de naam de Voorzienigheid” vond 2 augustus 2006 plaats ten overstaan van notaris Mr. C.A. Calor.
Van de meer dan 100 begraafplaatsen die Suriname rijk is kan de laatste rustplaats der Chinezen te Paramaribo van ruim 0,8 ha gerekend worden tot de categorie der kleinere dodenakkers in particuliere handen. (vgl. Encyclopedie van Suriname: 52 / 53)
Grondomvang en opnamecapaciteit spelen overigens sinds kort geen overwegende rol meer voor het voortbestaan van een begraafplaats in Suriname. Een wetswijziging in 2007 (2) maakt het mogelijk dat beheerders bij dreiging van een overvolle bezetting oudere graven vanaf twintig jaar mogen ruimen zodat sluiting dan niet als enige optie openstaat. Op deze wijze kunnen begraafplaatsen zeker voor langere tijd zo niet voor altijd hun bestemming blijven behouden. Na afloop van een initiële termijn van twintig jaar kan telkenmale verlenging van het grafrecht worden aangevraagd voor een periode van tien jaar.

Van dodenherdenking en aanpassing

In China worden twee keer per jaar overleden verwanten herdacht waarbij graven van (voor-)ouders worden opgeschoond en offers worden gebracht.
In het voorjaar wordt het Ching Ming [Qing Ming]-festijn op de Vijfde Dag van de Vijfde Maand gevierd en in het najaar het Tsung Yong [Chong Yang]-festijn op de Negende Dag van de Negende Maand (3).
Victor Burckhardt (1966: 134) bevestigt dat in Hong Kong twee keer per jaar een dodenherdenking wordt gehouden: “They (d.i. graves) are tended twice a year, at Ch’ing Ming in the spring, and on the 9th of the Ninth Moon in the autumn.” (4)
Het Chong Yang-Festival van de Negende dag van de Negende maand wordt traditioneel gevierd met: “ Autumn outing and mountain climbing, [while] some Chinese also visit the graves of their ancestors to pay their respects.”
(https://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_Chinese_holidays)
In China en Taiwan wordt inmiddels een gewijzigde betekenis en inhoud toegekend aan de viering van het festijn. Want “In 1966, the Republic of China (Taiwan) rededicated the holiday as “Senior Citizens’ Day”, underscoring one custom as it is observed in China, where the festival is also an opportunity to care for and appreciate the elderly.” (Wikipedia: Double Ninth Festival) In navolging hiervan werd 1989 door de Volksrepubliek China het Chong Yang-festival op gelijke wijze aangewezen als “Senior’s Day”. (www.travelchinaguide.com) De erkenning van de rol en status van ouderen in de samenleving krijgt hierna snel wereldwijd algemene erkenning. Door de Verenigde Naties werd 1 oktober tot Dag van de Ouderen uitgeroepen bij resolutie van 1990 van de Algemene Vergadering terwijl de dag der Ouderen door Nederland werd bepaald op de eerste vrijdag van de maand oktober. (5)

Surinaams Kazan met eigen karakter

In Suriname worden slechts een keer per jaar overleden verwanten gezamenlijk herdacht waarbij graven van de (voor-)ouders worden schoongemaakt en verzorgd en plengoffers worden gebracht. De bedoeling van het festijn was de EIGEN (voor-)ouders bij die gelegenheid plechtig te gedenken en hen van al het nodige te voorzien voor gebruik in het hiernamaals.
Het Tsung Yong-feest dat bij Hakkanezen bekendstaat als Kazan was traditioneel een feestelijke herdenking in de familiesfeer maar is plaatselijk uitgegroeid tot een historische manifestatie. (6)

Gedenkzuil voor de Voorouders.
Foto coll. F.J.C. Fung A Foek (2016)

Dat door Chinese immigranten al eerder was gekozen voor slechts een enkele gezamenlijke dodenherdenking per jaar en wel voor de Tsung Yong-viering in het najaar, blijkt uit een bericht in het nieuwsblad Suriname van 23 oktober 1928 waarin gewag werd gemaakt van een “chineesch offerfeest” op de “ Chineesche begraafplaats Mariusrust … “. Bij het korte verslag werden overigens geen nadere bijzonderheden gegeven.
De opvatting over de Tsung Yong-herdenking is evenwel allengs van vorm en inhoud gewijzigd en verruimd. Het streven is er thans op gericht om aan deze plechtige en feestelijke gelegenheid het karakter te geven van een algemene manifestatie en toegankelijk te maken voor meer en andere groepen in de samenleving. Door deze ontwikkeling is het privé- en intieme ritueel in familiale context gaandeweg verlaten voor een meer uitvoerig eerbetoon aan ALLE voorouders. Zie hiervoor een bekendmaking in het ochtendblad De Ware Tijd voor Kazan 1996. (Zijlmans & Enser 2002: 131)
Om gestalte en betekenis te geven aan een collectieve Kazan-herdenking werd reeds 1945 een metershoge zuil opgericht als centraal punt waar de gebruikelijke offerande tijdens de voorgeschreven plichtplegingen kan worden gebracht. Het opschrift van het monument luidt veelzeggend:
“Lidai xianqiao zhongmu”, in de betekenis van: “Centraal Grafmonument Onzer Voorouders”. Maar voor de vele traditiegetrouwen blijft de dag voorbehouden aan het verzorgen van (voor-)ouderlijke graven van de eigen familie.

Officiële erkenning

Aan de viering van 2012 werd echter een bijzonder cachet verleend door participatie van de Ambassadeur van de Volksrepubliek China bij welke gelegenheid volgens een kleurrijk verslag van Edward Troon (Starnieuws, 23-10-2012) de volgende activiteiten plaatsvonden:
“Met minimaal een bloemetje in de hand eren honderden Chinezen vandaag hun voorouders. Tijdens de jaarlijkse Chinese voorouderverering ‘Kazan’ worden de graven schoongemaakt, kaarsen en wierook gebrand, papieren kleding en namaak bankbiljetten verbrand en vuurwerk afgestoken. Vleesgerechten, fruit en dranken ontbreken ook niet tijdens de offerande. Naast tientallen families, hebben de Surinaamse Chinese Verenigingen en de Chinese ambassadeur en zijn staf, hun respect betoond bij het massagraf en monument op de Fa Kiao Kun San (Chinese) begraafplaats.” (7) (8)
Na de plechtigheid worden vervolgens alle geofferde gerechten, spijzen en versnaperingen naar goed gebruik verdeeld onder de drie verenigingen voor een gemeenschappelijke maaltijd in hun clubgebouw voor de respectieve leden en genodigden.

Begraafplaats: aanblik en inrichting

In landelijke gebieden van Zuid-China werden geen communale begraafplaatsen gevestigd. Overleden familieleden en met name de (voor-)ouders werden op uitgezochte plekken op hellingen van heuvels van gemeenschappelijke dorpsgronden te ruste gelegd, liefst met een wijds uitzicht en lagergelegen waterpartij. De keuze van een gunstige plek wordt bepaald door beginselen van de fengshui-leer. (9)
De confrontatie in het tropenland met laaggelegen terreinen, beperkte ruimte en voorgeschreven plaatsing van de eigen verwanten tussen verschillende andere, vreemde zielen zorgde voor een behoorlijke aanpassing van de immigranten.
Vormgeving van de graven voerde voorts tot een adaptatie aan plaatselijke gewoonten en opvattingen van de heersende cultuur terzake die een ontwikkeling doormaakte van eenvoudige kelders en houten zerken naar volledig gecementeerde constructies met opbouw.
Daarbij worden naar gelang de economische en sociale omstandigheden uiteenlopend materiaal toegepast, van een eenvoudige cementlaag tot harde steensoorten als (veel-)kleurig marmer al dan niet met een afdekkend luifeltje of soms ook wel met een kapelletje.
Als versiering kan over het algemeen een opvallend aantal onversierde Latijnse kruisen worden aangetroffen. Veel tijd en moeite lijkt overigens niet te worden besteed aan een kunstige bewerking of  barok beeldhouwwerkje zoals vaak bij Italiaanse kerkhoven het geval is. In veel gevallen kan een foto in porselein van de betrokkene(n) op de hoofdwand worden aangebracht.
Verder is er een duidelijk verschil merkbaar tussen zerken die tot stand zijn gekomen door de “Chinese” familie zelf, dan wel door het “Surinaams” nageslacht van overleden migranten.
Bij Chinezen is het gebruikelijk om op de gedenkplaat van de zerken de noodzakelijke biografische gegevens in Chinees schrift te vermelden van de betrokken (voor-)ouders en niet enkel de geromaniseerde namen en de biografische data in Arabische cijfers.
Familiegraven zijn er niet aangetroffen maar wel graven van echtparen. Opvallend is dat in een aantal gevallen Surinaamse vrouwen naast hun partners worden beschreven als van dezelfde Chinese herkomst. 

Staat van onderhoud en presentatie

Andro Vorswijk, beheerder van de Chinese
begraafplaats, (rechts) in gesprek met
bezoekers op de dag van voorouderverering.
(Foto: Edward Troon)

Andro Vorswijk die omstreeks 2000 werd aangesteld als toezichthouder van het complex, vertelt aan Troon (t.a.p.) overigens niet zonder enige trots het volgende over zijn werkplek: “ … dit is de schoonste en best onderhouden begraafplaats van Suriname. Als een graf is beschadigd repareer ik dat meteen. Het is ook heel erg overzichtelijk gemaakt door de plattegrond in de aula en de aanwijsbordjes langs het hoofdpad”.
Het complex van Fa Tjauw Koen Sang valt onder omstandigheden optisch beslist niet ongunstig op bij andere dodenakkers wat presentatie en onderhoud betreft. 
Anno 2015 viel toch nog wel het een en ander op te merken over de overzichtelijkheid en bereikbaarheid der graven. De nogal drassige looppaden in de regentijd en het ongemeen hard opschietende gras in de warme maanden en droge tijd dreigen intussen vaker de meer eenvoudig uitgevoerde graven, d.i. platte zerken zonder opbouw, onbereikbaar te maken. Voorts dient duidelijk te worden gemaakt dat “ … de plattegrond in de aula…” een kaart met codes voorstelt zonder de bijbehorende lijsten met (Chinese en “English”) namen.  Met deze blinde kaart worden bezoekers geconfronteerd met onvolledige gegevens die niet leiden tot het lokaliseren van gezochte graven. Hier kan ook nog aan worden toegevoegd dat de op internet geplaatste namenlijsten in het Chinees en “English”, d.i. geromaniseerde namen,  niet volledig zijn en evenmin met elkaar in overeenstemming zijn.

Slot

Vaak worden opmerkingen gehoord van bezoekers over het deplorabele onderhoud van de begraafplaats en de wenselijkheid tot verbeteringen. Daarbij dient evenwel voor ogen gehouden te worden dat het bestuur van de Stichting Fa Tjauw Koen Sang bestaat uit vrijwilligers van de drie deelnemende verenigingen en dat voor de exploitatie van de zaak slechts inkomsten verkregen worden uit de (eenmalig verschuldigde) grafrechten en donaties. In sommige gevallen worden tekorten bij het afsluiten der boeken hoofdelijk omgeslagen bij bestuursleden van de verenigingen.

 (1) Werkgroep Voorbereiding Chinese begraafplaats Fa Tjauw Koen Sang (KNT-Gedenkboek: 60):
Chang Sing Ngai (K-2); Chang Ting Ying; Chin A Kon (EEE-3); Chin Sie Fat (EEE-5); Jong Tjien Fa (C-1 / E-3); Kong Tse Lam (BBB-28 [O-4 / QQQ-8]); Lee Kon Fong; Lie Kam (M-1); Lie Kon Tja (L-3); Nai Chung Tong (BBB-2); Sjauw Foek Loi (H-21); Tjon A Hen; Tjon Joe Gin; Tjon Kon Hong; Tjon Ling Kong; Tjon Pien Hon (G-9); Tjon Tsoe Jin (KKK-3); Tjong Joe Wai; Woei A Sjoe (Zz-22); Woei A Tsoi (L-1); Wong Tjang; van de overige leden worden de namen in Pinyin-transcriptie vermeld aangezien hun gevoerde naam in romanisatie niet bekend is: Chen Yu Da; Lee Tian Xi; Liu YuSen; Liu Xue Jun (X-14); Zeng Li Biao; Zhang Chun Hua; Zhang Chun Sheng; Zhang Qing Xun.
Voor zover betrokkenen in Suriname zijn overleden en op de Chinese begraafplaats zijn begraven verwijzen de codes tussen haakjes achter hun namen naar de nummering van de ligplaatsen op de lijsten van www. chungfadaily.com/chinese.pdf en www.chungfadaily.com/english.pdf;

(2) De wet van 26 juli 2007 S.B. no. 91 maakt het mogelijk dat graven reeds na twintig jaar kunnen worden geruimd. Daarna kan het grafrecht telkenmale voor een periode van tien jaar worden verlengd;

(3) In het Mandarijn wordt deze plechtigheden aangeduid als: Qing Ming Jie en Chong Yang Jie. Tsung Yong [= Chong Yang] (Ninth of Ninth Festival) heet in Hong Kong: Cheung Yeung Festival. Zie Wikipedia: Double Ninth Festival;

(4) Het jaar 2016 is volgens de Chinese jaartelling jaar 4713 te beginnen met Nieuwjaarsdag op 8 februari 2016 dat volgens de Chinese dierenriem het jaar van de Aap is. De Negende Dag van de Negende Maand van de maankalender valt op onze zonnekalender dan op 9 oktober 2016;

(5) Bij Resolutie no. 45/106 van 14 december 1990 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd 01 oktober uitgeroepen tot International Day of Older Persons. “This holiday is similar to … Double Ninth Festival in China …” (www.wikipedia.org) Deze dag, die niet is bedoeld als een (inter-)nationale vrije dag (www.timeanddate.com), wordt jaarlijks in Nederland herdacht op de eerste vrijdag van de maand oktober. Dit jaar valt de Dag van de Ouderen op 07 oktober; (www.beleven.org)

(6) Ter vergelijking kan verwezen worden naar het Allerzielenfeest van de Rooms-katholieken dat jaarlijks op 2 november gezamenlijk wordt gevierd ter herdenking van de zielen van ALLE overleden geloofsgenoten. Allerzielen heeft daags na het Allerheiligen (Halloween) plaats;
(www.meertens.knaw.nl)

(7) Aangezien in China voor de offerandes ook verschillende  namaakartikelen van rood papier worden aangeboden van bekende merken, zoals: Louis Vuitton, Yves St Laurent, Burberry and New Balance, etc., stuurde de plaatselijke directie van Gucci 29 april 2016 een waarschuwingsbrief aan verschillende zaken in Hong Kong om de verkoop van dit soort produkten met haar naam en logo achterwege te laten;
(www.bbc.com/news/… ) Na een algemene protestgolf bood Gucci 6 mei daaropvolgend openlijk haar verontschuldigingen aan voor haar onbedoeld verkeerd gevallen actie. (www.theguardian.com)

(8) Het massagraf waarvan hier sprake betreft de restanten van de geruimde graven van de oude chinese begraafplaats. Het is niet duidelijk of er een register bestaat van de betrokken graven en personen en waar dat bewaard wordt;

(9) De feng-shui-leer betekent zoveel als de leer van wind en water: deze kan omschreven worden als de leer die beoogt het leven zo harmonieus mogelijk in te richten door zaken om ons heen optimaal te ordenen voor een goede en onbelemmerde doorstroming van de natuurlijke energie-golven die ons omringen;

Chinese namen en begrippen in Surinaams-Hakka met tussen vierkante haakjes de uitspraak en transcriptie naar het Mandarijn in Pinyin:

Ching Ming Tjit [= Qing Ming Jie]: lentefeest van de 5e dag van de 5e maand (maankalender);

Chung Fa Daily: [ ZhongHua RiBao];

Chung Fa Foei Kon [= Zhonghua HuiGuan]: chinese vereniging;

Fa Tjauw Koen Sang [HuaQiao GongShan]: nieuwe begraafplaats;

Fa Tjauw Song Foei [= Huaqiao ShangHui]: chinese vereniging;

Kazan [= GuaShan]: chinese dodenherdenking, een vorm van Allerzielen;

Kong Ngie Koen Sang [= GuangYi GongShan]: oude chinese begraafplaats;

Lidai Xianqiao Zongmu:
bet.: Centraal Grafmonument der Voorouderen;

SunLam Fa Tjauw Koen Sang [= SunNan Huaqiao GongShan]:
Sranan Chinese begraafplaats;

Tsung Yong Tjit [= Chong Yang Jie]: herfstfeest van de 9e dag van de 9e maand (maankalender);

Geraadpleegd:

Berkowitz, Morris I., Frederick P. Brandauer, John H. Reed. Folk Religion in an Urban Setting. Hong Kong, 1969. Library of Congress Catalog Card Number: 71 – 86967;

Burckhardt, V.R. Chinese Creeds and Customs. Vol II. 7e dr. Hong Kong, 1966;

Dijs, Henk G. Tru Tru Brudu. De Nazaten en (Aan)verwanten van Lena Strijdhaftig.  Amsterdam, 2004;

Encyclopedie van Suriname. (Hoofdred.:  C.F.A. Bruijning en J. Voorhoeve; samenst.: W.  Gordijn). Amsterdam / Brussel. 1972; Lemma: “Begraafplaatsen”, p. 52- 53;

Kong Ngie Tong. Gedenkboek 1880 -1980 (Chinese tekst), Paramaribo. Geïll.; (Hierna geciteerd als: KNT-Gedenkboek)
In het bijzonder wordt verwezen naar:
Chiu Hung & Chow Chi Wo: “Van GuangYi Gongshan naar Huaqiao Gongshan”; (p. 59 / 60)
Commissie Huaqiao Gongshan: “Financiële verantwoording met lijst van contribuanten (1976); (p. 60 / 65)
“Commissies van Kong Ngie Tong Sang en Overzicht Bestuur van Fa Tjauw Koen Sang 1967 – 1982”; (p. 117 – 121)

Man A Hing, William L. “Van KONG NGIE TONG naar KONG NGIE TONG SANG: ’n succesvolle doorstart”, in dagblad De West van 26 augustus 2003, no. 38814. P.7. Paramaribo. In het bijzonder paragraaf: “Laatste rustplaats”;

Staatsblad (S.B.) Wet van 26 juli 2007, houdende nadere wijziging van de Begrafeniswet 1959 (G.B. no. 117, geldende tekst G.B. 1959 no. 119, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2001 no. 38);

Zijlmans, G.C. en H.A. Enser. De Chinezen in Suriname. Een geschiedenis van immigratie en aanpassing 1853–2000. Barendrecht, 2002. ISBN 90 806 479 3 4. betr.: p. 131: advertentie in De Ware Tijd van de Drie Verenigingen voor Kazan 1996: Fa Tjauw Koen San;

Electronische vindplaatsen:

www.allerzielen.nl
(raadpleegdatum: 27-01-2016)

http://andersgedenkmonumenten.nl/surinaams-creoolse-grafstenen-grafmonumenten-gedenkmonumenten

(raadpleegdatum: 02-02-2016)

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-36167062;
betr.: Gucci warns Hong Kong shops on paper fakes for funerals, 29 April 2016)
(raadpleegdatum: 30-04-2016)

http://www.beleven.org/feest/nationale_ouderendag
(raadpleegdatum: 05-05-2016)

http://www.china.org.cn/english/features/Festivals/78310.htm (raadpleegdatum: 07-02-2016)

http://www.chungfadaily.com/index.html;
http://www.chungfadaily.com/chinese begraaf.pdf;
betr.: Plattegrond van de Chinese begraafplaats Fa Tjauw Koen Sang met nummering der ligplaatsen;
http://www.chungfadaily.com/english.pdf
betr.: lijst met geromaniseerde namen;
http://www.chungfadaily.com/chinese.pdf
betr.: lijst met Chinese namen;
(raadpleegdatum: 10-09-2015)

http://www.theguardian.com/fashion/2016/may/06/gucci-apologises-hong-kong-funeral-fakes-row (raadpleegdatum: 07-05-2016)

www.issuu.com/janneshmulder/docs/begraafplaatsen_in_Paramaribo_met_foto’s betr.: Jannes H. Mulder: Begraafplaatsen van Paramaribo;
(raadpleegdatum: 13-01-2016)

www.meertens.knaw.nl/meertensnet/wdb.php?sel=79964;
betr.: Allerheiligen; (raadpleegdatum: 05-050-2016)

http://www.nospang.com/index.php?optoion …;Item=65: betr.: Eerste wettelijke grafruiming van 01-12-2009; (raadpleegdatum: 18-12-2015)

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/13637
(raadpleegdatum: 04-01-2016) betr.: Edward Troon: “Honderden Chinezen eren hun overleden voorouders”;

www.surinaamsegenealogie.nl/2008/09/03/ssg-nieuwsflits–speciale editie-september-2008; betr.: Wet van 26 juli 2007 SB. no. 9;

http://www.timeanddate.com/holidays/un/international-older-persons-day
(raadpleegdatum: 05-05-2016)

http://www.travelchinaguide.com/essential/holidays/chongyang.html   Chongyang Festival (Double Ninth Festival) (raadpleegdatum: 06-03-2016)

https://en.wikipedia.org/wiki/Double_Ninth_Festival… (raadpleegdatum: 29-01-2016)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/international Day_of_Older_Persons
(raadpleegdatum: 05-05-2016)

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Chinese_Surinamers (raadpleegdatum: 19-01-2016)

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kruis_(christendom)# (raadpleegdatum: 27-01-2016)

https://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_Chinese_holidays (raadpleegdatum: 02-02-2016)

[Dit artikel is eerder verschenen in het tijdschrift Wi Rutu 2016 / 1.]

 
 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter