blog | werkgroep caraïbische letteren

Pool en Tegenpool: Guillaume Pool, Bukutori en de euro’s

Groot laweit in bibliotheekland. Guillaume Pool die zich jarenlang beijverde om in Flora een volksbibliotheek tot stand te brengen, is uit zijn eigen stichting Bukutori gestapt. De belangrijkste sponsor, Vaco, vermoedt dat er andere belangen gespeeld hebben en trekt zich terug. Hieronder een stuk uit de Ware Tijd, 4 reacties van Guillaume Pool op Facebook, en een reactie van Ed Hogenboom van Vaco met bijbehorende stukken.

Foto de Ware Tijd

 

Afwezig in eigen droom

door Audrey Wajwakana

ACHTERGROND – Woordkunstenaar Guillaume Pool (86) schitterde door afwezigheid toen zijn lang gekoesterde droom in vervulling ging: de opening van een bibliotheek in Flora. Hij doorbreekt het stilzwijgen. ‘Ik wil niet blijven liegen dat er niks aan de hand is.’

HET ZOU DE mooie uitkomst moeten zijn van een decennialange droom. Guillaume Pool smachtte er al die tijd naar een bibliotheek op te zetten in Flora; een traditioneel achtergestelde buurt waar boeken geen eerste prioriteit zijn. Zijn visie: stichting Bukutori moest daar verandering in brengen. Nu die droom echter is ‘uitgekomen’ voelt het voor de initiatiefnemer eerder aan als een sinistere nachtmerrie. Bij de ‘soft opening’ van de bibliotheek, begin december vorig jaar in de Ormosiastraat, schitterde Pool door afwezigheid. “Aan de mensen die mij gesteund hebben met hun donaties wil ik nu uitleggen wat er met hun gedoneerde gelden en boeken is gebeurd. En waarom ik bij de ‘soft opening’ niet gekend ben”, zegt de woordkunstenaar.

Met hoofdsponsor boekhandel Vaco NV, die de bouw van de bibliotheek heeft gefinancierd [US$ 300.000,- – red. CU] , kon Pool eind april 2016 niet meer door één deur. Zes maanden voordat het gebouw door de aannemer zou worden opgeleverd, kwam toenmalig directeur Ed Hogenboom van de boekhandel met een concept-contract. Pool: “In het contract stond onder andere dat de stichting het gebouw niet mocht verhuren of verkopen zonder toestemming van de sponsor. Daar had ik geen bezwaar tegen, want ik ging ervan uit dat het juist een soort veiligheidsmaatregel is voor toekomstige besturen van de stichting indien die zou overwegen om het gebouw voor een appel en ei te willen verkopen. Maar aan het einde van het contract stond een regel waar ik van rilde. Namelijk dat we Vaco het recht geven om een hypotheek te nemen op het gebouw. Dat betekende dat het gebouw nooit van de stichting kan zijn.” Omdat Pool zich hiertegen verzette, vertroebelde de relatie tussen de sponsor en de initiatiefnemer.

 

Guillaume Pool voor het nieuwe gebouw in aanbouw.

HOGENBOOM WENSTE IN maart 2016 duidelijkheid van het bestuur over een Facebookpagina onder de naam Bukutori Nederland, waarmee Pool mensen in Nederland aanmoedigde gelden op een bankrekening in Nederland te storten voor de bibliotheek. [Deze pagina is niet meer aanwezig op Facebook – red. CU.] “Het gebouw was bijna af en vrienden die mij altijd steunen, wilden met die pagina geld vragen voor de inrichting. Met mijn hand op mijn hart kan ik veilig zeggen dat we geen cent gestort kregen op die rekening”, zegt Pool. Van de sponsor moest hij als voorzitter terugtreden. Toen hij dat weigerde, stopte de sponsor alle betalingen voor de bouw aan de aannemer. Zijn plan om na de opening zijn handen van de bibliotheek af te trekken, werd bespoedigd toen twee bestuursleden een coalitie met de financier vormden. “Ik kreeg van hem een voorgedrukte brief waarop ik alleen maar moest ondertekenen alsof ik imbeciel geworden ben. Ik heb mijn eigen brief opgesteld met als reden dat ik ten behoeve van de bibliotheek aftreed.”

De beschuldigingen van Pool weerspreekt Hogenboom ten stelligste. Hij zegt dat het bestuur totaal niet op de hoogte bleek van de fondsenwerving via de gewraakte Facebookpagina. Hij overlegt een kopie van een jaarrekening, waaruit blijkt dat er alleen al in 2012 meer dan zesduizend euro aan donaties werd ontvangen. Hogenboom: “Het saldo in 2014 was ver boven tienduizend euro. Dus de bewering van Pool dat hij daar geen cent gestort kreeg is een onwaarheid van jewelste. Los van het feit dat Pool jaarlijks een paar honderd naar Suriname overmaakte, is al dat geld heimelijk onder beheer van zijn stichting gebleven.” Hogenboom zegt ook dat hij Pool geen brief heeft gegeven om te tekenen. “Dat is een actie van de bemiddelaar geweest.”

Aanleiding voor de vertroebelde relatie is dus volgens de toenmalige Vaco-directeur te wijten aan Pools halsstarrige weigering sinds 2014 om financiële openheid van de stichting in bestuursverband te geven. De sponsor wenste daarnaast ook financiële garanties dat haar schenking blijvend gebruik zal worden voor het doel van de bibliotheek. Hogenboom: “In een bestuursvergadering in februari 2016 werd afgesproken dat dat gegarandeerd zou kunnen worden door een hypotheek te vestigen voor een bepaald bedrag en gedurende tien jaar steeds een tiende deel kwijt te schelden. Uiteraard hoefde er nooit iets afgelost te worden. In de vastlegging van die vergadering staat dat ook aangegeven. Het bestuur stond daar positief tegenover.” Het concept-contract dat daarna werd opgesteld is opgestuurd naar Pool, werd vervolgens zelfs ook goedgekeurd door hem. In de mailcorrespondentie geeft Pool aan Hogenboom aan zelfs te wachten op een finale versie (waarvan ook bewijs dat Hogenboom aan dWT opstuurde).

De collectie in de oude opstelling.

 

Indringende vragen

 

POOL DIE OM het ene half jaar in Suriname en in het andere half jaar in Nederland woont, had voor de bibliotheek twee stichtingen in 2004 opgezet: Stichting Bukutori (in Suriname) en Stichting Bukutori Nederland. Op de bankrekening van de Nederlandse poot kreeg Pool donaties van vrienden, om de transportkosten van de boeken naar Suriname en de huur van de opgezette oude bibliotheek te kunnen betalen. Hogenboom: “In diezelfde vergadering (2014…, red.) gaf Pool aan dat er niet veel was en ook niet exact te weten hoeveel het saldo is. Dat zou Pool bij zijn penningmeester in Nederland natrekken. Dat is ondanks herhaalde navraag nooit gebeurd.”

Pool postte talloze foto’s van de bouw in Suriname op de gewraakte Facebookpagina voor het ophalen van geldelijke donaties bij Bukutori Nederland, zonder kennis van de sponsor en het stichtingsbestuur in Suriname. Dat was voor de vicevoorzitter, die toen terstond opstapte vanwege de ernst van de zaak en Vaco een brug te ver was. “Het oud-bestuur stelde indringende vragen aan Pool en die gaf toen aan het een pure privéaangelegenheid was en dat het Surinaams stichtingsbestuur daar niets mee te maken had”, zegt Hogenboom. Ook de secretaris van Surinaamse stichting trok zich terug. Vanwege het ontstane bestuursvacuüm legde Vaco de bouwactiviteiten stil.

POOL WIL DUIDELIJK stellen dat hij nimmer Vaco benaderd had voor sponsoring. “Het is mij aangeboden.” Een bestuurslid werkte voor het bedrijf en had haar werkgever benaderd voor sponsoring van de verlichting en kasten van de oude bibliotheek. Het contact bleef en Hogenboom hielp ook zoeken naar een geschikte grond voor de nieuwe bibliotheek. “Nog voordat ik de grondbeschikking kreeg, heeft hij me thuis gebeld om te vragen of ik zin had in een samenwerking.”

 

De nieuwe bibliotheek in aanbouw

Hogenboom zegt: “Ik betreur dat gebrek aan transparantie zelf bij een dergelijke substantiële schenking van ruim SRD 1,8 miljoen dat dit soort issues niet zijn uitgebleven. Vaco heeft vanwege de in SRD’s uit de hand gelopen begroting van de bouw, financiële ondersteuning gekregen van zusterbedrijf Ingas en heeft volledig met de aannemer afgerekend.” Op de bedrijfsvoering van de bibliotheek en bestuursaangelegenheid van de stichting zegt Hogenboom geen invloed te hebben. Hij zegt als toenmalige directeur van Vaco wel door Pool te zijn gevraagd om tot het bestuur te treden. “Maar dat heb ik steeds geweigerd omdat ik van mening ben dat een donor een te dominerende rol in het bestuur zou vervullen. Ik ben totaal niet betrokken bij het bestuur of bestuursbesluiten, laat staan de dagelijkse gang van zaken. Ook niet bij de samenstelling van het bestuur”, benadrukt Hogenboom.

Nadat Pool zich als voorzitter in 2016 terugtrok is er een nieuw bestuur gekozen onder leiding van Kathleen Djasman. Ze vertelt dat de opening van The Hub Bibliotheek in december een ‘soft launch’ was, om data te verzamelen, marktonderzoek te doen en na te gaan of de procedures werkbaar zijn met de buurt. “We hebben het zo gedaan om een grote toeloop te voorkomen. Het bestuur concentreert zich op de winnaars van dit prachtig project: de gemeenschap van Flora”, zegt Djasman. The Hub Bibliotheek wordt officieel in februari geopend.

Met het doorbreken van het stilzwijgen rondom zijn afwezigheid bij de soft opening wil woordkunstenaar Pool vooral zijn naam zuiveren. “Ik wil niet constant liegen tegen mensen dat er niks aan de hand is. Wie mij kent weet dat het niet mogelijk is dat ik gewoon afstand doe van een dossier waar ik jarenlang aan heb gewerkt.

 

BUKUTORI IS OP initiatief van Pool opgericht omdat hij in Nederland een grote collectie aan boeken heeft, die constant wordt aangevuld. De in Nederland wonende woordkunstenaar komt elk jaar zes maanden in Suriname ‘overwinteren’. In 2003 besloot hij zijn privécollectie naar Suriname te brengen met de bedoeling om een bibliotheek op te richten. In 2004 richtte Pool de stichting Bukutori op, waar hij de bibliotheek exploiteerde. Bij het SOS Kinderdorp kon hij een ruimte huren voor het uitlenen van de boeken. De kosten en de huur werden door donorgelden van vrienden van Bukutori in Nederland (Stichting Bukutori Nederland) gefinancierd.

Na een aantal jaren werd de locatie te klein om andere activiteiten te organiseren en Pool ging op zoek naar een geschikte plek voor een eigen bibliotheek. Die plek vond hij aan de Ormosiastraat waarvan de stichting de beschikking van het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer kreeg. Ed Hogenboom heeft als toenmalige directeur van Vaco bij het zestigjarig bestaan van de boekhandel ingespeeld op de droom van Pool om zijn wens een bibliotheek voor een omgeving met veel kansarmen te vervullen.

Dit artikel is verschenen in onze bijlage van 14 januari 2017.

.
[uit de Ware Tijd, 18/01/2017]

 

Guillaume Pool

 

Guillaume Pool over Bukutori – 4 teksten van Facebook

Goedemorgen FB vrienden en Bukutori vrienden. Lees vooral De Ware Tijd van vandaag, 14 januari 2017. Ik heb het stilzwijgen verbroken en laat weten dat ik niet vrijwillig uit het bestuur van Bukutori ben gestapt. Ik ben gechanteerd door de Sponsor. Hij had de bouw gestopt en de architect en de aannemer naar mij verwezen als opdrachtgever voor het voldoen van de rekeningen. Ik wilde voor Flora de bibliotheek redden en heb zelf een een brief geschreven om afstand te doen. Ik heb het hele dossier en archief van Bukutori nog in bezit. Ik ben ook in bezit van de mail uitwisseling met de sponsor en ben daardoor in staat opening van zaken te geven en vooral alle wilde beweringen te staven. Wie zin heeft in een journalistieke nest, mag zich melden. Het heeft mij uren van mijn leven gekost om alle mailberichten bij elkaar te halen. Ik heb ook het concept contract hier klaarliggen. De sponsor wilde inderdaad geen zetel in het bestuur, maar wilde meer. De punten 3 en 4 in het concept waren alarmerend. Ik ben nooit akkoord gegaan en ik had voordien ook geen afspraken gemaakt m.b.t tot het contract. In de euforie dat ik ongevraagd een sponsor had, heb ik nagelaten om een contract af te spreken. Ik ben niet klaar met dit dossier. Elke dag kom in met een stuk. Dit is pas het begin. Ik leg het allemaal uit.

[FB, 14 januari 2017]

Goedemorgen FB genieters en afschuwers van het woord. We zijn er weer en dat is een mooie troost. We maken er een mooie schaatsdag van in Groningen en een goede marktdag in Paramaribo. Voor al mijn vrienden die mij gesteund hebben om in Flora een openbare bibliotheek te vestigen en natuurlijk voor mijn mooie vrijwilligers en trouwe lezers, leg ik het een en ander uit. Dat doe ik ook voor de vergeetachtige sponsor. De geldkwestie: Bukutori is begonnen in Haren, waar de Boekhandelaar Henk Boomker mij steunde om een goede bestemming voor mijn boeken te zoeken. Toen hij afscheid nam, vroeg hij aan de bezoeker i.p.v. een cadeau een donatie in geld. Ik heb dat geld pas geaccepteerd, nadat we een Stichting hadden opgericht. Een transparant bestuur dat elk jaar met een verslag kwam. Het geld werd gebruikt voor de verzending van boeken en ander materiaal naar Suriname en voor het betalen van de huur. Wat overbleef ging in de spaarpot. Vrienden zorgden voor een lekkere spaarpot door op hun persoonlijke feesten inzamelingen te organiseren. Na een lezing over lezen en de rol van Bukutori, kregen we de toezegging van 5000 euro. Dat geld heb ik niet direct geaccepteerd. We wilden de zekerheid hebben van een eigen plek. De sponsor in Suriname die zich aanmeldde heeft geeist dat ik de bankafschriften van de laatste 4 jaren naar hem zou opsturen om de bouwstop op te heffen. Ik moest ook de stichting opheffen, het bewijs opsturen. Dat zou ook gelden voor de bankrekening. Ruim 10.000.- is overgemaakt naar de bemiddelaar. Ik wilde de bibliotheek redden en heb mij weggecijferd. Een enthousiaste vriendin begon ook een FB pagina onder de naam Bukutori Mati. Ze wilde geld inzamelen van vrienden om een cadeau te geven bij de opening. Om zo transparant mogelijk te zijn, vroeg zij om gebruik te mogen maken van de bankrekening van Bukutori. Donateurs zouden gun giften moeten labelen. De sponsor vond dit niet professioneel. Alle uitgaven zijn verantwoord in de boeken. De 10.000.- euro, is naar ik vernomen heb gebruikt voor egaliseren van de terrein in Flora. Dit hele verhaal is bekend bij de sponsor, maar hij had of heeft andere bedoelingen. Ik mis een excuus van de sponsor die eerst mijn leeftijd als belemmering zag en later mijn integriteit in twijfel trok. Morgen kom ik terug met mijn verdere analyse. Een geruststelling voor mensen die nog meer willen weten over de opkomst en de teloorgang van Bukutori. Ik ben bezig met het hele verhaal op te luisteren met de mailberichten en dat zal worden gepubliceerd op www.bukutori.org, de website die nog altijd van mij is. Morgen kom ik met de hypothecaire strategie van de sponsor. Mooie dag. No meki sma koorii, no meki kondre dangra yu yeye.

 

Guillaume Floor in de wijk Flora bij de bibliotheek. Foto De Ware Tijd

[FB, 15 januari 2017]

.
Goedemorgen FB burgers en buitenlui. Ik ervaar het als een voorrecht om elke ochtend door FB eraan te worden herinnerd wat ik een tijd of tijden geleden heb geschreven. Ik blijf trots op mijn woorden. Dat artikel in de krant over dat Bukutori DING wil ik nog niet loslaten. Vooral niet het weerwoord van de sponsor. Ik heb al beloofd dat ik met een integraal verhaal kom. Omdat het moeilijk is om dit in zijn geheel in de krant te krijgen zal het Internet de uitkomst moeten brengen. Ik heb veel geleerd in de relatie met de sponsor. De sponsor beweert dat hij niets van die 10.000.- Eur gezien heeft. Ik ben toch niet grof wanneer ik stel, dat hij liegt. Drie duizend heb ik eerst laten overmaken via de mediator om de piramide kasten hier te krijgen. Zevenduizend (iets meer mag) heb ik via hetzelfde kanaal laten afschrijven bij ons. Hij heeft de bankafschriften gevraagd en gekregen en daar kon hij zien dat de bedragen naar Suriname waren gezonden. Hij had toen Bukutori reeds overgenomen, maar ik hoefde geen geld naar hem over te maken en dat weet hij. Kletspraat wanneer hij slechts stilstaat bij het totale bedrag dat het gebouw hem gekost heeft. Het was zijn eigen besluit. Ik heb hem aan het begin van het sponsorproces een bouwtekening overhandigd uit Glimmen (Nederland). Dat gebouw zou efficienter en vooral stukken goedkoper zijn. Tot slot van deze ronde nog iets over de sponsorovereenkomst: Ik was het niet met hem eens toen hij de koek mondeling voorhield en ik heb evenmin toezeggingen gedaan. Op 31 januari 2016 kwam hij met een concept, dat ik heb laten lezen door een deskundige. Die wees mij op een aantal voetklemmen, waar ik één met jullie wou delen: ….. ter medegarantie hiervan zal Bukutori desgewenst haar statuten aanpassen met beperkende elementen en verder meewerken aan het door Vaco vestigen van een hypotheek op HET TERREIN MET BEBOUWING, met condities voor een financieel aflopend karakter….. Oordeel zelf. Stel dat Vaco toevallig vergeet om te voldoen aan verplichtingen, dan zou het zo kunnen gebeuren dat gebouw en grond op de veiling komen. Alle conclusies laat ik aan jullie. Mijn aarzeling is ook in het bestuur terechtgekomen en ik kreeg de opdracht verder te onderhandelen. De sponsor bleef altijd op de hoogte (door de coalitie met 2 bestuursleden) van wat ik in kringen van het bestuur zei en deed. Hij trok het voorstel in en concentreerde zich op mijn uitzetting. De correspondentie is nog steeds in mijn bezit en zal t.z.t. ter beschikking zijn voor allen die geïnteresseerd zijn. Genoeg voor vandaag. Maak er een mooie dag van en stoor je vooral niet aan het weer in Nederland noch in Suriname.
ik moest als initiatiefnemer, bestuurslid weg, omdat Vaco de bouw stopte en pas zou doorgaan wanneer ik aan bepaalde eisen zou voldoen: Zelf verdwijnen, alle activiteiten op FB zou stoppen, De stichting in Nederland die wij nodig hadden om gelden te bergen opheffen, bestuur in Nederland opheffen, bankafschriften opsturen en het geld (10.000) overmaken. Het geld is overgemaakt naar de tussenpersoon (dat is prima verlopen) en dat weet Vaco directeur bliksemsgoed. Hij heeft de afschriften ontvangen. Aan alle wensen is voldaan om de voortgang van de bouw zeker te stellen. Ik heb gedaan om de bibliotheek te redden. De bibliotheek is gered, heeft een andere naam en ik heb er niets meer te zeggen en niets mee te maken. In het kort het verhaal. Een uitgebreid verhaal is in de maak. De sponsor is gewetenloos en vergeetachtig. De bibliotheek wordt nu bestierd door 4 dames, die nog moeten nadenken wat ze ermee zouden kunnen. Alle documentatie is bij mij samen met de correspondentie. Ik mis alleen de Grondpapieren en ben niet op de hoogte of er een contract opgemaakt is. Ik houd mijn hart vast. Een bijna klassiek Treurspel, waren aan het eind alle personages sterven. We kennen alleen verliezers. Ik hoop dat het nu verstaanbaar is geworden.

[FB 16 januari 2017]

.

Ik kreeg via via een bericht over Bukutori. Degene die dit bericht heeft samengesteld weet absoluut niets van de geschiedenis van Bukutori. Ik reageer morgen uitgebreid. De samensteller liegt de hele tijd en als grootste leugen wordt verteld dat Ruth San A Jong de initiatiefnemer/oprichter is.
Ik ben nog steeds de oprichter en de initiatiefnemer. Ruth was een van de eerste bestuursleden. Bukutori is nog altijd ontstaan in Haren Nederland. Ik zal Ruth er buiten laten, tenzij zij degene is die meegewerkt heeft deze leugens te verspreiden. Het hele archief van Bukutori is nog steeds bij mij evenals de mailberichten met alle correspondentie. Ik laat het aan Ruth zelf over om te vertellen, waarom ze uit het bestuur is gestapt. Als Eduard Hoogenboom het spel via de leugen en verdachtmaking wil spelen dan zoek ik ook de andere ter beschikking staande gremia. Hij blijft de grote lafaard die geen weerwoord duldt. Ik heb echt niets te vrezen omdat ik heel veel geld en energie besteed heb aan Bukutori en geholpen ben door dierbare vrienden, die ik allen in de ogen kan kijken. Tot dan.

[FB 22 januari 2017]

 

Reactie van Ed Hogenboom (Vaco)

Ik betreur de herhaaldelijke incorrecte weergaven zijdens de heer Pool in zowel zijn na het interview door hem ingezonden stuk in de krant alsmede zijn berichten op FB waarvan de inhoud zeer misleidend c.q. gewoon onwaar is. Wij gaan principieel niet in op bewust misleidende ingezonden stukken of modder gooien op FB, maar de integriteit van ondergetekende ligt te grabbel en ik heb aldus besloten om u wel mijn met documenten ondersteund verhaal te sturen.
U vindt dat hieronder met controleerbare verwijzingen en een 7-tal bijlagen c.q. tussen () aangegeven waar betrokkene bereikbaar is.
In 2012 heeft VACO intern besloten in het kader van haar 60-jarig bestaan besloten om een bieb voor de jeugd van FLORA te bouwen. VACO had naast de optie van zelf doen, ook een samenwerkingsoptie en heeft gesprekken gevoerd met de Stichting TAMARA op Flora (de heer Warning) en ook met BUKUTORI (nader te noemen SB), omdat VACO deze laatste stichting al vanaf 2004 steunde (we doneerden hun eerste inrichting). We hebben voor SB gekozen onder de conditie dat zij zelf een terrein op Flora zouden verwerven. Zij waren al jaren zoekend maar zonder succes. VACO voelde zich na enige tijd genoodzaakt die zoektocht integraal over te nemen. Na diverse gesprekken met de overheid, werd in 2014 een terrein op naam van SB toegewezen.

Onze contactpersoon sinds 2004 was Ruth San A Jong (de formele oprichter van SB: zij was de secretaris en GP werd als initiatiefnemer de voorzitter; Ruth is bereikbaar bij de Schrijversvakschool); na een slepende ruzie met GP verliet zij SB in 2009 [dit moet zijn: 2007 – red. CU]). Vanaf 2012 was Sylvana Dankerkui (bereikbaar bij Staatsolie) in de functie van toen vice-voorzitter onze contactpersoon bij SB omdat GP al decennia in Nederland woonde en hier alleen kwam overwinteren.
Toen de grondbeschikking binnen was, hadden we een eerste kennismaking met het voltallig bestuur en hebben we alvorens een verdere stap te maken direct de uitgangspunten van goed bestuur vastgelegd. Die afspraken werden later gepreciseerd in de draft overeenkomst die volmondig door GP werd goedgekeurd (januari 2016), ondanks z’n herhaalde huidige tegenspraak in DWT en op FB (dat hij na overleg met een adviseur op 31 januari niet akkoord was, heeft hij de tekst tot 3x toe uitdrukkelijk goedgekeurd, de laatste versie op 8 februari blijkend uit de betreffende mail-chain (bijlage 1 – 1…BT e-mails inzake overeenkomst).

De basis van het geheel was onze afspraak op de 1e vergadering in 2014 inzake financiële openheid. Stichting Bukutori kreeg af en toe wat geld van GP ter betaling van huur in SOS Kinderdorp, maar maakte geen eigen jaarrekening. GP stelde in die 1e vergadering dat hij niet wist hoeveel geld er in Nederland was, maar hij zou dat bij ‘z’n penningmeester’ navragen. Aanvankelijk spraken we af dat onze donatie aanvullend zou zijn (omdat verondersteld werd dat de stichting zelf gespaard had, want ze waren in Suriname al jaren aan het werven voor ‘een bouw’ en wij droegen daar al eerder SRD 2.000 aan bij). Ons laatste verzoek werd gedaan in de bestuursvergadering van 2 november 2015. Na aangeven van GP dat het allemaal niets voorstelde wat eerder was opgehaald, hebben we het daarbij gelaten.

Later, begin 2016 bleek bij toeval dat GP in Nederland ook een stichting had met de naam Stichting BUKUTORI NEDERLAND, en dat hij ook een FB-pagina (BUKUTORI MATI) had met referentie naar die Stichting. Die FB-pagina zat vol foto’s van de bouw met afbeeldingen van bestuursleden, sponsors, architect, aannemer etc met indringende verzoeken op alle pagina’s om bijdragen voor de ‘bouw in Suriname’ (zie bijlage 2 –  2.. BUKUTORI Mati verkleind). En dat terwijl uiteindelijk eind 2015 was afgesproken dat VACO de gehele bouw zou bekostigen, sleutel-klaar. Als sponsor hebben wij het bestuur dan ook terstond om opheldering gevraagd. Het bestuur wist niets van die Stichting noch van die FB-pagina. Het bestuur vroeg GP terstond in een vergadering om verduidelijking.
Na afloop daarvan werd ons door de vicevoorzitter – die onze vaste contactpersoon was – gerapporteerd dat GP zeer vertoornd was en had aangegeven dat dat een privé-ding was en dat het bestuur daar geen m…r mee te maken had (dat blijkt ook uit de opzeggingsaankondiging van Dankerlui, zie bijlage 3 – 3.. Dankerlui geen dag langer).
(GP’s verwijten dat er sprake was van een konksi tussen donor en twee bestuursleden en dat hij daarom het veld moest ruimen raken kant nog wel.)

We hebben als gevolg daarvan rechtstreeks overleg met GP gevoerd en ook aangegeven dat zulks ontoelaatbaar was: GP zou nooit via een stichting in Nederland geld mogen ophalen zonder overleg en verantwoording naar SB. Het is in de wet zelfs strafbaar gesteld. Wat klein begon (wat geld ophalen om de huur te betalen) was verworden tot een heuse organisatie (eigen Stichting/eigen FB-pagina) om geld op te halen waar het SB bestuur bewust buiten gehouden werd. GP weigerde principieel om openheid over de opgehaalde gelden te geven en weigerde ook om die over te hevelen naar SB.

VACO zette op 6 maart in op een serieus bemiddelingsgesprek met GP met het doel om aan een nette oplossing mee te werken. GP ging met de voorstellen mee en wij legden daarna de resultaten aan hem en het bestuur voor. Iedereen was akkoord (zie bijlage 5 – 5.. VACO bemiddelingsresultaat van 6 maart 2016). Maar 2 dagen later trok GP zich zonder enige toelichting terug en zei dat hij ‘toch niet akkoord kon gaan’. Op FB stelt hij nu dat VACO hem gechanteerd heeft.

Als gevolg van deze reactie legde secretaris Manon Sanches (voor verificatie bereikbaar bij ADEK) op 30 maart haar functie middels een schrijven gemotiveerd neer (zie bijlage 6 [om redenen van privacy wordt deze bijlage 6 hier niet opgenomen – red. CU]).

De vice-voorzitter bekeek de FB-pagina pas op 15 april en stuurde een alleszeggende onthutste mail gevolg door haar ontslagbrief (lees de bijlagen 3 3.. Dankerlui geen dag langer en 4[om redenen van privacy wordt deze bijlage 4 hier niet opgenomen – red. CU] ).

De ontstane situatie was voor ons onaanvaardbaar. Met het uittreden van èn de secretaris èn de vice-voorzitter èn de weigering van GP, was de basis van een goed functionerende stichting komen weg te vallen. GP volhardde in z’n standpunten. VACO heeft het resterend bestuur formeel in kennis gesteld dat zij als gevolg hiervan de bouw stil legde (en inderdaad: dat zij verder mochten gaan daarmee). GP betitelt ook dat op Faceboek door te stellen dat wij hem ‘gechanteerd’ hebben.

Kort daarna (er was haast geboden want GP zou op 28 naar Nederland vertrekken) belde Sandra Ammersingh (Ned Ambassade) ons om te vragen of we open stonden voor een bemiddelingspoging; we hebben dezelfde voorwaarden van financiële openheid toen op tafel gelegd en uittreden van GP. Zij heeft GP een voorstel voorgelegd. De bemiddelaar berichtte ons per mail dat GP met alles akkoord was. Hij zou het de dag voor zijn vertrek bij haar tekenen, maar ook daar kwam hij van terug (In het interview in DWT stelt hij dat hij van Hogenboom een brief kreeg die hij moest tekenen alsof imbeciel was: dat is dus weer een van de vele ‘draaikont’-statements van GP). GP heeft zijn bestuursfunctie de dag voor z’n vertrek desalniettemin wel schriftelijk neergelegd. En Ammersingh – die kort daarna in Nederland was – heeft wel de gelegenheid gehad om thuis bij hem alle jaarstukken te bekijken en heeft daarover gerapporteerd (zie voorbeeld 1-pagina ‘jaarrekening’ 2012 aangehecht, bijlage 7 7.. jaarrekening BT Ned 2012.pdf). Die controle strekte zich zich slechts over een paar jaar uit: het was duidelijk dat er substantiële middelen waren opgehaald. GP heeft dat geld ook (een maand daarna) via-via overgemaakt (uiteraard ging dat naar de SB) en GP heeft ook conform de afspraken de Stichting ontbonden en de Bukutori-Mati-pagina van FB gehaald. Wat dat betreft zou het boek dus na die zaken gesloten moeten zijn, zij het dat GP het helaas nodig heeft geacht zijn ego via DWT te verdedigen en anderen ten onrechte verwijten te maken waardoor z’n eigen vuile was naar buiten komt.

VACO heeft overigens NOOIT – zoals GP ook herhaaldelijk ten onrechte beweert – dagafschriften geëist noch gekregen. We hebben transparantie gevraagd d.m.v. overleg van de jaarrekeningen, in eerste instantie aan ons, in de laatste fase aan de bemiddelaar. Dat laatste is gebeurd en met de overmaking en het stopzetten van de activiteiten in Nederland was voor VACO de kous af.
GP’s uitspraken zoals ‘hij heeft nooit een cent ontvangen’ (kop in DWT) zijn onjuist (om het netjes uit te drukken) want hij heeft wel degelijk geld ontvangen. Anders had hij ook geen + € 10.000 kunnen overmaken naar SB.
Ook zijn uitspraken op FB zoals: “de sponsor beweert dat hij niets van die € 10.000 gezien heeft. Ik ben toch niet grof wanneer ik stel dat hij liegt”, zijn volkomen misplaatst om het netjes te zeggen. Want hij weet wel degelijk dat wij nooit iets gezien c.q. ‘ontvangen’ hebben. Zijn taal geeft de schijn dat de sponsor dat bedrag had moeten ontvangen. Dat is onjuist. De opgehaalde gelden kwamen de SB toe en zijn daar ook naar overgemaakt.
m.vr.gr.
Ed Hogenboom

4 comments to “Pool en Tegenpool: Guillaume Pool, Bukutori en de euro’s”

 • Het blijft een misselijkmakend verhaal.

  Iemand die 12 jaar energie en tijd in een boekenproject heeft gestopt
  aan de kant zetten en dat met valse beschuldigingen proberen te rechtvaardigen.
  Waarom zou Pool duister doen over 10.000 euro als ie 12 jaar lang tussen de 8-16 uur per week ( x 40 = gemiddeld 480 uur per jaar x 12 = 5760 uur van zijn kostbare tijd heeft besteed aan ophalen inpakken sjouwen versturen uitpakken van meer dan 25.000 boeken en tevens heel Nederland afreizend verhalen vertellend onderwijl het project promoten.
  Ik reken een inkomstenwaarde van zijn geinvesteerde tijd op 5760 uur a 50 euro per uur ( basis freelancer tariefje van een communicatieprofessional ) 288.000 euro.
  In het licht van de energie en tijd die Pool in Bukutori heeft gestopt, de offers verricht door o.a. de vele reizen naar Suriname als ook de inspanningen en (financiele) steun van alle mensen in Nederland en Suriname is dit vreemd gedrag van de sponsor de heer Ed Hoogenboom zeer onfatsoenlijk en verwerpelijk. Echt vreselijk en niet te verkopen aan degene in Nederland die dit project hebben gesteund en gedragen.

  • Geinvesteerde GEMISTE inkomstenwaarde voor de duidelijkheid.

 • Ik heb hoor en wederhoor toegepast en Guillaume Pool op de man af gevraagd hoe het zit met die 10.000 euro. incl verzoek om dit aan Professor Michiel van Kempen door te geven is het onderstaande zijn antwoordt :

  Qoute Guillaume Pool

  Erg onduidelijk, terwijl Michiel van Kempen mij on duidelijkheid heeft gevraagd. Hij was nooit actief naar Bukutori tot het mis ging. Bukutori is bij mij thuis in Haren begonnen, omdat ik mijn omvangrijke bibliotheek in Nederland in Suriname wilde onderbrengen. Ik heb langer dan 14 jaar aan dit dossier gewerkt. Financieel trok ik dit aan het begin zelf. Vrienden in Nederland hielpen mij om een kring van kleine steungevers te vormen. Elk jaar hebben we een financieel verslag gemaakt. Eduard Hoogenboom heeft om de bankafschriften gevraagd en die ook ter inzage gekregen. Ons bestuur in Nederland is altijd integer geweest. Dat waren we gewoon verplicht. Een keer hebben we een bedrag van 5000 euro gedoneerd gekregen na een lezing in Groningen. Ik heb pas toestemming gegeven tot overmaking, nadat wij konden beschikken over de grond. Alles is gedegen geregistreerd. We betaalden de huur en andere zaken van de bibliotheek in Paramaribo en een deel van de verzending van de boeken naar Suriname en in Nederland. We waren spaarzaam en bijzonder zuinig, want we zouden geld nodig hebben voor de inrichting. Tijd om voor de bouw sponsors te zoeken in Nederland hadden we nauwelijks. Kort voor de grondbeschikking kwam had Eduard Hoogenboom van Vaco al tegenover mij verklaard de bouw voor zijn rekening te zullen nemen. We beschikten over Website en een FB pagina, waarmee we de vrienden en belangstellenden konden informeren. Het enthousiasme onder de vrienden groeiden en zo ontstond een groep BUKUTORI MATI. Geen vuiltje aan de lucht. Zij konden gebruik maken van onze rekening om verstrengeling van belangen te voorkomen. Er is via die Pagina geen cent binnengekomen. Bij Hoogenboom werd steeds duidelijker dat hij een dubbele agenda had en wilde dat ik vanwege mijn leeftijd uit het bestuur zou stappen. In mijn integraal verslag zal ik veel meer over zijn gedrag vermelden. Ik heb de hele mail correspondentie nog in mijn bezit. Een kopie berust bij een bevriende journalist. Bukutori noch Guillaume Pool hadden een schuld bij Hoogenboom. Hij dacht dat we barstten van het geld terwijl we over het bescheiden bedrag van 10.000- euro beschikten gereserveerd voor de inrichting. Hij had pyramide kasten laten reserveren in Almere en vroeg ons 3000.- te storten voor het overbrengen van die kasten door zijn bedrijf. Toen kwam de grote crisis in het bestuur en hij overhandigde in bijzijn van een bemiddelingstweetal mij een door hem gedrukte brief om afstand te doen van mijn bestuurslidmaatschap, omdat de bouw anders niet door zou gaan. Ordinaire chantage en ook de bemiddelaars tuimelden in dat gat. Ik heb zelf een brief geschreven ben uitgetreden, omdat het belang van de bibliotheek groter was. Het contract dat Hoogenboom ons door de strot wilde drukken verklaarde zijn intenties. We moesten toestaan dat zijn Holding een hypotheek zou nemen op grond en gebouw. In Nederland intussen heb ik het geld voor de vrachtkosten en het saldo via de Bemiddelaar overgemaakt. Niet naar Vaco, maar naar Bukutori. WIJ WAREN VACO GEEN CENT SCHULDIG. Door zijn toedoen kan de opening van de bibliotheek die inmiddels een andere naam had gekregen niet officieel worden geopend. Hoogenboom dreigt te stikken in zijn eigen streken. Ik heb in grote trekken geschetst wat er gebeurd is. Over niet al te lange tijd ben ik weer in Nederland en zal ik een integraal verhaal op de Website van Bukutori plaatsen. De website is nog steeds bij en van mij, omdat ik alle kosten betaal. Ik heb iets meer tijd nodig om alle berichten te printen en coderen. Verdrietig dat het allemaal zo moet, maar Hoogeboom wilde niet anders, anders had hij mij die Bukutori heeft gesticht en onderhouden nooit op een dergelijke schandelijke wijze aan een kant gezet. Ik had geen zin in procederen. Misschien hij wel. In mijn verhaal dat straks ter beschikking zal staan op de website zal ik alle namen noemen van de spelers en onderbouwen met mailberichten. Hoogenboom mag weten, dat mijn leeftijd mij niet in de weg staat. Romeo Haas, dit was een kort antwoord op jouw vraag.
  Einde Qoute

 • Waarom noemt Guillaume Pool mij in het bovenstaande? Ik heb éénmaal bij een serie voor mij warrige berichten van Pool over Bukutori op Facebook in januari van dit jaar met één regeltje gevraagd wat hij precies bedoelde – van dat ene regeltje heb ik nu spijt, want ik word opeens betrokken bij iets waarmee ik niets van doen heb. Pool zegt over mij: “Hij was nooit actief naar Bukutori tot het mis ging.” De slinkse suggestie is dus dat ik me nooit iets aan Bukutori gelegen heb laten liggen, maar wel betrokken ben bij het misgaan van de onderneming. Het eerste klopt: ik ben nooit actief betrokken geweest bij Bukutori, en waarom zou ik ook: ik ben toch al met genoeg andere dingen bezig? Het tweede werp ik verre van mij: ik heb met de treurige gang van zaken rond Bukutori en Guillaume Pool en het beëindigen van de betrokkenheid van Pool bij de onderneming, helemaal nooit iets van doen gehad. Noch Bukutori noch Pool heb ik ooit in de wielen gereden.

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter