blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Albert Aboikoni geen granman der Saamaka

[Ingezonden]

Diep geschokt en zeer teleurgesteld hebben wij kennis genomen van de onvermoeide pogingen van Albert Aboikoni om te worden benoemd tot de Granmanschap der Saamaka.

 

Albert Aboikoni

Deze teleurstelling werd nog groter toen kringen rondom Albert Aboikoni en bij het Bureau Volkscontacten (Kabinet President) de instemming en ondersteuning van de President voor de benoeming van Albert Aboikoni tot Granman der Saamaka bevestigden. Steeds wordt in persmeetings van Albert Aboikoni herhaald dat hij in opdracht van de President handelt en dat zijn waarnemend Granman Johan Pansa is en niet de hoofdkapitein Konoe Ameetje Pavion, die door de regering op 6 augustus 2015 als interregnum werd aanvaard. De regering zwijgt daarover in alle talen, terwijl hoe langer hoe meer alles erop wijst dat de regering daadwerkelijk koerst naar een acceptatie van Albert Aboikoni als Granman der Saamaka.
Eerder is in een ander verband gewezen op de subversieve rol van de districtscommissaris (dc) van het bestuursressort Boven-Suriname, die onder andere de krutu-hoso van Asindo-opo heeft doen afgrendelen om te voorkomen dat waarnemend Granman Konoe met het overige gezag kon vergaderen. Noch de DC van dat bestuursressort noch de minister van Regionale Ontwikkeling (RO) blijken, ondanks herhaalde schriftelijke verzoeken, bereid te zijn de waarnemend Granman Konoe en gevolg te ontvangen voor een gesprek. Argumenten voor die houding werden eerst gezocht in de financieel-economische situatie van het land die het de regering moeilijk maakte om de kosten verbonden aan zulk een operatie, te kunnen dragen en verder de oproep van de regering tot onpartijdigheid en het aandringen van de president om deze zaak, de gezagsopvolging bij de Saamaka, buiten partijpolitieke invloedssferen te houden, een oproep die mogelijk ten grondslag ligt aan het besluit van de minister van RO om zijn verantwoordelijkheid voor deze zaak te tillen naar het niveau van de President. Het bevreemdt echter, dat terwijl de Saamaka de positief-democratische instelling van de President bejubelen en de regering alle ruimte liet om dit opvolgingsgeschil duurzaam op te lossen, zij continu worden geconfronteerd met regeringshandelen dat riekt naar het inlossen van een partijpolitieke afspraak met Albert Aboikoni. Ten einde de President te informeren over de gesignaleerde controversen en de voortgang van de gezagsopvolging met hem te bespreken, hebben de Lo-oudsten op maandag 1 augustus 2016 een afvaardiging bestaande uit drie kapiteins naar de President gestuurd. Op deze ontmoeting is de President voor de duidelijkheid erop gewezen dat de Granman, ook bij de Saamaka, door de stam wordt aangewezen en cultureel en traditioneel ingewijd waarna hij voor beëdiging naar Paramaribo wordt gebracht. Verder werd de President gewezen op het unanieme besluit van de Matjawen, dat door grote delen van de Saamaka Albert Aboikoni nooit en te nimmer zal worden geaccepteerd als Granman der Saamaka en dat wanneer Albert Aboikoni toch, via de voordeur of achterdeur tot Granman wordt gemaakt, hij zijn Granmanschap buiten het woongebied der Saamaka en zeker buiten Asindo-opo zal uitoefenen.De President maakte terstond een vervolgafspraak met de kapiteins voor woensdag 3 augustus 2016. Die afspraak werd even later tot een nader te bepalen datum telefonisch afgezegd. Ook een oproep aan de Hoofdkapiteins van de Saamaka om de President op 9 oktober 2016 in Paramaribo te ontmoeten, werd op de valreep door de President afgezegd, nota bene terwijl velen van die Hoofdkapiteins al onderweg waren naar Paramaribo.
Ondertussen heeft Albert Aboikoni zich op diezelfde zondag van 9 oktober 2016, omringd door zijn familie, broer, zus en diens kinderen, in totaal dertien personen, nota bene te Asindo-opo, traditioneel gekroond tot de Granman der Saamaka. Bij die gelegenheid waren de Lo-oudsten der Matjaw afwezig, omdat zij uiteraard niet waren uitgenodigd, terwijl ook de Hoofdkapiteins en overige leden van het Saamaka gezag verstek hebben laten gaan. In de aankondiging aan collega-gezagdragers schrijft Albert Aboikoni dat hij zich met instemming van de President van de Republiek Suriname heeft gekroond tot de Granman der Saamaka en dat de President voor zijn veiligheid sinds enkele dagen militairen naar Asindo-opo heeft gedirigeerd.
Wij beschouwen het echter als een sociale plicht van de Lo-oudsten der Matjaw om de Surinaamse gemeenschap te informeren over de ontwikkelingen en verwikkelingen rond de gezagsopvolging bij de Saamaka en haar erop te wijzen dat deze daad van Albert Aboikoni, met of zonder de instemming van de President, niet de goedkeuring draagt van grote delen van de Saamaka en zeker niet door de Matjaw-lo wordt getolereerd. Wij willen een ieder die rechtstreeks of zijdelinge met dit vraagstuk te maken heeft of wenst te hebben, vragen het gezond verstand te gebruiken. Albert Aboikoni is geen Granman der Saamaka en zal dat ook niet worden. Dat is voor de Saamaka als geheel zeer onacceptabel.
We wisten immers al heel lang dat Albert Aboikoni de rol van Kwassimukamba binnen de Saamaka maatschappij vervult en dat hij er niet voor schroomt de Marroncultuurgemeenschap op internationale podia te schande te maken.
We weten ook dat vele andere Kwassimukamba’s, redi-moesoes, rond Albert Aboikoni hangen die misbruik maken van zijn machtsdronkenheid om de eigen bezitsdrang veilig te stellen. Die zullen ook op korte tijd worden ontmaskerd.
We roepen ten slotte de Saamaka op alert te zijn en in het nu proberen te voorkomen dat deze poging tot greep naar de macht van Albert Aboikoni niet escaleert en verder leidt tot onrust en rebellie. Er gaat veel mis in de Saamaka samenleving, maar we moeten alert blijven om te voorkomen dat de Saamaka tot onderlinge strijd worden aangezet.

w.g. de kapiteins:
Aboikoni Alosa
Aboikoni Sosef

[uit De West, 2016/10/24]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter