blog | werkgroep caraïbische letteren

60 jaar Surinaams juristenblad

De Surinaamse Juristenvereniging (SJV) en haar orgaan, het Surinaams Juristenblad (SJB) organiseerden op 9 november 2023 een lezing in het auditorium van Self Reliance getiteld: ‘60 jaar SJB en de betekenis van dit blad voor de rechtsontwikkeling in Suriname, “SJB Avonturen aan de Wilde Kust”.’

Van links naar rechts: mr A. Harmsma, mr M. Castelen, prof. mr dr M. Veira, mr dr C.R. Jadnanansing, mr C. Calor, mr E.Rudge (vz SJB), mr dr G. Best, die elk een certificaat van waardering in ontvangst mochten nemen uit handen van mr H. Schurman (vz SJV).  
Carlo Jadnanansing die de jubileumlezing: ’60 jaar SJB en de betekenis van dit blad voor de rechtsontwikkeling in Suriname, “SJB Avonturen aan de Wilde Kust”’ verzorgde.

De lezing werd gehouden door mr dr Carlo Jadnanansing, oud-notaris, legal consultant en publicist.

De lezing was de tweede in de reeks van twee, die gehouden worden in verband met het 60-jarig bestaan van het SJB. De eerste was op 18 oktober 2023 door mr dr Lodewijk Valk, met als titel: ‘Waarom het annoteren van rechterlijke uitspraken móet’.

Aan het begin van zijn inleiding bracht de spreker naar voren dat hij verrast was dat in eerste nummer van SJB de tekst van een lezing van de wereldberoemde prof. mr Rudolph Pabus Cleveringa (1894-1980) bekend om zijn verzet tegen de Duitse bezetter en naar wie de internationale Cleveringa-lezingen zijn vernoemd, was gepubliceerd. Deze lezing heeft hij op 28 mei 1962 voor de pas opgerichte SJV gehouden.

Een belangrijke boodschap die deze grote jurist aan ons heeft meegegeven is dat wij allemaal onze rechtsgevoel en onze rechtsingevingen hebben die soms corresponderen en soms helemaal niet, maar toch op belangrijke punten vaak samenlopen. Toch is een goed gesprek mogelijk omdat wij ons rechtsgevoel moeten schragen met verstandelijke argumenten.

Mr Jadnanansing belichtte de betekenis van het SJB voor de Surinaamse rechtsontwikkeling aan de hand van de volgende gebieden:

1. Wetgeving (zowel geldend als komend recht)

De eeuwenlang durende strijd over de betekenis van allodiale eigendom en erfelijk bezit (aeeb) betrof de volgende vraag: Is er sprake van een beperkt zakelijk recht (d.w.z. dat de Staat bloot eigenaar van het recht is. Dit is de mening van o.a. prof. Quintus Bosz) of van volledige B.W.-eigendom (dat wil zeggen dat er maar één rechthebbende is op de grond. Dit is de mening van o.a. mr dr C.A. Kraan) In het Ontwerp Nieuw B.W. is aeeb gelijkgesteld met volledige eigendom. Dit betekent volgens de inleider dat de vele artikelen hierover in het SJB zeker van invloed zijn geweest op het komend recht. Opgemerkt moet worden dat DNA nog moet beslissen of de gelijkstelling inderdaad een feit wordt.

Verder wees mr Jadnanansing op de grote betekenis die dr mr J.H. Adhin met zijn publicaties gehad heeft op de nieuwe huwelijkswetgeving en de afschaffing van de strafbaarheid van afgoderij in 1971.

2. Rechtspraak

Hierbij verwees de inleider naar de lezing van mr Valk, die aangetoond heeft hoe belangrijk de invloed is geweest van de in het SJB gepubliceerde annotaties (commentaren). 

3. Onderwijs

Mr Jadnanansing verwees naar het gebruik van de artikelen en annotaties in het onderwijs vooral op onze Adekus, maar ook andere opleidingen.

4. Bescherming van de rechtsstaat

Hierbij haalde de inleider o.a. aan de brief d.d. 31 maart 1982 aan de toenmalige President van de Republiek Suriname gepubliceerd in SJB juni 1982 no. 39, waarbij stelling genomen werd tegen Algemeen Decreet A-7A betreffende de instelling van een Krijgsraad te velde die de bevoegdheid had voor het toepassen van standrechtelijke executies, zonder enige strafrechtelijke waarborg.

5. Rechtsbewustzijn

Hierbij verwees de inleider naar het vergroten van het rechtsbewustzijn door o.a. interviews bij ABC en het publiceren van promoartikelen in de media.

Mr Jadnanansing noemde als wellicht grootste verdienste van het SJB dat zij erin geslaagd is het blad vanaf 2023 uit te laten geven door een van de grootste juridische uitgevers van Nederland, Boom Juridisch. Dit is enerzijds een erkenning voor het SJB dat de kwaliteit van de artikelen van dien aard is dat Boom Juridisch bereid is het blad uit te geven, maar anderzijds is het grote voordeel dat de artikelen nu wereldwijd digitaal geraadpleegd kunnen worden.

Het tweede deel van de avond bestond uit de presentatie van de vijfde juridische bundel van mr. Jadnanansing, getiteld: Rechtvaardig. Dit evenement werd op ludieke wijze gebracht middels een interview tussen de auteur en Rappa (Robby Parabirsing). Vooral de artikelen over grondconversie genoten grote aandacht van het publiek.

Het derde gedeelte van de avond bestond uit een evaluatie van zes decennia SJB door de redactievoorzitter die zijn waardering uitte voor de founding fathers van het SJB: Z.H. Carpentier Alting, W.J.J. Koole, F.M. Mitrasing, H. Pos en A.J.A. Quintus Bosz. Maar ook aan alle redactieleden, auteurs, medewerkers en alle overigen die een bijdrage geleverd hebben tot het bereiken van deze mijlpaal bracht mr Rudge zijn dank uit.

Aan diverse personen waarvan sommigen fysiek niet aanwezig waren, werd een certificaat uitgereikt.  

Vermeldenswaard is dat mr Rudge de navolgende drie personen heeft genoemd als (in leven zijnde) auteurs met de meeste publicaties:

  1. mr dr C.R. Jadnanansing – 57 artikelen;
  2. prof. mr dr M. Veira – 37 artikelen en
  3. mr Sh. Gangaram Panday – 31 artikelen.

De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn van het goed opgekomen publiek onder het genot van een hapje en een drankje.

SJB en SJV mogen terugzien op een goed georganiseerde en zeer geslaagde herdenking!

Kewita Soerjoesing LL.B., juridisch-medewerkster


De bijeenkomst is hier te bekijken:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter