blog | werkgroep caraïbische letteren

Archeologische vondst te Damboentong

Op een landbouwgrond op een schelprits te Damboentong-Saramacca is op 26 februari een archeologische vondst gedaan. Het betreft een nieuwe pre-Columbiaanse site waar Inheemsen hebben gewoond. Na een binnengekomen melding, brachten archeologe Irene Meulenberg van de Archeologische Dienst en Stephen Fokké, directeur van de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES), beiden van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een oriëntatiebezoek aan het landbouwperceel te Damboentong. Zij bevestigden dat het een nieuwe archeologische vindplaats betreft, die de naam “Damboentong-1” meekreeg. In dit gebied zijn niet eerder archeologische vondsten gedaan. 

Pre-Columbiaanse stenen bijl gevonden te Damboentong.

Bewoners vertelden, dat zij eerder een stenen bijl op het perceel hadden gevonden en dat zij zo nu en dan op menselijke botten stuiten tijdens het planten. Op het perceel liggen aardewerkscherven en stukken steen verspreid tussen de groentesoorten. De grond is de afgelopen 50 jaar erg verstoord geraakt als gevolg van grondbewerking ten behoeve van de landbouw, waardoor artefacten uit hun context zijn geraakt en veel pre-Columbiaans aardewerk kapot is gegaan. Het ligt in de bedoeling om later in het jaar verder archeologisch onderzoek te doen op een niet of minder verstoord gedeelte van het perceel, teneinde informatie te verzamelen die nog in context is. Intussen zijn Cultuurdirecteur Roseline Daan en de districtscommissaris van Saramacca Sherin Bansi-Durga op de hoogte gesteld van de vondst. Beide functionarissen hebben hun ondersteuning toegezegd bij de verdere werkzaamheden in dit verband.
Duizenden jaren geleden vóór de komst van de Europeanen bewoonden inheemsen in de kustvlakte bij uitstek de hoger gelegen schelpritsen.

Aangezien het district Saramacca talrijke schelp- en zandritsen heeft, is de kans op archeologische vondsten groot. Vandaar dat aan de burgerij medewerking wordt gevraagd, indien men tijdens graafwerkzaamheden of bij het bewerken van de grond op restanten van Inheems aardewerk, stenen bijlen en/of botresten stuit, onmiddellijk de werkzaamheden stop te zetten en het commissariaat hiervan onverwijld in kennis te willen stellen middels het doorgeven van de locatie, de contactgegevens van de vinder en foto’s van de artefacten. Dit kan dan aan de Archeologische Dienst worden doorgegeven voor verder onderzoek. 

Ook wanneer u kennis draagt van locaties waar dergelijke zaken voorkomen, kunt u contact maken met het commissariaat of de Archeologische Dienst van het Directoraat Cultuur. “Voor Suriname in het algemeen, maar meer nog voor Saramacca in het bijzonder, is het van belang om meer te weten te komen over de verschillende Inheemse culturen die de schelp- en zandritsen van Saramacca hebben bewoond, nog lang voordat Suriname een kolonie werd,” zeggen Irene Meulenberg (Archeologische Dienst) en Stephen Fokké (Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname).

[van Starnieuws, 11 maart 2021]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter