blog | werkgroep caraïbische letteren

Activering Archeologische Dienst Minov

Met het voornemen het archeologiebestel aanmerkelijk te verbeteren, heeft minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) de Archeologische Dienst geactiveerd. Dat meldt het departement donderdag aan GFC Nieuws.

Minov archeologie
Dit geschiedde middels de ondertekening van het Instellingsbesluit Stuurgroep Activering Archeologische Dienst. De Stuurgroep bestaande uit de directeur Cultuur Stanley Sidoel, Johan Roozer van de Commissie Monumentenzorg, Maurits Hassankhan en Cheryl White, beide van de Anton de Kom Universiteit.
De Stuurgroep heeft de volgende algemene taken mee gekregen:
a. Het inventariseren van de activiteiten op archeologisch gebied in Suriname anno 2014
b. het vastleggen c.q. aanpassen van de bij archeologische werkzaamheden in acht te nemen procedures, normen en werkwijzen in Suriname;
c. het voorbereiden van een archeologie wet voor Suriname;
d. het ontwikkelen van een organisatiestructuur voor de Archeologische Dienst;
De belangrijkste overwegingen voor de instelling van de stuurgroep die tevens belast is met de dagelijkse leiding zijn; de over een zeer lange periode inactieve archeologische dienst, de steeds dringender wordende behoefte aan archeologie beleid voor Suriname en de afwezigheid van een verantwoordelijke- en bevoegde instantie.
Het juridische kader voor Archeologie in Suriname is vastgelegd in het “Besluit Taakomschrijving Departementen 1991(S.B.1991 no 58), zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010, no 14”, waarbij bepaald is dat het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, belast is met het museumwezen, de archeologie, de monumentenzorg en de Monumentenwet van 5 september 2002, SB nr. 72, waarin ondermeer is bepaald dat het verboden is zonder vergunning van de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling of in strijd met bij zodanige vergunning gestelde voorwaarden graafwerk te verrichten of te laten verrichten op terreinen voor oudheidkundig onderzoek van monumenten.
De activering van de Archeologische Dienst is een van de resultaten van het symposium “ Op weg naar een vernieuwd archeologie beleid voor Suriname” dat op zaterdag 15 februari 2014 werd gehouden en georganiseerd door het Directoraat Cultuur.
Het archeologie beleid zal worden ontwikkeld in een gestructureerde samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Ook zal worden samengewerkt met de daarvoor in aanmerking komende diensten van de overheid en particuliere instanties. Genoemd kunnen worden het NIMOS en de ministeries van Regionale Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer en Natuurlijke Hulpbronnen.
De Archeologische Dienst moeten uitgroeien tot hét centrum voor archeologisch onderzoek in Suriname en zal overheidsinstanties, instellingen, bedrijven en particulieren adviseren op het gebied van beleid, onderzoek en voorlichting. De werkzaamheden zullen het volledige takenspectrum bestrijken.
Hieronder vallen onder andere: bureauonderzoek, vaststellen van archeologische programma’s van eisen, archeologische begeleiding van bouwprojecten, inventariseren, veldonderzoek, opgravingen, vondstdeponering, wettelijke verplichte rapportages en themapublicaties.
Ook zal de dienst bijdragen aan de kennisvermeerdering over de geschiedenis van Suriname en haar inwoners aan de hand van materiële overblijfselen, archief- en antropologisch onderzoek. Met de collectie bodemvondsten zullen onderzoeksprojecten, publicaties, tentoonstellingen en presentaties worden gerealiseerd.
Met de activering van de dienst dienen alle personen of instanties die met archeologisch onderzoeksprojecten bezig zijn of het voornemen daartoe hebben zich te melden bij de dienst voor het verkrijgen van een vergunning. Deze en de komende week worden alle relevante instanties over de activering van de dienst geïnformeerd. De Archeologische Dienst is te bereiken op het Directoraat Cultuur aan de Van Rooseveltkade no. 03.

[van GFC Nieuws, 19 juni 2014]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter