blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Gowricharn Ruben

Sarnámi Seminar 2017: 3-daagse seminar over taal & cultuur

De Status van het Sarnámi als taal en cultureel erfgoed
Ontstaan, Ontwikkeling en Toekomst

lezingen, debat, workshops, talkshow, column, video, literatuur, muziek

 

Onder leiding van de Stichting Eekta zijn samenwerkende partijen in Den Haag bezig om een Sarnámi Seminar te organiseren op 24, 25 en 26 maart a.s. Het thema is: de Status van het Sarnámi als taal en cultureel erfgoed – Ontstaan, Ontwikkeling en Toekomst. Met het algemene thema willen de initiatiefnemers de Surinaamse taal Sarnámi centraal stellen. Ze willen tijdens het seminar stilstaan bij de positie van deze taal, zowel in Suriname als in Nederland, pakweg 144 jaar na zijn ontstaan. Wat heeft bijna anderhalve eeuw deze taal gebracht? Wat is de positie ervan en hoe ziet de toekomst eruit? read on…

“Buurteffecten van allochtonen zijn niet eenduidig”

Heeft de buurtconcentratie van allochtonen negatieve effecten op hun sociale positie? In de Verenigde Staten van Amerika is het antwoord op deze vraag bevestigd. Buurtbewoners worden gesocialiseerd in een buurtcultuur waarin sociale achterstand normaal is. Daardoor worden sociale achterstanden bestendigd. Maar anders dan in de Verenigde Staten bestaat er in Nederland een sociaal zekerheidsstelsel en zijn de buurten qua bevolkingssamenstelling aanzienlijk heterogener. Toch wijst eerder Nederlands onderzoek ook uit dat er buurteffecten bestaan. Hoe is dit te begrijpen? read on…

Challenging Perspectives on the Indian Diaspora

Keynote speaker: Professor Peter van der Veer, Max Planck Institute, Göttingen

Since the 1980s, Indian diaspora conferences have been organized to exchange knowledge about the practice of indentured labour, disparate experiences, research ideas, and future plans. The perspective was predominantly historical, although the conferences included contemporary topics. The themes of the conferences were not demarcated; in fact, all subjects were welcomed. As a result, the papers presented dealt with a wide array of topics. Looking back, it should be acknowledged that these conferences have yielded a huge amount of knowledge about the ‘indenture experience’. Today, the research field is almost exhaustively documented. This is the reason to move forward to new eras in the Indian experience and to new disciplinary perspectives. read on…

De betekenis van Nauyuga voor het verdere leven en carrière

door Bris Mahabier en Naushad Boedhoe

 

In dit hoofdstuk zal in kort bestek worden geschetst wat de betekenis van de vereniging Nauyuga is geweest in het verdere leven en de carrièreontwikkeling van haar oud-leden. Wat hebben oud-leden in Nauyuga geleerd, hoe hebben de in verenigingsverband opgedane kennis en vaardigheden een rol gespeeld in hun leven en carrière en welke vriendschappen en andere relaties heeft Nauyuga opgeleverd? read on…

Understanding the culture of markets

door Ruben Gowricharn

Understanding the culture of markets is geschreven door een econoom die gebruik maakt van sociologische theorieën. Dat komt niet vaak voor. Virgil Storr’s centrale stelling is dat cultuur het economisch gedrag en de economische uitkomsten bepaalt. Om zijn stelling te onderbouwen gaat hij te rade bij antropoloog Clifford Geertz die symbolische betekenissen centraal stelde en bij socioloog Max Webers (die overigens de eerste hoogleraar economie was, maar dit terzijde) economische mentaliteit zoals verwoord in de Protestantse Ethiek en de Geest van het Kapitalisme. Beide perspectieven gecombineerd komt Storr uit op de stelling dat markten een spirit hebben waarvoor economen zich nauwelijks interesseren. read on…

Proefschrift Miriela Carolina: Prijspolitiek leidt tot prijsstarheid

Hoe komt het dat op het kleine eiland Curacao starre prijzen vaak voorkomen? Anders dan in grote landen zijn starre prijzen niet te verwachten in kleine economieën, simpelweg omdat zij vanwege hun kleinheid de wereldmarktprijzen niet kunnen beïnvloeden of weerstaan. De starre prijzen op Curaçao staan haaks op de hypothese van flexibele prijzen in een kleine economie. Dit fenomeen is een raadsel en wordt dan ook het ‘prijsrigiditeitsraadsel’ genoemd.

Tot deze vraagstelling komt Miriela Carolina in haar proefschrift The Price-rigidity Puzzle on a Micro-island: The Case of Curaçao dat zij op dinsdag 8 november 2016 verdedigt ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap aan de Universiteit van Tilburg. read on…

De nieuwe vluchteling

door Ruben Gowricharn

Europa werd de afgelopen maanden beheerst door het vluchtelingenvraagstuk. Syriërs waren het boegbeeld, maar daarvoor zwol het aantal vluchtelingen aan uit zwart Afrika. De meeste redenen om het eigen land te ontvluchten waren te vinden in de ontwrichting van de samenlevingen door oorlog en geweld, die vaak gestimuleerd waren door Europa en de VS. In de Nederlandse media werd deze vluchtelingenstroom gekenmerkt door twee beelden: de wanhopige pogingen om de Middellandse Zee over te steken en de mars van vooral Syrische vluchtelingen naar Europa. read on…

Inaugurele rede prof. Ruben Gowricharn aan de VU

De rector magnificus van de Vrije Universiteit en de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de openbare zitting van het College van Decanen, waarin de heer dr. R.S. Gowricharn, benoemd vanwege de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh tot bijzonder hoogleraar Hindostaanse Diasporastudies, zijn ambt hoopt te aanvaarden met het uitspreken van de rede Globalisering in de Indiase diaspora; over de bindende kracht van culturele markten. read on…

Ongemakkelijke relaties

Op zondag 25 oktober 2015 vond in het Tropenmuseum het debat Ongemakkelijke relaties in het kader van het Suriname – Nederland 40 jaar later weekend plaats. De debatten gingen over de ongemakkelijke relaties in de politiek, cultuur en economie en leverde weer veel stof tot overdenking en reflectie. Zoals altijd was er weinig tijd voor debat met de zaal maar kon er in de aansluitende borrel nog goed nagepraat worden. Een fotoreportage van Peter Sanches. read on…

Gowricharn hoogleraar Hindostaanse Diasporastudies VU

Voor een periode van vijf jaar wordt Prof. dr. Ruben Gowricharn per 1 november 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar Hindostaanse Diasporastudies aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. De bijzondere leerstoel is een initiatief van de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh, gevestigd aan de faculteit Geesteswetenschappen van de VU. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter