blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Autopsies op het Verleden om elkaars Bek te Breken

door Roy I. Bhikharie

Plotseling wanen verschillende personen zich patholoog-anatoom. Het verrichten van autopsies op het verleden geschiedt dan ook bij schering en inslag, maar slechts om ‘elkaars bek te breken.’ De resultaten worden systematisch ontkend of gerechtvaardigd. Over en weer worden er beschuldigingen geuit door kaderinstituten, deskundigen, wijsneuzen en pseudodeskundigen. Enkelen van hen zaten voorheen stilzwijgend toe te kijken hoe hun meerderen zich schuldig maakten aan allerlei (vermeende) corruptieve praktijken. Misschien wreekt dat zich nu. Agressie, haat en nijd typeren deze handel en wandel. Hierdoor wordt Suriname (onterecht) gedegradeerd tot een dorp met analfabetische bosmensen, waarin alleen de sterksten kunnen overleven, zogenaamd ‘survival of the fittest.’ Het adagium, ‘wie zijn neus schendt schendt zijn aangezicht,’ schijnt onbekend te zijn.

Foto © Michiel van Kempen

 

Kritiek, Reflectie en Zelfreflectie
Het leveren van kritiek is uit den boze, terwijl het uitnodigen van kritiek juist persoonlijke groei, creativiteit en innovatie in alle opzichten voedt en stimuleert, zowel thuis, in het onderwijs, aan het werk, als in het dagelijks leven. Kritiek, reflectie en zelfreflectie zijn onderling samenhangend en vormen bij uitstek de instrumenten om talentontwikkeling van medemensen, en vooral van jongeren, te motiveren, zodat zij geïnspireerd kunnen worden om aan hun eigen groei en ontwikkeling vorm te geven. Wat zijn de consequenties als deze instrumenten komen weg te vallen of gebrekkig functioneren? Juist ja, decadentie, machtsmisbruik en willekeur, onderdrukking, desintegratie, destructie, onderontwikkeling en slavernij. Waarom moeten kinderen dan nog naar school om later te kunnen afstuderen? In plaats van hun te bemoedigen door het goede voorbeeld te geven, worden zij door de sfeer van onderlinge animositeit en desavouering ontmoedigd en raken zij gefrustreerd. Kennis en kritiek worden immers niet gewaardeerd. Door deze ondoordachte attitudes komt het belang van heel Suriname op de tocht te staan. In de geest van politici is dit misschien slechts een politiek spelletje om te scoren en naar willekeur te handelen, maar de sociaal-economische effecten bewijzen het tegendeel. Wat weerhoudt de rivaliserende en andere belanghebbende partijen ervan om op een geciviliseerde manier hun uitgangspunten en inzichten met elkaar te delen en te bespreken, zodat onderling begrip gaat prevaleren ook al kan men niet tot een vergelijk komen? Dat is toch raar. Zelfs de US president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-Un hebben dat gedaan. De PVP doet daarom een dringend beroep op alle betrokken partijen om de ingeslagen weg onmiddellijk te verlaten en met elkaar als fatsoenlijke personen in dialoog te treden.

Warung in Coronie. Foto © Michiel van Kempen

Systemisch Probleem
Hoe komt het dat elke politieke leiding ongestraft naar willekeur wet en recht kan interpreteren en daarnaar kan handelen? Dat is een veel fundamentelere vraag. Als dit in de toekomst niet kan worden voorkomen, zal een eventuele wisseling van de politieke wacht ook geen duurzame oplossing bieden. Het structureel onafhankelijk kunnen functioneren van onder meer de drie machten (wetgevende-, uitvoerende- en rechterlijke macht), de Rekenkamer, de Centrale Bank van Suriname (CBvS), de Centrale Landsaccountant Dienst (CLAD) en de universiteiten in ons land staat hierbij centraal, waarbij elke vorm van behartiging van tegenstrijdige belangen wettelijk moet worden verboden en gesanctioneerd. Het mogen bekleden van tegenstrijdige (beëdigde) functies heeft geleid en leidt nog steeds tot corruptie en het dienen van privébelangen ten koste van het algemeen belang. Vanuit deze optiek bekeken heeft Suriname een historisch en systemisch probleem, waardoor geen inhoud en betekenis aan onze democratische rechtsstaat op papier zijn gegeven en kunnen worden gegeven: transparantie, verantwoording en rechtmatigheid bijvoorbeeld kunnen niet onder alle omstandigheden worden afgedwongen. Dus ons systeem oefent een antagonistische werking uit op behoorlijk bestuur en ‘good governance.’ De gevolgen zijn dat in brede lagen van onze samenleving het vertrouwen in de politiek in versneld tempo aan het afbrokkelen is en dat politici in het algemeen steeds meer worden beschouwd als oplichters, bedriegers, corruptelingen, uitbuiters en rovers. Het meest frappante is echter dat het tij helemaal niet moeilijk te keren is. Het vergt alleen maar politieke wil in nationaal belang! Dat is toch niet raar. De PVP doet daarom een dringend beroep op de regering en De Nationale Assemblee (DNA) om zo spoedig mogelijk alle wettelijke voorzieningen te treffen opdat behoorlijk bestuur en ‘good governance’ gegarandeerd zijn, ongeacht een eventuele wisseling van de politieke wacht. Wij moeten met zijn allen ervoor waken dat er geen kiemen worden gezaaid die afbraak zullen oogsten.

Voorzitter Dr. Roy I. Bhikharie, PhD is voorzitter van de Progressief-Verheffende Partij – www.pvpsuriname.one

[Perscommuniqué PVP – ‘Eerst het Volk, dan de Rest’]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter