blog | werkgroep caraïbische letteren

Brief uit Sint-Eustatius

door Jan Meijer

Het einde van de coalitievorming nadert en de invulling der posten lijkt een laatste stap die komende week zal worden ingevuld. Wel is al duidelijk dat het staatssecretariaat voor Koninkrijksrelaties aan D66 zal worden toegewezen. Wat dat precies gaat betekenen moet natuurlijk nog blijken maar, zo mag ik begrijpen, aan het tijdperk ‘Knops’ komt een einde.

In die, nu achter ons liggende periode is er van alles gebeurd maar of we ook een voorwaartse beweging hebben gemaakt, is mijns inziens niet vanzelfsprekend. Wat dat betreft heb ik mijn hoop gevestigd op de toekomst.

Male Anolis bimaculatus in the rain / photo Stenapa – website Sint-Eustatius government

Zo hier en daar neem ik kennis van blikken die vooruit worden geworpen, met het oogmerk het toekomstig beleid invulling te geven. Een van die blikken behelst een ‘Caribische provincie’ met daarin zes Nederlandse gemeenten, en dat alles zonder Statuut maar ‘gewoon’ met de Nederlandse Grondwet als basis. Op hoofdlijnen lijkt me dat geen slechte visie, maar ik zou de volgende twee kanttekeningen daarbij willen maken:

  1. Een Caribische provincie lijkt me geen toegevoegde waarde te hebben: er is gewoonweg weinig gemeenschappelijks. De eilanden zijn redelijk op zichzelf en de natuur geeft dat ook zo in: tussen de zes eilanden is vooral veel water en weinig uitwisseling.
  2. Het definiëren van zes Nederlandse gemeenten lijkt me een tikje te kort door de bocht. Ik denk dat zes ‘Openbare Lichamen’ meer recht doet aan de huidige en de gewenste situatie. Ik volg daarbij de gedachte dat het ‘Openbaar Lichaam’ volgens de Grondwet (artikel 132a) is gedefinieerd als een bestuurlijke entiteit die lijkt op een Nederlandse gemeente, maar waarvoor – per eiland – regels kunnen worden gesteld en andere specifieke maatregelen kunnen worden getroffen met het oog op bijzondere omstandigheden waardoor deze openbare lichamen zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland. Dit laatste punt is belangrijk: niet elk (huidig) onderscheid is “wezenlijk onderscheidend van Europees Nederland” en het lijkt me dat die gevallen ook netjes moeten worden toegelicht en overeengekomen met het eilandelijk bestuur (waaronder de eilandsraad).

Lees de brief verder in pdf, both in Dutch and in English

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter